Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

Konkurzné registre - Belgicko

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku neexistuje vnútroštátny centrálny register insolvenčných registrov. Existujú však rôzne inštitúcie, ktoré zbierajú informácie o podnikoch a súkromných osobách.

 • Pokiaľ ide o podniky a fyzické osoby – obchodníkov, existuje register Banque-Carrefour des Entreprises (Belgický obchodný register, BCE) obsahujúci všetky identifikačné údaje o podnikoch a fyzických osobách – obchodníkoch, ako aj o ich právnom postavení (a predovšetkým o konkurznom konaní). Informácie o právnom postavení podnikov nie sú v súčasnosti verejne dostupné. Súdne rozhodnutia o konkurze a o súdnej reorganizácii sa však uverejňujú v belgickom úradnom vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okneMoniteur belge, ktorý je dostupný on-line.
 • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadlžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na začatie konania o kolektívnom vyrovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejne prístupná.

Je prístup do belgického insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup do databázy belgického úradného vestníka (Moniteur belge) je bezplatný.

Ako vyhľadávať v belgickom insolvenčnom registri?

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) možno vyhľadávať súdne rozhodnutia o konkurze alebo o súdnej reorganizácii.

Obdobie, ktoré pokrývajú insolvenčné registre v Belgicku

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) sú dostupné údaje o podnikoch od 1. januára 1983 s odkazom na informácie uverejnené po 1. júni 1997.

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) sú dostupné aj údaje o združeniach uverejnené po 1. júli 2003.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 10/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Bulharsko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o bulharskom insolvenčnom registri.

Čo ponúka bulharský insolvenčný register?

Bulharský insolvenčný register pozostáva z troch častí:

 1. Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam insolvenčných správcov, ktorý je dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva spravodlivosti;
 2. vestník predajov a aukcií – plne dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva;
 3. register insolvenčných konaní – vedený ako centralizovaná databáza.

Je prístup do bulharského insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do bulharského insolvenčného registra je bezplatný?

Ako vyhľadávať v bulharskom insolvenčnom registri?

Na webovej lokalite môžete vyhľadávať Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčného správcu podľa mena.

Ako sa vyhľadávajú predaje?

Vestník predajov sa nachádza na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva.

História bulharského insolvenčného registra

Systém bol zavedený v roku 2009 na základe projektu: „ Verejný charakter a účinnosť insolvenčného konania“, podpriorita 1.5 „Transparentný a účinný justičný systém“ operačného programu „Administratívna kapacita“ (OPAC), ktorý prebieha na základe dohody o grantovom financovaní č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Bulharskej republiky.

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Česká republika

Táto časť vám poskytne stručné predstavenie konkurzného registra Českej republiky.

Aké informácie konkurzný register Českej republiky obsahuje?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register Českej republiky vlastní a vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Českej republiky.

Je prístup do konkurzného registra Českej republiky bezplatný?

Prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v konkurznom registri Českej republiky

Použitím pokročilého vyhľadávacieho nástroja sa môžete dostať k celému obsahu dokumentov v registri v PDF formáte.

História konkurzného registra Českej republiky

Register obsahuje informácie od 1. januára 2008.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Dánsko

Dánsko nevedie žiadny konkurzný register.

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Nemecko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o nemeckom insolvenčnom registri.

Nemecký insolvenčný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký insolvenčný register vám umožňuje prístup k vyhláseniam o platobnej neschopnosti (Insolvenzbekanntmaungen), ktoré vydali všetky nemecké insolvenčné súdy v súlade s § 9 zákona o insolvenčnom konaní (Insolvenzordnung). Tieto informácie sú právne záväzné a verejne prístupné.

Register spravuje komisia spolkovej vlády a spolkových krajín pre informačné technológie v súdnictve a je vedený pod ministerstvom spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie -Vestfálsko.

Je prístup do nemeckého insolvenčného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v nemeckom insolvenčnom registri

Insolvenčný register je dostupný len na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckého insolvenčného registra. Jednotlivé kroky vyhľadávania sú v prípade potreby vysvetlené na tejto webovej lokalite. Informácie sú k dispozícii len v nemčine. Upozorňujeme, že úplné vyhľadávanie v údajoch všetkých nemeckých insolvenčných súdov je možné len počas prvých dvoch týždňov po prvom dni uverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty je pri vyhľadávaní sídla insolvenčného súdu potrebné uviesť aspoň jeden z týchto údajov: meno/názov (prípadne firma); sídlo (Sitz) [prípadne bydlisko (Wohnsitz)] dlžníka; číslo veci; registrový súd, typ registra a registračné číslo.

História nemeckého insolvenčného registra

Webová lokalita insolvenčného registra poskytuje informácie o insolvenčných konaniach od 1. apríla 2002. Podrobné informácie o príslušných obdobiach a konaniach, pre ktoré sú údaje dostupné, sa nachádzajú na tejto webovej lokalite.

Poskytnuté informácie sa týkajú konaní, ktoré ešte neboli ukončené. Údaje sa vymažú najneskôr šesť mesiacov po ukončení konania.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký insolvenčný register

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Estónsko

V tejto časti je uvedený prehľad informácií v súvislosti s platobnou neschopnosťou poskytovaných v estónskom obchodnom registri a v úradnej publikácii „Ametlikud Teadaanded“ (estónske verejné oznámenia).

Aké informácie o platobnej neschopnosti sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný insolvenčný register, ale informácie o konkurzných konaniach a konaniach na úpravu dlhu právnických alebo fyzických osôb sú k dispozícii v úradnej elektronickej publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded. Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových organizácií a nadácií obsahujú informácie o konkurzoch právnických alebo samostatne zárobkovo činných osôb.

Informácie, ktoré do publikácie Ametlikud Teadaanded zapisujú súdy a správcovia konkurznej podstaty, zahŕňajú napríklad:

 • dátum a miesto preskúmania návrhu na vyhlásenie konkurzu a oznámenie o zákaze voľného nakladania s majetkom,
 • oznámenie o vyhlásení konkurzu,
 • oznámenie o valnom zhromaždení veriteľov,
 • oznámenie o schválení dočasného rozdelenia,
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania,
 • oznámenie o schválení plánu úpravy dlhu.

Úplný zoznam oznámení na uverejnenie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle publikácie Ametlikud Teadaanded.

Podľa rozhodnutia súdu sa do obchodného registra a do registra neziskových organizácií a nadácií vkladajú tieto údaje:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu s uvedením mena a osobného identifikačného kódu správcu konkurznej podstaty a uvedenia, či ide o podnik,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu s uvedením informácie potvrdzujúcej pokračovanie činnosti podniku,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu a výmaz údajov o podniku z registra,
 • ukončenie konkurzného konania a výmaz údajov o podniku z registra alebo pokračovanie jeho činnosti,
 • zmier, jeho trvanie a informácia o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie zmieru a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj informácia o tom, že podnik od tejto chvíle zastupuje správca konkurznej podstaty,
 • skončenie zmieru po uplynutí lehoty a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty,
 • vymenovanie osobitného správcu v súlade so zákonom o krytých dlhopisoch (pandikirjaseadus) s uvedením jeho mena a jeho osobného identifikačného čísla, ako aj poznámka o tom, že tento správca zastupuje úverovú inštitúciu, pokiaľ ide o správu portfólia krytých dlhopisov a nakladanie s týmto portfóliom.

Podrobné údaje o zákazoch podnikania uložených dlžníkovi alebo osobám s oprávnením konať v jeho mene alebo o zákazoch výkonu podnikateľskej činnosti uložených týmto osobám sa nezapisujú do registra.

Estónsky obchodný register obsahuje tieto informácie o právnických osobách v konkurze:

 • meno právnickej osoby,
 • registračné číslo,
 • sídlo,
 • kontaktné údaje správcu konkurznej podstaty,
 • kontaktné údaje členov správnej rady,
 • kontaktné údaje osobitného insolvenčného správcu,
 • dátum uznesenia alebo rozhodnutia o úpadku a číslo uznesenia konania alebo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám o platobnej neschopnosti bezplatný?

Údaje v registri sú dostupné Odkaz sa zobrazí v novom okneonline a Odkaz sa zobrazí v novom oknena notárskych úradoch.

Prístup k publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded je bezplatný.

