Konkurzné registre

Švédsko

Na tejto stránke nájdete informácie o švédskom konkurznom registri.

Autor obsahu
Švédsko

Aké informácie obsahuje švédsky konkurzný register?

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vedie niekoľko registrov, ktoré poskytujú informácie o zaregistrovaných spoločnostiach. Švédsky úrad pre registráciu spoločností nevedie osobitný, ucelený register fyzických a právnických osôb, ktoré vyhlásili konkurz. Existuje register fyzických osôb a nehnuteľností, na ktoré bol vyhlásený konkurz, ktorý vedie Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie, ktoré sa týkajú spoločností, ktoré vyhlásili konkurz, sú však zaregistrované v niekoľkých rozličných obchodných registroch, ktoré spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie o fyzických osobách, nehnuteľnostiach a spoločnostiach v registroch vedených Švédskym úradom pre registráciu spoločností sú dostupné prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.

Informácie o konkurze spoločností, fyzických osôb a nehnuteľností, ktoré sú vedené v rozličných registroch Švédskeho úradu pre registráciu spoločností, sa ďalej uvádzajú len ako konkurzný register Švédska (obsahujúci tak informácie dostupné prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja internetu, ako aj priamo od Švédskeho úradu pre registráciu spoločností).

Register obsahuje údaje o spoločnostiach, fyzických osobách a nehnuteľnostiach v jednotlivých etapách konkurzu. Register vo všeobecnosti obsahuje tieto informácie:

  • dátum začatia konkurzného konania,
  • názov príslušného súdu,
  • meno, adresa a identifikačné číslo/osobný kód subjektu,
  • stav konania,
  • meno a adresa správcu konkurznej podstaty.

Register vlastní a spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností.

Do registra sa vkladajú len informácie predložené súdmi. Informácie sa vkladajú v deň, keď ich Švédsky úrad pre registráciu spoločností príjme od súdu. Keď konkurz vyhlási fyzická osoba, informácie sa vkladajú aj do obchodných registrov, v ktorých táto fyzická osoba môže byť zaregistrovaná.

Je prístup do švédskeho konkurzného registra bezplatný?

Informácie uvedené v švédskom konkurznom registri sú dostupné bezplatne telefonicky prostredníctvom Švédskeho úradu pre registráciu spoločností. Žiadosti o písomné informácie z obchodného registra sú vo väčšine prípadov spojené s poplatkom.

Prístup k informáciám o stave konkurzu spoločnosti pomocou internetového vyhľadávacieho nástroja je bezplatný. Doplňujúce informácie sú k dispozícii len pre registrovaných a platiacich používateľov.

Ako vyhľadávať v švédskom konkurznom registri

Na získanie informácií z registra sa stačí obrátiť na Švédsky úrad pre registráciu spoločností poštou, e-mailom alebo telefonicky. Internetový vyhľadávací nástroj umožňuje vyhľadávanie v registri podľa mena spoločnosti, mena osoby, identifikačného čísla alebo osobného kódu. 

História švédskeho konkurzného registra

Informácie uložené v registri sa archivujú počas obdobia piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.