Registri stečajev in insolventnosti

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Nacionalni register insolventnosti je javno dostopen elektronski register, prek katerega se zadevnim upnikom in sodiščem zagotavljajo informacije o uvedbi postopka v primeru insolventnosti in tako preprečuje uvedba vzporednih postopkov v primeru insolventnosti.

Ministrstvo za pravosodje je 26. junija 2018 dokončalo prvo fazo projekta z naslovom „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ (medsebojno povezovanje registrov insolventnosti za Evropo), ki se delno financira v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: CEF-TC-2016-2: evropski portal e-pravosodje, v katerega se je Republika Hrvaška prijavila skupaj z Nemčijo, Francijo, Italijo in Romunijo.

Prednostna naloga instrumenta CEF je financiranje in izvajanje e-storitev, potrebnih za komunikacijo v okviru sistema povezovanja registrov insolventnosti.

Register insolventnosti

Register insolventnosti je bil vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti.

Podatki v registru insolventnosti se posodabljajo najmanj enkrat na dan in zajemajo:

  • predstečajne in stečajne postopke, v katerih je bil sklep o začetku postopka sprejet od 1. septembra 2015,
  • stečajne postopke v primeru insolventnosti potrošnikov, v katerih je bil sklep o začetku postopka sprejet od 1. januarja 2016.

Za vse podatke iz registra so pristojna sodišča, ki obravnavajo zadevo.

V drugi fazi projekta Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe so bili nacionalni registri insolventnosti medsebojno povezani prek portala e-pravosodje.

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.