Za online vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách a pobočkách zahraničných podnikov, za informácie o súdnych konaniach alebo za prístup k údajom vo výpisoch z registra sa neúčtuje žiadny poplatok. Všetko ostatné vyhľadávanie vrátane histórie výpisov z registra a prístupu k výročným správam, stanovám a iným dokumentom je spoplatnené. Sadzby za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov z registra a spisových dokumentov na notárskom úrade sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je stanovená v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o odmenách notárov. Podľa zákona o notároch má notárska komora zabezpečiť bezplatný prístup k verejným spisom a zbierke listín v notárskom úrade v krajoch Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

Údaje o obchodných zákazoch sú uverejnené a možno do nich nahliadnuť zdarma Odkaz sa zobrazí v novom okneonline.

Ako vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti?

Publikácia Ametlikud Teadaanded vám umožňuje vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti právnickej alebo fyzickej osoby uvedením jej mena alebo jej osobného identifikačného čísla/registračného čísla. Je takisto možné všeobecné vyhľadávanie podľa kľúčového slova. Funkcia vyhľadávania umožňuje ľahko nájsť všetky uverejnené oznámenia o insolvenčných konaniach. Keď sa konanie skončí, oznámenia sa archivujú s výnimkou oznámení týkajúcich sa skončenia konania, ktoré zostávajú verejné tri roky.

V online obchodnom registri môžete vyhľadať právnickú alebo fyzickú osobu zadaním obchodného mena, jej mena alebo jej registračného čísla. V statuse sa uvádza, či je právnická alebo fyzická osoba v konkurze.

Obchodný register je prepojený s vyhľadávacím rozhraním pre insolvenčné registre na portáli e-Justice, čo umožňuje podnikom, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonanie kontrol histórie priamo v insolvenčnom registri inej krajiny. Realizácia viacjazyčného riešenia zabezpečí väčšiu transparentnosť procesu získavania cezhraničných informácií o platobnej neschopnosti a uľahčí aj prístup k týmto informáciám. Prístup k informáciám je bezplatný. Portál má funkciu základného vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých prepojených registroch zadaním mena dlžníka. Má aj funkciu pokročilého vyhľadávania, kde kritériá vyhľadávania závisia od registra danej krajiny, v ktorom sa uskutočňuje vyhľadávanie. V budúcnosti (pravdepodobne v roku 2021) dôjde k prepojeniu úradného vestníka Ametlikud Teadaanded s portálom e-Justice, ktorý obsahuje všetky povinné údaje o uverejnení informácií týkajúcich sa insolvenčných konaní podľa článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848.

Pokiaľ ide o Estónsko, vyhľadávanie je možné podľa mena dlžníka a osobného identifikačného čísla/registračného čísla.

História informačnej služby týkajúcej sa platobnej neschopnosti

Estónska služba v oblasti platobnej neschopnosti funguje od 1. septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 06/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Írsko

V tejto časti nájdete informácie o írskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje írsky konkurzný register?

Írsko nemá samostatný konkurzný register obchodných spoločností. Informácie o platobnej neschopnosti obchodných spoločností sú k dispozícii v záznamoch Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradu pre registráciu obchodných spoločností .

Register osobných bankrotov je manuálny register, ktorý vedie Úrad kontrolóra Vyššieho súdu. Obsahuje podrobnosti o bankrotoch, ktoré boli nahlásené na Vyšší súd Írskej republiky.

Register osobných konkurzov je rovnako manuálnym registrom. Podlieha právnemu predpisu S. I. č. 334 z roku 2002 – nariadenie Európskeho spoločenstva (osobný bankrot) z roku 2002 a obsahuje údaje o osobných bankrotoch, ktoré boli vyhlásené súdmi iných členských štátov Európskej únie (ktoré boli oznámené príslušnému úradnému konkurznému správcovi).

Je prístup do írskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Pri každom vyhľadávaní je potrebné uhradiť poplatok. Podrobnosti o poplatkoch sú k dispozícii v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá a poplatky Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránky súdnej služby. Poplatok sa uplatňuje aj vtedy, ak je výsledok vyhľadávania nulový – čo znamená, že žiaden zápis v registroch nezodpovedá kritériám vyhľadávania.

Ako vyhľadávať v írskom konkurznom registri?

Vyhľadávanie v registri osobných bankrotov je možné realizovať iba pri osobnej návšteve Úradu kontrolóra, 2. poschodie Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

História írskeho konkurzného registra

Register osobných bankrotov obsahuje informácie od roku 1922.

Posledná aktualizácia: 08/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Grécko

Grécko nemá elektronické insolvenčné registre. V súčasnosti sa pripravuje digitalizácia databáz a ich elektronické rozhrania.

Čo ponúka grécky insolvenčný register?

Podľa gréckych právnych predpisov existujú tieto insolvenčné konania:

 • konkurz (články 1 až 61 zákona č. 3588/2007, článok 13 ods. 1 až 4 zákona č. 4013/2011, článok 22 ods. 1 zákona č. 4055/2012, články 1 až 3 zákona č. 4446/2016, článok 14 zákona č. 4491/2017),
 • osobitná likvidácia s pokračovaním činnosti (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (článok 12 zákona č. 4013/2011, článok 6 zákona č. 4446/2016),
 • predkonkurzné vyrovnanie (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 70 až 101 zákona č. 3588/2007, článok 22 ods. 2 zákona č. 4055/2012, článok 116 ods. 3 a článok 234 ods. 1 až 3 zákona č. 4072/2012, článok 3 a nasl. zákona č. 4446/2016),
 • reštrukturalizačný plán (články 109 až 123 zákona č. 3588/2007, článok 7 a nasl. zákona č. 4446/2016),
 • zjednodušené konanie pre malé konkurzy (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (článok 9 zákona č. 4446/2016, článok 62 zákona č. 4472/2017).

Miestne okresné občianske súdy (eirinodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa (protodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz združení (prosopikés etairíes), komanditných spoločností (eterórrythmes etairíes), verejných obchodných spoločností (omórrythmes etairíes), súkromných kapitálových spoločností (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), spoločností s ručením obmedzeným (etairíes periorisménis efthýnis), verejných akciových spoločností (anónymes etairíes), európskych spoločností a európskych družstiev.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecný obchodný register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) na miestnych obchodných komorách zodpovedá za vydávanie potrebných potvrdení na účely konkurzných konaní.

Je prístup do gréckeho insolvenčného registra bezplatný?

Takáto možnosť neexistuje.

Ako vyhľadávať v gréckom insolvenčnom registri

Neuplatňuje sa.

História gréckeho insolvenčného registra

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Španielsko

Španielsky insolvenčný register

Verejné informácie o platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach sú základným prvkom transparentnosti a právnej istoty. V Španielsku sa tieto informácie zabezpečujú prostredníctvom Verejného insolvenčného registra (Registro Público Concursal), ktorého činnosť upravuje článok 198 zákona o platobnej neschopnosti. Tento zákon bol vykonaný kráľovským dekrétom č. 892/2013 z 15. novembra 2013, podľa ktorého verejný insolvenčný register spravuje Združenie registrátorov (Colegio de Registradores) pri ministerstve spravodlivosti.

Verejný insolvenčný register má tri účely:

 • šírenie a zverejňovanie rozhodnutí a aktov vydaných v zmysle zákona o insolventnosti a zápisov v registri vyplývajúcich z insolvenčných konaní,
 • koordinácia medzi jednotlivými verejnými registrami, v ktorých sa musia zaznamenávať vyhlásenia insolventnosti a pokrok v konaniach,
 • vytváranie zoznamu správcov, ktorí spĺňajú právne a regulatórne požiadavky. Táto funkcia však ešte nebola zavedená.

Verejný insolvenčný register je k dispozícii na internetovom portáli: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.publicidadconcursal.es/.

Účelom verejného insolvenčného registra je zhromažďovať relevantné informácie získané počas insolvenčného konania, a to výlučne na informačné účely a na účely zverejňovania.

Je prístup do insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do verejného insolvenčného registra je bezplatný.

Vyhľadávanie v insolvenčnom registri

Verejný insolvenčný register je rozdelený do štyroch častí, do ktorých zápisy zadáva účastník insolvenčného konania alebo dlžník, a to v chronologickom poradí:

 1. Časť 1 (oznámenia o insolvenčnom konaní): obsahuje rozhodnutia, ktoré sa musia zverejňovať v súlade s článkom 23 zákona o platobnej neschopnosti, a rozhodnutia o začatí rokovaní v súlade s článkom 5 bis uvedeného zákona. Ďalej obsahuje informácie o začatí insolvenčného konania v inom členskom štáte v súlade s právom EÚ v oblasti insolvenčného konania.
 2. Časť 2 (informácie vo verejných registroch): zahŕňa poznámky a zápisy v akýchkoľvek verejných registroch osôb, na ktoré sa odkazuje v článku 24 zákona o platobnej neschopnosti.
 3. Časť 3 (mimosúdne dohody): obsahuje informácie o opatreniach prijatých na účely dosiahnutia mimosúdnych dohôd o platbách v zmysle hlavy X zákona o platobnej neschopnosti a informácie týkajúce sa súdneho schválenia dohôd o refinancovaní v zmysle štvrtého doplnkového ustanovenia zákona o platobnej neschopnosti.
 4. Časť 4 (správcovia a ich poverení zástupcovia – vytvorenie a vývoj sa ešte len pripravuje).

