Konkurzné registre

Slovinsko

V tejto časti nájdete úvodné informácie o slovinskom konkurznom registri. Informácie o preskúmaní a publikácii slovinských konkurzných konaní sú dostupné on-line.

Autor obsahu
Slovinsko

Aké informácie obsahuje slovinský konkurzný register?

Databáza e-INSOLV obsahuje informácie o preskúmaní konkurzných konaní. Obsahuje tiež tieto údaje o konkurzných konaniach:

 • niektoré identifikačné údaje platobne neschopného dlžníka,
 • súd, ktorý vedie konanie, a číslo spisu konania,
 • niektoré identifikačné údaje správcu konkurzného konania,
 • začatie konania, skončenie lehoty na predloženie pohľadávky a údaje o iných procesných úkonoch v konaní,
 • v prípade konkurzného konania aj údaje o hodnote majetku v konkurznej podstate a pomery vyplatených súm veriteľom.

Databáza e-publikácií e-Objave zabezpečuje prístup k:

 • súdnym uzneseniam (jednotné číslo: sklep, množné číslo: sklepi) vydaným v konkurzných konaniach, okrem uznesení o vymáhaní pravidelného odmeňovania, uznesení o zhabaní finančných aktív, uznesenie o ukončení vymáhania pravidelného odmeňovania alebo zhabaní finančných aktív,
 • oznámeniam o začatí konania, oznámeniam o vytýčení vypočutia a k iným oznámeniam alebo výzvam na hlasovanie vydaným podľa zákona súdom,
 • všetkým zápisniciam z vypočutí a zasadnutí výboru veriteľov,
 • správam správcu a priloženým dokumentom,
 • pri povinnom vyrovnaní aj k správam platobne neschopného dlžníka a priloženým dokumentom,
 • zoznamom overených pohľadávok,
 • podaniam strán v konaní a iným súdnym záznamom, ktorých zverejnenie je ustanovené,
 • v konkurznom konaní tiež k pozvaniam na účasť na verejnej dražbe a k výzvam na predkladanie ponúk v súvislosti s realizáciou dražby majetku v konkurznej postate.

Okrem toho je možné z databázy publikácií získať zoznam správcov (seznam vseh upraviteljev) a konkurzných konaní, ktorými sa zaoberajú. Tieto zoznamy sú aktualizované denne.

Obe databázy vlastní a o ich údržbu sa stará AJPES, Agentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je prístup do slovinského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný. Na získanie prístupu na túto stránku je potrebné sa najskôr zaregistrovať ako používateľ webovej stránky AJPES, pričom každému používateľovi bude pridelené používateľské meno a heslo.

Ako vyhľadávať v slovinských konkurzných záznamoch

Obe databázy vrátane vyhľadávacích nástrojov sú dostupné v slovinčine. Vyhľadávanie informácií a dokumentov o konkurzných konaniach týkajúcich sa právnických osôb a samostatne podnikajúcich fyzických osôb je možné zadaním všetkých kritérií vyhľadávania, kým pri vyhľadávaní informácií a dokumentov o spotrebiteľoch (fyzických osobách, ktoré nie sú samostatne podnikajúcimi fyzickými osobami) je z dôvodu ochrany osobných údajov možné zadať iba ich určitú kombináciu.

Databáza e-publikácií e-Objave umožňuje vyhľadávať dokumenty uverejnené v súvislosti s konkurzným konaním. Uverejnené dokumenty je možné vyhľadávať podľa:

 • Typu dlžníka (právnická osoba, fyzická osoba, atď.),
 • Typu konania (úpadok, povinné vyrovnania, atď.),
 • Typu dokumentu,
 • Dlžníka (vyhľadávanie podľa názvu spoločnosti, daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla),
 • Právnej formy (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, atď.),
 • Sériového čísla,
 • Súdu,
 • Dátumu listiny alebo uverejnenia dokumentu.

  Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa dátumu uverejnenia.

V databáze e-INSOLV je možné vyhľadávať informácie o konkurzných konaniach podľa:

 • sériového čísla,
 • dlžníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresa, dátum narodenia)

História slovinského konkurzného registra

Údaje v registri sú dostupné od 1. októbra 2008. Dovtedy boli niektoré informácie ako verejné oznamy na začiatku konkurzných konaní, uverejňované v Úradnom vestníku Slovinskej republiky (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Súvisiace odkazy

Konkurzný register

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.