Konkurzné registre

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Španielsky insolvenčný register

Verejné informácie o platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach sú základným prvkom transparentnosti a právnej istoty. V Španielsku sa tieto informácie zabezpečujú prostredníctvom Verejného insolvenčného registra (Registro Público Concursal), ktorého činnosť upravuje článok 198 zákona o platobnej neschopnosti. Tento zákon bol vykonaný kráľovským dekrétom č. 892/2013 z 15. novembra 2013, podľa ktorého verejný insolvenčný register spravuje Združenie registrátorov (Colegio de Registradores) pri ministerstve spravodlivosti.

Verejný insolvenčný register má tri účely:

  • šírenie a zverejňovanie rozhodnutí a aktov vydaných v zmysle zákona o insolventnosti a zápisov v registri vyplývajúcich z insolvenčných konaní,
  • koordinácia medzi jednotlivými verejnými registrami, v ktorých sa musia zaznamenávať vyhlásenia insolventnosti a pokrok v konaniach,
  • vytváranie zoznamu správcov, ktorí spĺňajú právne a regulatórne požiadavky. Táto funkcia však ešte nebola zavedená.

Verejný insolvenčný register je k dispozícii na internetovom portáli: http://www.publicidadconcursal.es/.

Účelom verejného insolvenčného registra je zhromažďovať relevantné informácie získané počas insolvenčného konania, a to výlučne na informačné účely a na účely zverejňovania.

Je prístup do insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do verejného insolvenčného registra je bezplatný.

Vyhľadávanie v insolvenčnom registri

Verejný insolvenčný register je rozdelený do štyroch častí, do ktorých zápisy zadáva účastník insolvenčného konania alebo dlžník, a to v chronologickom poradí:

  1. Časť 1 (oznámenia o insolvenčnom konaní): obsahuje rozhodnutia, ktoré sa musia zverejňovať v súlade s článkom 23 zákona o platobnej neschopnosti, a rozhodnutia o začatí rokovaní v súlade s článkom 5 bis uvedeného zákona. Ďalej obsahuje informácie o začatí insolvenčného konania v inom členskom štáte v súlade s právom EÚ v oblasti insolvenčného konania.
  2. Časť 2 (informácie vo verejných registroch): zahŕňa poznámky a zápisy v akýchkoľvek verejných registroch osôb, na ktoré sa odkazuje v článku 24 zákona o platobnej neschopnosti.
  3. Časť 3 (mimosúdne dohody): obsahuje informácie o opatreniach prijatých na účely dosiahnutia mimosúdnych dohôd o platbách v zmysle hlavy X zákona o platobnej neschopnosti a informácie týkajúce sa súdneho schválenia dohôd o refinancovaní v zmysle štvrtého doplnkového ustanovenia zákona o platobnej neschopnosti.
  4. Časť 4 (správcovia a ich poverení zástupcovia – vytvorenie a vývoj sa ešte len pripravuje).

Vyhľadávanie je možné podľa mena insolventného dlžníka alebo správcu: na základe toho sa vyhľadajú informácie, ktoré sú o nich k dispozícii vo všetkých častiach.

História insolvenčného registra

V zákone o platobnej neschopnosti z roku 2003 nebolo stanovené zriadenie registra na poskytovanie informácií o insolvenčných konaniach vo všeobecnosti. Táto otázka sa riadila systémom zverejňovania, ktorý bol v tom čase stanovený v španielskom práve obchodných spoločností a ktorý bol založený na zverejňovaní oznámení v najčítanejších denníkoch v príslušnej provincii. To však často viedlo k tomu, že konanie nemohlo pokračovať, keďže náklady na zverejňovanie museli byť znášané z konkurznej podstaty, z ktorej ich nebolo vždy možné zaplatiť.

Článkom 198 zákona o platobnej neschopnosti sa stanovoval verejný register prípadov zavinenej insolventnosti, ako aj určených alebo diskvalifikovaných správcov. Tento register bol rozšírený a dostal názov „Verejný insolvenčný register“ na základe kráľovského zákonného dekrétu č. 3/2009 z 29. marca 2009 o naliehavých opatreniach v oblasti daňového systému, záležitostí týkajúcich sa financií a insolventnosti s cieľom riešiť meniacu sa ekonomickú situáciu. Odvtedy bolo toto ustanovenie niekoľkokrát zmenené a niektoré zo zmien mali vplyv aj na iné právne predpisy, ktorými sa stanovuje zverejňovanie určitých opatrení prostredníctvom registra. Súčasné pravidlá, ktorými sa vykonáva článok 198 zákona o insolventnosti, sú stanovené v kráľovskom dekréte č. 892/2013 z 15. novembra 2013 o verejnom insolvenčnom registri.

Súvisiace odkazy

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.