Vyhľadávanie je možné podľa mena insolventného dlžníka alebo správcu: na základe toho sa vyhľadajú informácie, ktoré sú o nich k dispozícii vo všetkých častiach.

História insolvenčného registra

V zákone o platobnej neschopnosti z roku 2003 nebolo stanovené zriadenie registra na poskytovanie informácií o insolvenčných konaniach vo všeobecnosti. Táto otázka sa riadila systémom zverejňovania, ktorý bol v tom čase stanovený v španielskom práve obchodných spoločností a ktorý bol založený na zverejňovaní oznámení v najčítanejších denníkoch v príslušnej provincii. To však často viedlo k tomu, že konanie nemohlo pokračovať, keďže náklady na zverejňovanie museli byť znášané z konkurznej podstaty, z ktorej ich nebolo vždy možné zaplatiť.

Článkom 198 zákona o platobnej neschopnosti sa stanovoval verejný register prípadov zavinenej insolventnosti, ako aj určených alebo diskvalifikovaných správcov. Tento register bol rozšírený a dostal názov „Verejný insolvenčný register“ na základe kráľovského zákonného dekrétu č. 3/2009 z 29. marca 2009 o naliehavých opatreniach v oblasti daňového systému, záležitostí týkajúcich sa financií a insolventnosti s cieľom riešiť meniacu sa ekonomickú situáciu. Odvtedy bolo toto ustanovenie niekoľkokrát zmenené a niektoré zo zmien mali vplyv aj na iné právne predpisy, ktorými sa stanovuje zverejňovanie určitých opatrení prostredníctvom registra. Súčasné pravidlá, ktorými sa vykonáva článok 198 zákona o insolventnosti, sú stanovené v kráľovskom dekréte č. 892/2013 z 15. novembra 2013 o verejnom insolvenčnom registri.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.mjusticia.gob.es

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.publicidadconcursal.es/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.registradores.org

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Francúzsko

Aké informácie ponúka francúzsky insolvenčný register?

Francúzsko nemá register osobitne venovaný platobnej neschopnosti. Má niekoľko registrov, ktoré obsahujú rozhodnutia týkajúce sa platobnej neschopnosti dlžníkov. Ide najmä o rozhodnutia týkajúce sa začatia insolvenčného konania, jeho predĺženia, predĺženia obdobia pozorovania, zmeny na iný druh konania, ukončenia alebo zmeny reštrukturalizačného plánu či ukončenia konania, ako aj rozhodnutia, ktorými sa vyhlasuje osobný bankrot alebo zákaz riadenia spoločnosti. Uvádzajú sa v nich aj mená zástupcov poverených súdom.

Existujú tieto registre:

 • obchodný register a register spoločností (Registre du commerce et des sociétés) pre fyzické osoby, ktoré sú obchodníkmi, alebo obchodné spoločnosti;
 • živnostenský register (Répertoire des métiers) pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činnými osobami;
 • register podnikov (Répertoire des entreprises) v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle pre remeselné podniky nachádzajúce sa v týchto departementoch;
 • poľnohospodársky register (Registre de l’agriculture) pre poľnohospodárske podniky.

Okrem toho sa niektoré z uvedených rozhodnutí oznamujú prostredníctvom uverejnenia v Úradnom vestníku civilných a obchodných oznamov (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) a vo vestníku právnych oznamov (journal d’annonces légales).

Ako vyhľadávať vo francúzskych insolvenčných registroch?

Informácie z vestníkov právnych oznamov, Úradného vestníka civilných a obchodných oznamov a z obchodného registra a registra spoločností sú centrálne zhromažďované na „Portáli právnych oznamov podnikov“ (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), ktorý je dostupný na tejto adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.bodacc.fr/

Je prístup do francúzskych insolvenčných registrov bezplatný?

Informácie sa poskytujú bezplatne.

Na aké obdobie sa vzťahujú insolvenčné registre vo Francúzsku?

Uvedený portál poskytuje prístup k právnym oznamom uverejneným od 1. januára 2010 a k publikáciám uverejneným v Úradnom vestníku civilných a obchodných oznamov od 1. januára 2008.

Webové sídlo obchodného registra a registra spoločností je dostupné na tejto adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.infogreffe.fr/

Za poskytnutie väčšiny informácií uvedených na tejto adrese sa uhrádza poplatok.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Chorvátsko

Národný insolvenčný register je verejne dostupný elektronický register, ktorého účelom je zlepšovanie poskytovania informácií príslušným veriteľom a súdom o prebiehajúcich insolvenčných konaniach a zabraňovať začatiu súbežných insolvenčných konaní.

Ministerstvo spravodlivosti dokončilo 26. júna 2018 prvú fázu projektu s názvom Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu, ktorý je čiastočne financovaný v rámci programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy (Nástroj na prepájanie Európy v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí: CEF-TC-2016-2: Európsky justičný portál). Chorvátsko sa do tohto programu zapojilo ako člen konzorcia s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Rumunskom.

Prioritou Nástroja na prepájanie Európy je financovať a zavádzať elektronické služby potrebné na komunikáciu v rámci systému vzájomného prepojenia konkurzných registrov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Insolvenčný register bol zriadený v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Údaje v insolvenčnom registri sa aktualizujú minimálne každý deň a týkajú sa:

 • predkonkurzných a konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. septembra 2015 a neskôr,
 • spotrebiteľských konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. januára 2016 a neskôr.

Všetky údaje v registri patria do právomoci súdov, pred ktorými sa konania vedú.

V druhej fáze projektu Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu budú národné insolvenčné registre vzájomne prepojené prostredníctvom Európskeho justičného portálu.

Posledná aktualizácia: 14/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Taliansko

Talianske ministerstvo spravodlivosti vytvára nový elektronický systém na správu údajov súvisiacich s insolventnosťou.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Cyprus

V tejto časti webovej stránky sa uvádza krátky úvod k cyperskému registru konkurzných konaní a likvidácií (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia konkurzných konaní (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) je zodpovedná za získavanie a spravovanie majetku platobne neschopných fyzických a právnických osôb a podáva správy Odkaz sa zobrazí v novom okneoddeleniu registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvu obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). V tejto časti sa uchováva spis fyzických osôb v konkurze. Obchodnému registru sa oznámi, ak je spoločnosť v likvidácii. Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelenia registra spoločností a správcu konkurznej podstaty.

Aké informácie obsahuje konkurzný register?

Informácie nie sú k dispozícii.

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Informácie nie sú k dispozícii.

Ako vyhľadávať v konkurznom registri

Informácie nie sú k dispozícii.

História konkurzného registra

Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzoch od roku 1931 doteraz.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Lotyšsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad lotyšského insolvenčného registra.

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom insolvenčnom registri?

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšský insolvenčný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • insolvenčných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane.

Insolvenčný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá Odkaz sa zobrazí v novom okneregister spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom insolvenčnom registri je pre verejnosť bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z insolvenčného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom insolvenčnom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresu kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum skončenia platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneVēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom insolvenčnom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v insolvenčnom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo dlžníka (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo dlžníka (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov dlžníka,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny),
 • stav konania (prebiehajúce konanie, ukončené konanie, všetky konania).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v insolvenčnom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov, ich agende a oznámenia veriteľom.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli vložené do insolvenčného registra v určitý deň, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú záznamy za aktuálny deň. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz na Register spoločností (Uzņēmumu reģistra izziņu) na podrobné informácie o konkrétnych insolvenčných konaniach.

Štatistiky

Táto časť obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa insolvenčných konaní a konaní o právnej ochrane. Následný odkaz na Register spoločností („Izziņa“) poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v insolvenčnom registri.

História lotyšského insolvenčného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneViac informácií o lotyšskom insolvenčnom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna agentúra pre konkurznú správu

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Litva

V Litve nie je žiadny samostatný konkurzný register. Stav spoločností z tohto pohľadu sa dá skontrolovať na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra právnických osôb (Juridinių asmenų registras). Stav spoločnosti v Registri právnických osôb sa dá pozrieť bezplatne.

