Registri stečajev in insolventnosti

Romunija

Ta oddelek vsebuje pregled biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, tj. romunskega registra plačilne nesposobnosti, ki ga je vzpostavil nacionalni urad poslovnega registra pri ministrstvu za pravosodje.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Kateri podatki so v romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti v Romuniji

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (Buletinul procedurilor de insolvență (BPI)), ki ga v elektronski obliki objavlja nacionalni urad poslovnega registra, vsebuje sodne pozive, obvestila in vabila, uradna obvestila o postopkovnih aktih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopkih zaradi plačilne nesposobnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

„Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je oddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki ga v elektronski obliki objavlja nacionalni urad poslovnega registra, katerega namen je objava odločb odbora za plačilno nesposobnost in sodb sodišča v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter tudi drugih aktov, objava katerih je določena z določbami zakona št. 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb;

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti pravnih oseb:

Splošni postopek zaradi plačilne nesposobnosti se uporablja za:

1. poslovne subjekte (vse subjekte, ki upravljajo podjetje), razen subjektov, ki opravljajo svobodne poklice, in subjektov, za katere veljajo posebne določbe v zvezi s sistemom plačilne nesposobnosti.

Poenostavljeni postopek zaradi plačilne nesposobnosti se uporablja za:

1. poslovne subjekte:

 • samostojne podjetnike;
 • enoosebne družbe in družinska podjetja;

2. dolžnike, ki izpolnjujejo več posebnih meril, in sicer:

 • nimajo premoženja;
 • ustanovitvenih ali računovodskih dokumentov ni mogoče najti;
 • poslovodje ni mogoče najti;
 • registrirani sedež ne obstaja več ali ni več isti, kot je vpisan v poslovni register, zakonsko predpisani dokumenti pa niso bili predloženi;
 • prenehali so obstajati, preden je bil vložen predlog za začetek postopka;
 • izrazili so svoj namen za razglasitev stečaja ali pa niso upravičeni do reorganizacije pod nadzorom sodišča.

Od konca junija 2014 postopek zaradi plačilne nesposobnosti pravnih oseb ureja zakon št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti. Njegove določbe se uporabljajo za pravne postopke, začete po njegovem začetku veljavnosti. Za pravne postopke, začete pred začetkom veljavnosti zakona št. 85/2014, še naprej veljajo določbe zakona št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Postopek zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih oseb, ki ga urejajo določbe zakona št. 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb, ki velja od 1. januarja 2018, se uporablja za dolžnika, ki je fizična oseba in čigar obveznosti ne izhajajo iz delovanja podjetja ter:

 • ki je stalno prebival/prebival/običajno prebival v Romuniji najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge;
 • ki je plačilno nesposoben;
 • čigar skupni znesek neporavnanih obveznosti je najmanj enak mejni vrednosti (15 minimalnih plač na gospodarstvo).

Postopek zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih oseb so lahko:

 • postopki na podlagi načrta odplačila dolga;
 • sodni postopki zaradi plačilne nesposobnosti z likvidacijo sredstev;
 • poenostavljeni postopki zaradi plačilne nesposobnosti.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti vsebuje vse postopkovne akte, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, in sicer:

 • sodne pozive;
 • sporočila;
 • obvestila;
 • vabila na sestanke;
 • sodbe;
 • druge postopkovne dokumente, določene z zakonom (poročila, ki jih izda upravitelj/likvidator v postopku zaradi plačilne nesposobnosti, načrti za reorganizacijo pod nadzorom sodišča, obvestila).

Oddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ vsebuje postopkovne dokumente, ki jih je treba objaviti skladu z zakonom 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb.

Kako je strukturirano spletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti?

Spletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti zagotavlja dostop do:

 • brezplačnih informacij;
 • informacij o strukturi nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti;
 • specifične zakonodaje, obrazcev, določenih/objavljenih v biltenu, in postopkovnih dokumentov.

Spletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPI) ima naslednje razdelke:

 • informacije o vzpostavitvi BPI;
 • zakonodajni akti;
 • organigram nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnega registra pri sodiščih in BPI;
 • pravni slovar (plačilna nesposobnost);
 • statistični podatki BPI;
 • pristojbine;
 • kontaktni podatki.

Obrazci biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti so na voljo na portalu e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra, in sicer v razdelku o biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je strukturiran tako:

1. Storitve BPI:

 • „Spletni bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (proti plačilu)
 • „Povzetek številke BPI“ (brezplačne informacije)
 • „Osebe, objavljene v BPI“ (brezplačne informacije)

2. Obrazci za objavo v BPI:

 • Spletni obrazci za objavo v BPI
 • Nespletni obrazci za objavo v BPI

3. Obrazci za pridobitev informacij iz BPI:

 • Spletni obrazci za pridobitev informacij iz BPI
 • Nespletni obrazci za pridobitev informacij iz BPI

4. Statistični podatki

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Elektronska različica biltena je dostopna na spletu na:

Za dostop do storitev BPI veljajo različni pogoji:

 • uporabniki lahko do uradnega spletišča biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti dostopajo brezplačno in brez registracije;
 • za dostop do portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra se mora uporabnik registrirati;
 • dostop do „Spletnega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ se odobri po registraciji uporabnika in plačilu naročnine;
 • dostop do „Povzetka številke BPI“ in „Oseb, objavljenih v BPI“ je brezplačen, potrebna je le registracija uporabnika.
 • Dostop do storitev: Storitev „Osebe, objavljene v BPI“ in oddelek „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ zahtevata avtentikacijo ter sta brezplačna za dolžnike, upnike, upravljavce postopkov in likvidatorje (v vsaki zadevi zaradi plačilne nesposobnosti, v kateri nastopajo v enem od naštetih svojstev), za odbore zaradi plačilne nesposobnosti in sodišča pa je dostop do vseh zadev zaradi plačilne nesposobnosti brezplačen.

Kako iskati po romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Po „Spletnem biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ je mogoče iskati po številki in letu objave številke BPI, imenu osebe, objavljene v BPI, davčni identifikacijski številki, številki vpisa v poslovni register, opravilni številki sodne zadeve ali obdobju objave BPI. Naročniki lahko ob plačilu naročnine dostopajo do objavljenih številk BPI, ki vsebujejo celotno besedilo postopkovnih aktov.

Po „Povzetku številke BPI“ je mogoče iskati po številki in datumu številke BPI. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta postopkovnega dokumenta, objavljenega v biltenu (npr. sodni pozivi, sklep o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, uradno obvestilo o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, vabilo na sestanek upnikov, poročilo o dejavnostih, načrt reorganizacije, sklep o začetku stečajnega postopka, uradno obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt razdelitve, končno poročilo, sklep o končanju postopka zaradi plačilne nesposobnosti);
 • ime osebe, objavljene v BPI;
 • okrožje, pristojno glede na kraj, v katerem je registriran sedež pravne osebe, objavljene v BPI;
 • davčna identifikacijska številka;
 • številka vpisa v register.

Po storitvi „Osebe, objavljene v BPI“ je mogoče iskati po številki in letu objave številke BPI, imenu dolžnika, davčni identifikacijski številki, številki vpisa v poslovni register, opravilni številki sodne zadeve ali obdobju objave BPI. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime;
 • davčna identifikacijska številka;
 • matična številka subjektov, objavljenih v BPI;
 • okrožje, pristojno glede na kraj, v katerem je registriran sedež pravne osebe, objavljene v BPI;
 • številka zadeve o plačilni nesposobnosti in ime sodišča, pri katerem je zadeva vložena;
 • številke/letniki biltenov, v katerih so bili objavljeni postopkovni dokumenti;
 • vrsta postopka zaradi insolventnosti;
 • datum prve obravnave po začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, kjer je to ustrezno.

Po storitvi „Osebe, objavljene v BPI“ v oddelku „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je mogoče iskati po priimku, imenu, osebni identifikacijski številki, datumu in kraju rojstva dolžnika, številu in letnici objave številke BPI, številki spisa zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo in po obdobju objave. Dostopne so naslednje informacije:

 • priimek in ime dolžnika, ki je fizična oseba;
 • osebna identifikacijska številka dolžnika;
 • naslov dolžnika;
 • identifikacijski podatki o upravitelju postopka/likvidatorju in njegov naslov;
 • objavljeni postopkovni dokumenti – ime, število in datum, sodišče/odbor za plačilno nesposobnost, številka in datum biltena, vrsta postopka zaradi plačilne nesposobnosti.

Po oddelku BPI „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je mogoče iskati po priimku, imenu, osebni identifikacijski številki, datumu in kraju rojstva dolžnika, številu in letnici objave številke BPI, številki spisa zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo in po obdobju objave. V navedenem oddelku so dostopne številke vložitve postopkovnih dokumentov.

Zgodovina romunskega registra plačilne nesposobnosti

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je bil vzpostavljen leta 2006 v skladu z zakonom št. 86/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Oddelek z naslovom „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je v BPI vključen od leta 2018.

Glavni cilj romunskega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, vabil in uradnih obvestil o objavljenih postopkovnih dokumentih.

Prednosti romunskega registra plačilne nesposobnosti

Objavljanje biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ima očitne prednosti:

 • pospeši postopke zaradi plačilne nesposobnosti in poenostavi obveščanje o sodnih pozivih, vabilih, uradnih obvestilih, sodnih odločbah in drugih postopkovnih aktih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti, s čimer je vzpostavljen elektronski postopek obveščanja;
 • poenoti in standardizira postopkovne dokumente, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti;
 • prispeva k razvoju nacionalne zbirke podatkov o postopkovnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti (tj. sodni pozivi, obvestila, sodne odločbe, vabila, uradna obvestila, poročila, načrti reorganizacije);
 • omogoča hitrejši vpis v poslovni register/druge registre uradnih obvestil o plačilni nesposobnosti, izdanih na podlagi zakona št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, ki se vpišejo v register;
 • zainteresiranim osebam omogoča dostop do postopkovnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti.

Pomembne povezave

Uradno spletišče romunskega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Uradno spletišče romunskega poslovnega registra

Oddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti z naslovom „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“

Portal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 25/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.