Registri stečajev in insolventnosti

Finska

Na Finskem sta dva registra plačilne nesposobnosti: register stečajev in prestrukturiranj ter register prilagoditev dolga. V teh registrih je mogoče brezplačno iskati prek informacijske storitve, ki jo zagotavlja finski center za pravni register.

Vsebino zagotavlja
Finska

Register plačilne nesposobnosti je informacijska storitev finskega centra za pravni register.

Kaj ponuja finski register plačilne nesposobnosti?

V registru so informacije o plačilni nesposobnosti, pridobljene iz registra stečajev in prestrukturiranj ter registra prilagoditev dolga, glede dolgov, nastalih v okviru poslovnih dejavnosti posameznika. V registru so na voljo informacije o predlogih in odločitvah v zvezi s stečaji in prestrukturiranji ter na primer o času in kraju sestanka upnikov, roku za predložitev zahtevkov in podatkih stečajnega upravitelja.

Za informacije o prilagoditvi dolga v zvezi z dolgom, ki nastane v zasebne namene, je treba zaprositi neposredno pri centru za pravni register, ki te informacije zagotovi brezplačno.

Ali je dostop do finskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po finskem registru plačilne nesposobnosti?

V registru plačilne nesposobnosti je mogoče iskati po imenu dolžnika, identifikacijski številki ali poslovni identifikacijski številki, v določenem časovnem okviru ali po imenu stečajnega ali likvidacijskega upravitelja.

Ob vložitvi prošnje za informacije v zvezi z dolgom, ki nastane v zasebne namene, pri centru za pravni register, je treba navesti:

  • ime osebe, za katere podatke se zaproša,
  • identifikacijsko številko osebe, za katere podatke se zaproša,
  • ime in telefonsko številko prosilca ter naslov, na katerega naj se podatki pošljejo.

Zgodovina finskega registra plačilne nesposobnosti

V registrih so informacije od leta 1995 naprej.

Sorodne povezave

v finščini

Register plačilne nesposobnosti

Center za pravni register (Oikeusrekisterikeskus): registri

Register stečajev in prestrukturiranj (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Register prilagoditev dolga (velkajärjestelyrekisteri)

V angleščini

Center za pravni register (Legal Register Centre): registri

Register stečajev in prestrukturiranj (Register of bankruptcies and restructurings)

Register prilagoditev dolga (Register of debt adjustments)

V švedščini

Center za pravni register (Rättsregistercentralen): registri

Register stečajev in prestrukturiranj (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Register prilagoditev dolga (Skuldsaneringsregistret)

Zadnja posodobitev: 10/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.