Posledná aktualizácia: 06/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Luxembursko

Luxembursko nevedie konkurzné registre.

Ako je to s registrami platobnej neschopnosti v Luxembursku?

Luxembursko nevedie konkurzné registre. Konkurzy oznamujú súdy, ktoré ich ohlásia obchodnému registru (OR), ktorý ich zaznamená do svojej databázy.

Je prístup do konkurzného registra v Luxembursku na účely nahliadnutia spoplatnený?

Zoznam vyhlásených konkurzov sa raz mesačne uverejňuje v úradnom vestníku „Mémorial B  – Recueil administratif et économique“ a bezplatne si ho možno prezerať na portáli luxemburskej justície Odkaz sa zobrazí v novom okneLegilux.

OR okrem toho bezplatne poskytuje verejnosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknesvojej webovej stránke v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch), štatistický modul, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia. Tieto informácie sú dostupné vo forme zoznamov návrhov na vyhlásenie konkurzu. Tieto informácie možno stiahnuť ako textový súbor.

Ako vyhľadávať informácie o konkurzoch v Luxembursku?

1. spôsob: vyhľadávanie na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) podľa mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej stránky na základe toho zobrazí zoznam mien/názvov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Pri kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto základné informácie:

 • číslo, pod ktorým je zapísaná v OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla,
 • zoznam dokumentov podaných od roku 2003,
 • ako aj informácia, či sa osoba nachádza v konkurze.

2. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch) prostredníctvom štatistického modulu, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia.

3. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneluxemburskej advokátskej komory v záložke „Faillites“ (konkurzy) podľa názvu spoločnosti, dátumu súdneho rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a podľa mena správcu súdnej podstaty.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburská advokátska komora

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Maďarsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad o maďarskom insolvenčnom registri.

Čo ponúka maďarský insolvenčný register?

V Maďarsku určila vláda útvar ministerstva spravodlivosti pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) ako orgán zodpovedný za zriadenie a prevádzkovanie insolvenčného registra.

Tento orgán využíva služby maďarského úradu pre verejné publikácie (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.), pokiaľ ide o spracovanie údajov, vývoj IT, technickú prevádzku a technické úlohy v oblasti bezpečnosti databáz.

Insolvenčný register je k dispozícii na lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Insolvenčný register obsahuje informácie o všetkých hospodárskych subjektoch a organizáciách občianskej spoločnosti, voči ktorým sa v Maďarsku vedie insolvenčné konanie.

Insolvenčné konanie v Maďarsku sa riadi zákonom XLIX z roku 1991 o konkurznom konaní a likvidácii. Konkurzné konania a likvidácie vedené voči organizáciám občianskej spoločnosti (združeniam a nadáciám) sa riadia zákonom CLXXV z roku 2011 o organizáciách občianskej spoločnosti, ale v prípade všetkých ostatných subjektov sa uplatňuje zákon XLIX z roku 1991.

Je prístup do maďarského insolvenčného registra bezplatný?

Za prístup k údajom v insolvenčnom registri sa neúčtujú žiadne poplatky ani náklady. Každý, kto nahliada do insolvenčného registra, musí vopred vyhlásiť, že vyhľadané údaje v registri nebudú použité na komerčné účely ani na vytvorenie databázy, ktorá by slúžila na takéto účely.

V súlade s oddielom 6/N zákona XLIX z roku 1991 register obsahuje tieto informácie:

 • dátum začiatku insolvenčného konania,
 • súd, ktorý začal insolvenčné konanie, a referenčné číslo veci,
 • podtyp začatého insolvenčného konania – v Maďarsku existujú konkurzné alebo likvidačné konania,
 • pravidlá právomoci, ktoré umožňujú začatie konania (hlavné insolvenčné konanie alebo vedľajšie insolvenčné konanie),
 • či je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, názov dlžníka, registračné číslo, sídlo, prípadne poštová adresa, ak je odlišná,
 • meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa správcu (správcu alebo likvidátora) určeného v konaní,
 • lehoty na predloženie prípadných pohľadávok alebo odkazy na kritériá na výpočet tejto lehoty,
 • dátum ukončenia hlavného insolvenčného konania, ak sa konalo,
 • súd, na ktorom sa má v súlade s článkom 5 napadnúť rozhodnutie o začatí insolvenčného konania, resp. lehota na jeho napadnutie, alebo odkaz na kritériá na výpočet tejto lehoty,
 • začatie a ukončenie odporovacích žalôb v súvislosti s majetkom dlžníka, názov príslušného súdu a číslo veci,
 • začatie a ukončenie žalôb na určenie zodpovednosti členov štatutárneho orgánu dlžníka, bývalých členov štatutárneho orgánu, členov jeho právnickej osoby alebo majiteľov za činnosti z ich strany, ktoré viedli k poškodeniu záujmov veriteľov, názov príslušného súdu a číslo veci,
 • či sa konanie viedlo vo forme zjednodušenej likvidácie.

Ako vyhľadávať v maďarskom insolvenčnom registri

Z rozbalovacej ponuky možno vybrať kritérium vyhľadávania. Pomocou rozbalovacej ponuky je v insolvenčnom registri možné vyhľadávať na základe zadania jednej z týchto informácií:

 • meno/názov dlžníka,
 • registračné číslo spoločnosti/organizácie občianskej spoločnosti,
 • číslo veci konania.

Podrobné informácie o vyhľadávaní sú k dispozícii na lokalite Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie je možné priame vyhľadávanie hromadných údajov ani sťahovanie údajov z insolvenčného registra.

Posledná aktualizácia: 09/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Malta

Aké informácie poskytuje maltský insolvenčný úrad?

Maltský insolvenčný úrad poskytuje podrobné informácie o konaniach prebiehajúcich na maltských súdoch, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti spoločností alebo bankrotu jednotlivcov, ako aj podrobné informácie, ktoré obchodnému registru poskytli riaditelia spoločností v platobnej neschopnosti.

Je prístup k insolvenčnému registru bezplatný?

Prístup k insolvenčnému registru je bezplatný a je možný cez tento odkaz:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Ako vyhľadávať v insolvenčnom registri?

V insolvenčnom registri môžete vyhľadávať buď podľa mena dlžníka, čísla preukazu totožnosti, alebo registračného čísla spoločnosti.

História maltského insolvenčného úradu

Pred zavedením insolvenčného registra boli informácie o spoločnostiach v platobnej neschopnosti dostupné v obchodnom registri a informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach boli k dispozícii na súde. Informácie zaznamenané súdom boli uverejnené na webovom sídle spolu s informáciami o jednotlivých konaniach vo všeobecnosti. Insolvenčný register bol verejne sprístupnený v januári 2018 a obsahuje podrobné informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach prebiehajúcich od 1. januára 2014.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Holandsko

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do holandského insolvenčného registra.

Aké informácie obsahuje holandský insolvenčný register?

V Holandsku existujú tri druhy platobnej neschopnosti:

 • konkurz,
 • moratórium (alebo „pozastavenie platieb“),
 • reštrukturalizácia dlhu.

Okresné súdy sú zodpovedné za rozhodnutia týkajúce sa všetkých druhov platobnej neschopnosti a za uchovávanie relevantných údajov vo svojich vlastných registroch. Sú zodpovedné aj za (automatizovaný) prenos notifikácií o platobnej neschopnosti Súdnej rade (Raad voor de rechtspraak), ktorá využíva tieto notifikácie alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny insolvenčný register (CIR).

Centrálny insolvenčný register obsahuje všetky informácie z uverejnených notifikácií o platobnej neschopnosti, a to aj:

 • osobné údaje,
 • názvy spoločností,
 • identifikačné údaje obchodného registra,
 • informácie o kurátoroch a správcoch,
 • všetky predchádzajúce notifikácie.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti týkajúce sa holandského insolvenčného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny insolvenčný register obsahuje informácie z miestnych registrov, ktoré vedú rôzne okresné súdy, o konkurzoch, pozastaveniach platieb a zrušeniach dlhov týkajúcich sa fyzických osôb (súkromných osôb).

Je prístup do holandského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

V súvislosti s prístupom do Centrálneho insolvenčného registra online neexistujú žiadne obmedzenia.

Pre profesionálnych používateľov je dostupná online služba, vďaka ktorej môžu byť rýchlejšie informovaní o najnovších záznamoch uverejnených v registri.

Ako vyhľadávať v holandskom insolvenčnom registri?

