Registri stečajev in insolventnosti

Belgija

Ta stran vsebuje informacije o registrih plačilne nesposobnosti v Belgiji.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Ali v Belgiji obstaja register plačilne nesposobnosti?

V Belgiji je treba ločevati med podjetji, ki so lahko pravne ali fizične osebe, in fizičnimi osebami, ki niso podjetja (posamezniki).

 • V zvezi s podjetji obstaja centralni nacionalni register plačilne nesposobnosti (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit), v katerega so vpisana podjetja, o katerih teče postopek v primeru insolventnosti, in sicer prisilna poravnava (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie) ali stečajni postopek https://www.regsol.be/.
 • V zvezi s posamezniki obstaja v Belgiji podatkovna zbirka, v kateri so združene nekatere informacije o prezadolženih osebah, ki so se odločile za začetek postopka kolektivne poravnave dolgov. To podatkovno zbirko vodi Centralna banka Belgije, vendar ni javna.

Ali je vpogled v belgijski register plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, vpogled je brezplačen.

Taksa pa se plača za vložitev nekaterih dokumentov in za urejanje spisov.

Glej povezavo: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Kako iskati po belgijskem registru plačilne nesposobnosti?

Prvi korak je ustvarjanje računa.

Vsakdo lahko zaprosi za vpogled v tekoči spis. Iskanje spisov poteka s klikom na „Demander l’accès à un dossier ouvert“ (Zahteva za dostop do odprtega spisa) na začetni strani. Zahteve za dostop obravnava:

 • upravitelj (curateur/curator) − za stečaje pred 1. majem 2018;
 • nadzorni sodnik (juge-commissaire / rechter-commissaris) − za stečaje po 1. maju 2018;
 • delegirani sodnik (juge déléguégedelegeerd rechter) – v postopkih prisilne poravnave, če zahtevo vloži stranka, ki ni upnik;
 • dolžnik (ali njegov pooblaščenec) – v postopkih prisilne poravnave, če zahtevo vloži upnik;
 • dolžnik v postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku, vendar le, če:
  • zahtevo za dostop vloži dolžnikov pooblaščenec;
  • je dolžnik dejansko povezan z zadevnim spisom.

   Če s spisom ni povezan noben dolžnik, zahteve za dostop, ki jih vloži dolžnikov pooblaščenec, obravnavajo naslednje osebe (glej tudi zgoraj):
  • delegirani sodnik (v postopkih prisilne poravnave),
  • nadzorni sodnik (v primeru stečajev z datumom sodbe po 1. maju 2018),
  • upravitelj (v primeru stečajev z datumom sodbe pred 1. majem 2018).

Takoj po odobritvi dostopa prejmete elektronsko sporočilo in obvestilo. V primeru zavrnitve dostopa se razlog navede v obvestilu in elektronskem sporočilu.

Če imate dostop do spisa in je ta zaključen, ohranite svoj dostop v arhivih RegSol.

Če še nimate dostopa do spisa, ki je bil med tem že zaključen, se zahteva posreduje sodnemu tajništvu zadevnega gospodarskega sodišča (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank), ki vam lahko nato odobri dostop tako, da vam omogoči vpogled v zaključen spis v arhivu.

Obdobje, ki ga zajema belgijski register plačilne nesposobnosti

Register vsebuje vse informacije in dokumente, ki se nanašajo na zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo, tj. vse tekoče stečajne postopke in postopke prisilne poravnave, ki so bili uvedeni po 1. maju 2018 in so še odprti.

Sorodne povezave

RegSol

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.