Fyzické osoby možno v registri vyhľadávať len podľa:

 • mena a dátumu narodenia,
 • mena, PSČ a čísla domu,
 • dátumu narodenia, PSČ a čísla domu.

Právnické osoby/spoločnosti možno vyhľadávať podľa:

 • názvu právnickej osoby/spoločnosti,
 • čísla obchodnej komory (Kamer van Koophandel),
 • PSČ a čísla domu.

Môžete vyhľadávať aj podľa dátumu, okresného súdu, druhu uverejnenia, referenčného čísla uverejnenia alebo čísla platobnej neschopnosti.

História holandského insolvenčného registra

Centrálny insolvenčný register vznikol 1. januára 2005. Nájdete v ňom preto všetky prípady otvorené alebo oznámené po tomto dátume.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny insolvenčný register v Holandsku

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Rakúsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad o konkurznom registri Rakúska.

Čo ponúka rakúsky konkurzný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúsky konkurzný register vlastní a spravuje rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti. Obsahuje informácie o otvorení konkurzných konaní a kľúčových procesných krokoch v rámci týchto konaní.

Rakúsky konkurzný register je uverejnený na internetovej stránke Ediktsdatei ("databáza právnych upozornení").

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v rakúskom konkurznom registri

Podrobné informácie sú dostupné len v nemčine na internetovej stránke rakúskeho spolkového ministerstva spravodlivosti pod názvom Odkaz sa zobrazí v novom okneEdiktsdatei ("databáza právnych upozornení").

História rakúskeho konkurzného registra

Rakúsky konkurzný register sa vedie od roku 1999.

Súvisiace odkazy

Organizácia súdnictva – Rakúsko

Posledná aktualizácia: 13/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Poľsko

V tejto časti sa nachádza stručný úvod o poľskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje poľský konkurzný register?

Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského konkurzného registra [rejestr podmiotów w upadłości] sa považuje za súčasť štátneho súdneho registra [Krajowy Rejestr Sądowy]. Obsahuje rovnaké informácie o spoločnostiach, aké sú spravidla uvedené v štátnom súdnom registri, ako aj podrobné informácie o:

 • spoločnostiach,
 • nadáciách,
 • združeniach,
 • iných subjektoch, ktoré vyhlásili konkurz.

V registri sú dostupné aj informácie o dátumoch a konkrétnom obsahu oznámení o konkurze.

Konkurzný register vlastní a vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľské ministerstvo spravodlivosti a informácie sú dostupné v poľštine a čiastočne aj v angličtine.

Je prístup do poľského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom konkurznom registri

Od 1. apríla 2009 poľský konkurzný register disponuje novým vyhľadávacím nástrojom, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa subjektov v konkurze, ako aj podľa ďalších kritérií.

Posledná aktualizácia: 10/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o portugalskom insolvenčnom registri.

Čo obsahuje insolvenčný register?

V elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčnom registri sú tieto informácie:

 • Číslo insolvenčného konania
 • Identifikácia súdu, ktorý insolvenčné konanie prejednáva/l
 • Identifikácia osoby v platobnej neschopnosti
 • Identifikácia správcu konkurznej podstaty
 • Lehota na prihlasovanie pohľadávok
 • Dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o insolvenčných konaniach (pozri ďalej).

Je vyhľadávanie v portugalskom insolvenčnom registri spoplatnené?

Nie, vyhľadávanie v registri je bezplatné.

Právne predpisy o insolvenčnom registri

Portugalský insolvenčný register sa upravuje v článku 38 zákona o platobnej neschopnosti a revitalizácii podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 v znení zmien.

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Rumunsko

V tejto časti získate prehľad o rumunskom insolvenčnom registri, ktorý sa volá Zbierka insolvenčných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Aké informácie poskytuje rumunský insolvenčný register?

Insolvenčné konania v Rumunsku

Prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneZbierky insolvenčných konaní (ZIK), uverejňovanej v elektronickej podobe Národným úradom pre obchodný register, sa predvolávajú strany, vydávajú oznámenia a zvolania a poskytujú notifikácie o procesných aktoch vydávaných súdmi a správcami/likvidátormi v priebehu insolvenčných konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach.

„Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku“ je jedným z oddielov Zbierky insolvenčných konaní uverejňovanej v elektronickej podobe Národným úradom pre obchodný register, ktorej cieľom je v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov uverejňovať rozhodnutia výboru pre insolvenčné konania a rozsudky súdu, ako aj ďalšie akty, ktorých uverejňovanie je povinné na základe zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb.

Insolvenčné konanie v prípade právnických osôb:

Všeobecné insolvenčné konanie sa vzťahuje na:

1. podnikateľov (všetkých tých, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť) s výnimkou tých, ktorí vykonávajú slobodné povolania, a tých, pre ktorých platia osobitné ustanovenia týkajúce sa režimu platobnej neschopnosti.

Zjednodušené insolvenčné konanie sa vzťahuje na:

1. podnikateľov:

 • individuálnych podnikateľov,
 • spoločnosti s jediným spoločníkom a rodinné podniky;

2. dlžníkov spĺňajúcich niekoľko konkrétnych kritérií, t. j. keď:

 • nie sú držiteľmi aktív,
 • nemožno nájsť zakladajúce listiny alebo účtovné doklady,
 • nemožno nájsť správcu,
 • už neexistuje registrované sídlo alebo už je iné ako sídlo registrované v obchodnom registri; nepredložili dokumenty požadované podľa zákona,
 • sú predmetom likvidácie pred podaním návrhu na začatie konania,
 • vyhlásili svoj úmysel ísť do konkurzu alebo nemajú nárok na súdnu reorganizáciu.

Od konca júna 2014 sa insolvenčné konania v prípade právnických osôb riadia zákonom č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach, ktorého ustanovenia sa uplatňujú na právne spory, ktoré sa začali po tom, ako zákon nadobudol platnosť. Na právne spory, ktoré sa začali pred nadobudnutím platnosti zákona č. 85/2014, sa naďalej vzťahujú ustanovenia zákona č. 85/2006 o insolvenčnom konaní.

Insolvenčné konanie v prípade fyzických osôb, ktoré sa riadi ustanoveniami zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb účinného od 1. januára 2018, sa vzťahuje na fyzickú osobu – dlžníka, ktorého záväzky nevyplývajú z prevádzkovania podniku a ktorý:

 • mal pobyt/bol rezidentom/mal obvyklý pobyt v Rumunsku aspoň 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
 • je platobne neschopný,
 • celková suma jeho nesplatených záväzkov je minimálne na rovnakej úrovni ako prahová hodnota (15 minimálnych miezd v hospodárstve).

Insolvenčné konanie v prípade fyzických osôb môže mať podobu:

 • konania založeného na pláne splácania dlhu,
 • súdneho insolvenčného konania prostredníctvom likvidácie aktív,
 • zjednodušeného insolvenčného konania.

Zbierka insolvenčných konaní

Aké informácie obsahuje?

Zbierka insolvenčných konaní obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a správcami/likvidátormi v priebehu insolvenčného konania, konkrétne:

 • súdne predvolania,
 • komunikáciu,
 • oznámenia,
 • oznámenia o zasadnutiach,
 • rozsudky,
 • iné písomnosti požadované podľa zákona (správy vydané správcom/likvidátorom, plány súdnej reorganizácie, oznamy).

Oddiel Zbierky insolvenčných konaní „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku“ obsahuje písomnosti na uverejnenie na základe zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb.

Akú štruktúru má webové sídlo Zbierky insolvenčných konaní?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo Zbierky insolvenčných konaní poskytuje prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku insolvenčných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre poskytnuté/uverejnené v zbierke a písomnosti.

Webové sídlo Zbierky insolvenčných konaní (ZIK) je rozdelené do týchto častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register, úradov obchodného registra pridružených k súdom a zbierky,
 • právnický slovník (oblasť insolvenčných konaní),
 • štatistické údaje zbierky,
 • poplatky,
 • kontaktné informácie.

Formuláre Zbierky insolvenčných konaní sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej Zbierke insolvenčných konaní, ktorá má túto štruktúru:

1. Služby zbierky:

 • „online Zbierka insolvenčných konaní“ (spoplatnená),
 • „súhrn vydaní zbierky“ (bezplatné informácie),
 • „osoby uverejnené v zbierke“ (bezplatné informácie).

2. Formuláre týkajúce sa činností uverejňovania v zbierke:

 • online formuláre pre uverejňovanie v zbierke,
 • offline formuláre pre uverejňovanie v zbierke.

3. Formuláre týkajúce sa činností šírenia informácií zo zbierky:

 • online formuláre na poskytovanie informácií v rámci zbierky,
 • offline formuláre na poskytovanie informácií v rámci zbierky.

4. Štatistické údaje

Je prístup k insolvenčnému registru Rumunska bezplatný?

Zbierka insolvenčných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Existuje niekoľko možností prístupu k službám, ktoré poskytuje zbierka:

 • prístup k oficiálnemu webovému sídlu Zbierky insolvenčných konaní môžu používatelia získať zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „online Zbierke insolvenčných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku,
 • prístup k „súhrnu vydaní zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.
 • Prístup k službám: V prípade oddielov s názvom Osoby uverejnené v zbierke a Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je potrebné overenie, pričom tieto služby sú bezplatné pre dlžníkov, veriteľov, správcov konaní a likvidátorov (pre každé insolvenčné konanie, v ktorom sú v jednom z týchto postavení). Výbory pre insolvenčné konania a súdy majú bezplatný prístup ku všetkým insolvenčným konaniam.

Ako vyhľadávať v rumunskom insolvenčnom registri?

V „online Zbierke insolvenčných konaní“ možno vyhľadávať podľa: čísla a roku vydania zbierky, mena osoby uverejnenej v zbierke, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdnej veci alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Po uhradení poplatku môžu predplatitelia získať prístup k starším vydaniam zbierky obsahujúcim plné znenie procesných aktov.

V „súhrne vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania zbierky. Bezplatný prístup je možné získať k týmto informáciám:

 • druh procesného aktu uverejneného v zbierke (napríklad: súdne predvolania, rozhodnutie o začatí insolvenčného konania, notifikácia o začatí insolvenčného konania, zvolania schôdzí veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, rozhodnutie o začatí konkurzného konania, notifikácia o začatí konkurzného konania, plán rozdelenia výťažku, záverečná správa, rozhodnutie o ukončení insolvenčného konania atď.),
 • meno osoby uverejnenej v zbierke,
 • župa, v ktorej jurisdikcii má sídlo právnická osoba uverejnená v zbierke,
 • daňové referenčné číslo,
 • číslo zápisu v registri.

V oddiele s názvom Osoby uverejnené v zbierke možno vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdnej veci alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Bezplatný prístup je možné získať k týmto informáciám:

 • meno,
 • daňové referenčné číslo,
 • registračné číslo osoby uverejnenej v zbierke,
 • župa, v ktorej jurisdikcii má sídlo právnická osoba uverejnená v zbierke,
 • číslo insolvenčného konania a názov súdu, na ktorom je konanie registrované,
 • číslo/rok zbierky, v ktorej boli písomnosti uverejnené,
 • typ insolvenčného konania,
 • dátum prvého súdneho pojednávania po začatí insolvenčného konania, ak je stanovený.

V službe s názvom Osoby uverejnené v zbierke v rámci oddielu Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je možné vyhľadávať podľa priezviska, krstného mena, osobného identifikačného čísla, dátumu a miesta narodenia dlžníka, čísla a roku vydania zbierky, čísla spisu insolvenčného konania, časového rozpätia publikácie. Dostupné sú tieto informácie:

 • priezvisko a krstné meno fyzickej osoby – dlžníka,
 • osobné identifikačné číslo dlžníka,
 • adresa dlžníka,
 • identifikačné údaje a adresa správcu konania/likvidátora,
 • uverejnené písomnosti – názov, číslo a dátum, súd/výbor pre insolvenčné konanie, číslo a dátum vydania zbierky, typ insolvenčného konania.

V oddiele zbierky s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je možné vyhľadávať podľa priezviska, krstného mena, osobného identifikačného čísla, dátumu a miesta narodenia dlžníka, čísla a roku vydania zbierky, čísla spisu insolvenčného konania, časového rozpätia publikácie. V tomto oddiele sú dostupné čísla, pod ktorými sa vydávajú písomnosti.

História rumunského insolvenčného registra

Zbierka insolvenčných konaní bola zriadená v roku 2006 podľa zákona č. 86/2006 o insolvenčnom konaní.

Oddiel s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je súčasťou zbierky od roku 2018.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky insolvenčných konaní je neprestajná optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných aktoch.

Výhody rumunského insolvenčného registra

Uverejňovanie Zbierky insolvenčných konaní má jasné výhody:

 • zrýchľuje sa tým insolvenčné konanie a zjednodušuje sa oznamovanie súdnych predvolaní, zvolaní, notifikácií, súdnych rozhodnutí a iných procesných aktov vydávaných súdmi a správcami/likvidátormi, čím sa zavádza postup elektronickej komunikácie,
 • zjednocujú a štandardizujú sa procesné akty vydávané súdmi a správcami/likvidátormi,
 • prispieva k rozvoju národnej databázy procesných aktov vydaných súdmi a správcami/likvidátormi (t. j. súdnych predvolaní, oznámení, súdnych rozhodnutí, zvolaní, notifikácií, správ, plánov reorganizácie),
 • uľahčuje rýchly zápis notifikácií o platobnej neschopnosti vydaných podľa zákona č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach do obchodného registra/iných registrov,
 • poskytuje zainteresovaným osobám prístup k procesným aktom vydaným súdmi a správcami/likvidátormi.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové sídlo rumunskej Zbierky insolvenčných konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové sídlo rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneOddiel Zbierky insolvenčných konaní s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register

Posledná aktualizácia: 15/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Slovinsko

V tejto časti nájdete úvodné informácie o slovinskom konkurznom registri. Informácie o preskúmaní a publikácii slovinských konkurzných konaní sú dostupné on-line.

Aké informácie obsahuje slovinský konkurzný register?

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom oknee-INSOLV obsahuje informácie o preskúmaní konkurzných konaní. Obsahuje tiež tieto údaje o konkurzných konaniach:

 • niektoré identifikačné údaje platobne neschopného dlžníka,
 • súd, ktorý vedie konanie, a číslo spisu konania,
 • niektoré identifikačné údaje správcu konkurzného konania,
 • začatie konania, skončenie lehoty na predloženie pohľadávky a údaje o iných procesných úkonoch v konaní,
 • v prípade konkurzného konania aj údaje o hodnote majetku v konkurznej podstate a pomery vyplatených súm veriteľom.

Databáza e-publikácií Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Objave zabezpečuje prístup k:

 • súdnym uzneseniam (jednotné číslo: sklep, množné číslo: sklepi) vydaným v konkurzných konaniach, okrem uznesení o vymáhaní pravidelného odmeňovania, uznesení o zhabaní finančných aktív, uznesenie o ukončení vymáhania pravidelného odmeňovania alebo zhabaní finančných aktív,
 • oznámeniam o začatí konania, oznámeniam o vytýčení vypočutia a k iným oznámeniam alebo výzvam na hlasovanie vydaným podľa zákona súdom,
 • všetkým zápisniciam z vypočutí a zasadnutí výboru veriteľov,
 • správam správcu a priloženým dokumentom,
 • pri povinnom vyrovnaní aj k správam platobne neschopného dlžníka a priloženým dokumentom,
 • zoznamom overených pohľadávok,
 • podaniam strán v konaní a iným súdnym záznamom, ktorých zverejnenie je ustanovené,
 • v konkurznom konaní tiež k pozvaniam na účasť na verejnej dražbe a k výzvam na predkladanie ponúk v súvislosti s realizáciou dražby majetku v konkurznej postate.

Okrem toho je možné z databázy publikácií získať zoznam správcov (seznam vseh upraviteljev) a konkurzných konaní, ktorými sa zaoberajú. Tieto zoznamy sú aktualizované denne.

Obe databázy vlastní a o ich údržbu sa stará AJPES, Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je prístup do slovinského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný. Na získanie prístupu na túto stránku je potrebné sa najskôr zaregistrovať ako používateľ webovej stránky AJPES, pričom každému používateľovi bude pridelené používateľské meno a heslo.

Ako vyhľadávať v slovinských konkurzných záznamoch

Obe databázy vrátane vyhľadávacích nástrojov sú dostupné v slovinčine. Vyhľadávanie informácií a dokumentov o konkurzných konaniach týkajúcich sa právnických osôb a samostatne podnikajúcich fyzických osôb je možné zadaním všetkých kritérií vyhľadávania, kým pri vyhľadávaní informácií a dokumentov o spotrebiteľoch (fyzických osobách, ktoré nie sú samostatne podnikajúcimi fyzickými osobami) je z dôvodu ochrany osobných údajov možné zadať iba ich určitú kombináciu.

Databáza e-publikácií Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Objave umožňuje vyhľadávať dokumenty uverejnené v súvislosti s konkurzným konaním. Uverejnené dokumenty je možné vyhľadávať podľa:

 • Typu dlžníka (právnická osoba, fyzická osoba, atď.),
 • Typu konania (úpadok, povinné vyrovnania, atď.),
 • Typu dokumentu,
 • Dlžníka (vyhľadávanie podľa názvu spoločnosti, daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla),
 • Právnej formy (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, atď.),
 • Sériového čísla,
 • Súdu,
 • Dátumu listiny alebo uverejnenia dokumentu.

  Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa dátumu uverejnenia.

V databáze Odkaz sa zobrazí v novom oknee-INSOLV je možné vyhľadávať informácie o konkurzných konaniach podľa:

 • sériového čísla,
 • dlžníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresa, dátum narodenia)

História slovinského konkurzného registra

Údaje v registri sú dostupné od 1. októbra 2008. Dovtedy boli niektoré informácie ako verejné oznamy na začiatku konkurzných konaní, uverejňované v Úradnom vestníku Slovinskej republiky (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Slovensko

Na tejto stránke nájdete krátky prehľad o slovenskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje slovenský konkurzný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo spravodlivosti SR. Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a konaniach o oddlžení podľa § 10a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V registri úpadcov sa zverejňujú:

 1. údaje o konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z. z. v rozsahu:
  1. označenie súdu,
  2. spisová značka konania,
  3. meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
  4. označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o
   4.1 fyzickú osobu, meno, priezvisko dátum narodenia a bydlisko,
   4.2 fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania,
   4.3 právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo,
  5. označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
  6. adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu,
  7. dátum začatia konkurzného konania alebo dátum začatia reštrukturalizačného konania alebo dátum poskytnutia ochrany pred veriteľmi,
  8. dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového kalendára,
  9. dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,
  10. informácia o tom, či ide o malý konkurz,
  11. údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,
  12. údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok proti podstate,
  13. informácia o zostavení návrhu splátkového kalendára správcom,
  14. údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,
  15. údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, meno a priezvisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno veriteľa, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, či veriteľ je členom veriteľského výboru, informácia o rozsahu hlasovacích práv veriteľa a zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru,
  16. údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov,
  17. rozvrh výťažku,
  18. dátum rozhodnutia o oddlžení, ak bol vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti tohto zákona,
  19. informácia o zavedení dozornej správy,
  20. informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona,
  21. informácia o tom, či ide o hlavné insolvenčné konanie, vedľajšie insolvenčné konanie alebo o územné insolvenčné konanie podľa osobitného predpisu,
  22. informácia o možnosti podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu,
  23. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona,
  24. miera uspokojenia veriteľov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona,
 2. zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 3. zoznam dlžníkov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 4. ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,
 5. informácie o službách obstarávaných správcom.

Je prístup do slovenského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra a vyhľadávanie informácií je bezplatné.

Ako vyhľadávať v slovenskom registri úpadcov?

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneúvodnej stránke registra úpadcov je vyhľadávacia lišta, kde možno priamo zadať hľadaný text, prípadne špecifikovať, či sa má hľadať daný text v kategóriách Konania, Správcovia, Majetky alebo Služby.

História konkurzného registra Slovenskej republiky

Systém bol uvedený do produkčnej prevádzky 7.12.2015.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov

Posledná aktualizácia: 09/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Fínsko

Vo Fínsku existujú dva insolvenčné registre: register konkurzov a reštrukturalizácií a register zmien obsahu záväzkov. V týchto registroch je možné vyhľadávať bezplatne prostredníctvom informačnej služby, ktorú poskytuje fínske Centrum právnych registrov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register je informačnou službou fínskeho Centra právnych registrov.

Čo ponúka fínsky insolvenčný register?

V registri sú zahrnuté informácie o insolvenčnom konaní z Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra konkurzov a reštrukturalizáciíOdkaz sa zobrazí v novom okneregistra zmien obsahu záväzkov týkajúce sa dlhov, ktoré vznikli v rámci podnikateľských činností jednotlivca. Register obsahuje informácie o žiadostiach a rozhodnutiach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií a napríklad čas a miesto stretnutia veriteľov, lehotu na predloženie pohľadávok a podrobné informácie o správcovi.

Informácie o zmenách obsahu záväzkov v prípade dlhov na osobné účely by sa mali vyžiadať priamo z Odkaz sa zobrazí v novom okneCentra právnych registrov, ktoré tieto informácie poskytuje bezplatne.

Je prístup do fínskeho insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať vo fínskom insolvenčnom registri

Vyhľadávať v insolvenčnom registri je možné podľa mena dlžníka, osobného identifikačného čísla alebo identifikačného čísla spoločnosti, určitého časového rámca a mena/názvu správcu alebo likvidátora.

Pri podávaní žiadosti o informácie z Centra právnych registrov o dlhoch vzniknutých na súkromné účely sa musí poskytnúť:

 • meno osoby, o ktorej informácie sa žiada,
 • identifikačné číslo osoby, o ktorej informácie sa žiada,
 • meno a telefónne číslo žiadateľa a adresa, na ktorú sa majú informácie poslať.

História fínskeho insolvenčného registra

V registroch sa nachádzajú informácie od roku 1995.

Súvisiace odkazy

Vo fínčine

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov (Oikeusrekisterikeskus): registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister konkurzov a reštrukturalizácií (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov (velkajärjestelyrekisteri)

V angličtine

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov: registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister konkurzov a reštrukturalizácií

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov

Vo švédčine

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov (Rättsregistercentralen): registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistre konkurzov a reštrukturalizácií (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov (Skuldsaneringsregistret)

Posledná aktualizácia: 10/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Švédsko

Na tejto stránke nájdete informácie o švédskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje švédsky konkurzný register?

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vedie niekoľko registrov, ktoré poskytujú informácie o zaregistrovaných spoločnostiach. Švédsky úrad pre registráciu spoločností nevedie osobitný, ucelený register fyzických a právnických osôb, ktoré vyhlásili konkurz. Existuje register fyzických osôb a nehnuteľností, na ktoré bol vyhlásený konkurz, ktorý vedie Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie, ktoré sa týkajú spoločností, ktoré vyhlásili konkurz, sú však zaregistrované v niekoľkých rozličných obchodných registroch, ktoré spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie o fyzických osobách, nehnuteľnostiach a spoločnostiach v registroch vedených Švédskym úradom pre registráciu spoločností sú dostupné prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.

Informácie o konkurze spoločností, fyzických osôb a nehnuteľností, ktoré sú vedené v rozličných registroch Švédskeho úradu pre registráciu spoločností, sa ďalej uvádzajú len ako konkurzný register Švédska (obsahujúci tak informácie dostupné prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávacieho nástroja internetu, ako aj priamo od Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédskeho úradu pre registráciu spoločností).

Register obsahuje údaje o spoločnostiach, fyzických osobách a nehnuteľnostiach v jednotlivých etapách konkurzu. Register vo všeobecnosti obsahuje tieto informácie:

 • dátum začatia konkurzného konania,
 • názov príslušného súdu,
 • meno, adresa a identifikačné číslo/osobný kód subjektu,
 • stav konania,
 • meno a adresa správcu konkurznej podstaty.

Register vlastní a spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností.

Do registra sa vkladajú len informácie predložené súdmi. Informácie sa vkladajú v deň, keď ich Švédsky úrad pre registráciu spoločností príjme od súdu. Keď konkurz vyhlási fyzická osoba, informácie sa vkladajú aj do obchodných registrov, v ktorých táto fyzická osoba môže byť zaregistrovaná.

Je prístup do švédskeho konkurzného registra bezplatný?

Informácie uvedené v švédskom konkurznom registri sú dostupné bezplatne telefonicky prostredníctvom Švédskeho úradu pre registráciu spoločností. Žiadosti o písomné informácie z obchodného registra sú vo väčšine prípadov spojené s poplatkom.

Prístup k informáciám o stave konkurzu spoločnosti pomocou internetového vyhľadávacieho nástroja je bezplatný. Doplňujúce informácie sú k dispozícii len pre registrovaných a platiacich používateľov.

Ako vyhľadávať v švédskom konkurznom registri

Na získanie informácií z registra sa stačí obrátiť na Švédsky úrad pre registráciu spoločností poštou, e-mailom alebo telefonicky. Internetový vyhľadávací nástroj umožňuje vyhľadávanie v registri podľa mena spoločnosti, mena osoby, identifikačného čísla alebo osobného kódu. 

História švédskeho konkurzného registra

Informácie uložené v registri sa archivujú počas obdobia piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Anglicko a Wales

Tento oddiel obsahuje informácie o konkurznom registri osôb pre Anglicko a Wales.

Aké informácie poskytuje konkurzná služba (The Insolvency Service) Anglicka a Walesu?

Konkurzná služba Anglicka a Walesu je podľa zákona povinná viesť registre konkurzov, ako aj obmedzení konkurzov a odpustenia dlhu. Individuálny konkurzný register, ktorý tieto registre spája, obsahuje podrobnosti o:

 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených konkurzoch
 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených príkazoch na odpustenie dlhu
 • prebiehajúcich dobrovoľných individuálnych dohodách (individual voluntary arrangements) a zrýchlených dobrovoľných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements) vrátane tých, ktoré boli ukončené v posledných troch mesiacoch
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie konkurzu dočasných príkazoch na obmedzenie konkurzu
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie odpustenia dlhu a dočasných príkazoch na obmedzenie odpustenia dlhu

Je prístup do individuálneho konkurzného registra pre Anglicko a Wales bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v individuálnom konkurznom registri pre Anglicko a Wales

Register sa nachádza na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke konkurznej služby (The Insolvency Service), kde ho možno vyhľadať v riadku „Find someone“. Po kliknutí na Odkaz sa zobrazí v novom okneindividuálny konkurzný register možno vyhľadávať v registri podľa mena osôb alebo obchodného názvu.

História konkurznej služby Anglicka a Walesu

Konkurzná služba je výkonným orgánom Ministerstva pre obchod, inovácie a zručnosti (Department for Business, Innovation and Skills), ktorá prostredníctvom konkurzného správcu (official receiver):

 • spravuje a vyšetruje prípady konkurzov, osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a spoločností a partnerstiev v súdom nariadenej likvidácii s cieľom odhaliť dôvod platobnej neschopnosti
 • koná ako správca/likvidátor v prípadoch, keď nie je menovaný žiadny súkromný konkurzný poradca
 • koná ako správca a dohliadač pri zrýchlených dobrovoľných dohodách medzi osobami.

Konkurzná služba okrem toho:

 • koná na základe hlásenia o pochybeniach konkurzov a osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a členov štatutárnych orgánov
 • zaoberá sa postihom členov  štatutárnych orgánov v prípade všetkých konkurzov podnikov
 • zaoberá sa príkazmi a záväzkami na konkurzy a príkazmi a záväzkami na odpustenie dlhu
 • schvaľuje konkurzných správcov a reguluje danú profesiu
 • posudzuje a vypláca zákonné nároky na odstupné v prípadoch, keď zamestnávateľ vyhlási konkurz
 • poskytuje účtovné a investičné služby pre majetok subjektov v konkurze/likvidácii
 • vykonáva dôverné vyšetrovanie spoločností, ak je to vo verejnom záujme
 • poskytuje poradenstvo ministrom a vládnym subjektom a agentúram týkajúce sa insolvencie, prepúšťania a ďalších súvisiacich záležitostí
 • prostredníctvom svojej webovej stránky, publikácií a linku pre otázky týkajúce sa konkurzu (Insolvency Enquiry Line) poskytuje verejnosti informácie o insolvencii, prepúšťaní a vyšetrovaní

Odmietnutie zodpovednosti konkurzného registra pre Anglicko a Wales

V texte odmietnutia zodpovednosti na webovej stránke sa uvádza:

„Aj napriek veľkému úsiliu, ktoré bolo vynaložené na zabezpečenie presných informácií, je možné, že príležitostne sa objavia chyby. Ak zistíte, že niektoré informácie nie sú presné alebo chýbajú, informujte nás o tejto skutočnosti prostredníctvom odkazov na spätnú väzbu, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, aby sme mohli vec preveriť a opraviť údaje v databáze.

Konkurzná služba nemôže prevziať zodpovednosť za chyby alebo omyly, ktoré sú výsledkom nedbanlivosti alebo iného omylu. Je potrebné si uvedomiť, že konkurzná služba a úradný konkurzný správca nemôžu poskytovať právne alebo finančné rady. V takomto prípade by ste mali kontaktovať poradenskú kanceláriu pre občanov (Citizen's Advice Bureau), právneho zástupcu (solicitora), kvalifikovaného účtovníka, autorizovaného profesionálneho odborníka vo veciach platobnej neschopnosti, renomovaného finančného poradcu alebo poradenské centrum.

Individuálny konkurzný register je verejne dostupným registrom a konkurzná služba neschvaľuje ani neposkytuje žiadne informácie ohľadom používania údajov v registri tretími stranami.“

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneThe Insolvency Service

Odkaz sa zobrazí v novom okneIndividual Insolvency Register

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Severné Írsko

Táto stránka poskytuje informácie o konkurznom registri Severného Írska.

Aké informácie obsahuje konkurzný register Severného Írska?

V Severnom Írsku neexistuje žiadny konkurzný register ako taký. Informácie o osobách, ktoré vyhlásili konkurz počas posledných 10 rokov, vedie Súdna služba Severného Írska. Tieto informácie sa vedú v online databáze, v ktorej môže verejnosť vyhľadávať informácie po zaplatení poplatku. Bližšie informácie o možnosti online vyhľadávania konkurzov nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Severného Írska.

Otázkami platobnej neschopnosti sa zaoberá konkurzná služba Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva podnikania, obchodu a investícií (online DETI – Department of Enterprise, Trade and Investment).

Účelom a úlohou konkurznej služby je:

 • Spravovať a preskúmavať záležitosti konkurzov a spoločností v nútenej likvidácii
 • Zisťovať dôvody platobnej neschopnosti
 • Zaoberať sa odvolávaním riaditeľov vo všetkých prípadoch platobnej neschopnosti spoločnosti
 • Zaoberať sa podvodnou činnosťou pri riadení platobne neschopných podnikov
 • Regulovať činnosť osôb zaoberajúcich sa platobnou neschopnosťou
 • Viesť účet platobnej neschopnosti
 • Pripravovať osobitné právne predpisy a politiku platobnej neschopnosti Severného Írska

Stránku Online DETI vlastní a spravuje Ministerstvo podnikania, obchodu a investícií.

Je prístup na stránku Online DETI Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako vyhľadávať na stránke Online DETI Severného Írska

Konkurzná služba obsahuje nasledovné aktualizované registre: Individuálne dobrovoľné dohody (Individual Voluntary Arrangements, IVA), Zrýchlené dobrovoľné dohody (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie konkurzu (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO/BRU), Príkazy na odpustenie dlhu (Debt Relief Orders, DRO), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie odpustenia dlhu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO/DRRU)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistre IVA, DRO, DRRO a DRRU fyzických osôb možno vyhľadávať online.

Viac informácií o konkurzných registroch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline DETINI

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 14/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o škótskom insolvenčnom registri.

Aké informácie ponúka škótsky insolvenčný register?

Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom oknekonkurzného účtovníka obsahuje radymateriály týkajúce sa insolvenčných konaní v Škótsku. Poskytuje:

 • Prístup k právnym predpisom
 • Odkaz na Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
  • konkurznom konaní
  • obmedzeniach v prípade konkurzného konania
  • chránených správcovských zmluvách
  • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov)
  • moratóriách

Škótsky insolvenčný register neobsahuje údaje o nútených správach spoločností.

Na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneDAS Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Škótsky insolvenčný register spravuje a vedie konkurzný účtovník.

Škótsky register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – DAS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky register DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách. Register DAS spravuje a vedie konkurzný účtovník ako správca tohto registra.

Je prístup do škótskeho insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do škótskeho insolvenčného registra je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných dát. Kontakt pre ďalšie informácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do škótskeho registra DAS bezplatný?

Prístup do škótskeho registra DAS je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom insolvenčnom registri

Škótsky insolvenčný register je dostupný online.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online.

História škótskeho insolvenčného registra

Vyhľadávaním v insolvenčnom registri získate informácie o všetkých „prebiehajúcich“ konkurzných konaniach, ako aj o konaniach, ktoré boli ukončené v uplynulých dvoch rokoch. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

Vyhľadávanie moratórií bude zobrazovať všetky živé moratóriá. Moratórium sa ruší po šiestich týždňoch alebo po vyhlásení konkurzu, priznaní ochrany trustovej zmluvy alebo schválení DPP v rámci DAS.

História registra DAS

Webová lokalita registra DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný účtovník

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneDAS Register

Posledná aktualizácia: 15/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.