Registri stečajev in insolventnosti

Slovaška

Na tej strani je na kratko predstavljen slovaški register plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kateri podatki so v slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

Register plačilne sposobnosti (Register úpadcov) je informacijski sistem javne uprave, na voljo na spletišču slovaškega ministrstva za pravosodje, ki ga tudi vodi in upravlja. Vsebuje informacije o postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prestrukturiranja in postopkih za odpust dolgov v skladu z drugim odstavkom člena 10a zakona št. 7/2005 o stečaju in prestrukturiranju ter o spremembi drugih aktov, kakor je bil spremenjen.

V registru plačilne nesposobnosti so na voljo naslednji podatki:

  1. informacije o postopkih v skladu z zakonom št. 7/2005, in sicer:
    1. naziv sodišča;
    2. opravilna številka zadeve;
    3. ime in priimek sodnika, ki vodi postopek;
    4. ime predlagatelja in dolžnika;
      4.1 če gre za fizično osebo: ime, priimek, datum rojstva, naslov,
      4.2 če gre za fizično osebo, ki opravlja poslovno dejavnost: firma, ime in priimek (če se razlikujeta od firme), identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek, kraj opravljanja poslovne dejavnosti,
      4.3 če gre za pravno osebo: firma, identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek in registrirani sedež;
    5. ime imenovanega upravitelja ali skrbnika;
    6. naslov pisarne imenovanega upravitelja ali skrbnika;
    7. datum uvedbe postopka zaradi insolventnosti ali postopka prestrukturiranja ali datum odobritve zaščite pred upniki;
    8. datum razglasitve stečaja, odobritve prestrukturiranja ali določitve načrta odplačevanja;
    9. datum zaključka postopka zaradi insolventnosti ali postopka prestrukturiranja;
    10. navedba, ali gre za osebni stečaj;
    11. informacije o prijavljenih terjatvah v skladu z vsebinskimi zahtevami za seznam terjatev;
    12. informacije o naknadno prijavljenih terjatvah v skladu z vsebinskimi zahtevami za seznam naknadno prijavljenih terjatev;
    13. informacije o osnutku načrta odplačevanja, ki ga je določil skrbnik;
    14. informacije o premoženju dolžnika v skladu z vsebinskimi zahtevami za popis premoženja, ki je del stečajne mase;
    15. informacije o skupščini upnikov in seji upniškega odbora s podatki o kraju, času in predmetu skupščine upnikov, imena in priimki upnikov, ki so fizične osebe, ali firme upnikov, ki so pravne osebe, informacije o tem, ali je upnik član upniškega odbora, informacije o obsegu glasovalnih pravic upnika in zapisnik seje upniškega odbora;
    16. informacije o skupščini upnikov v primeru postopka zaradi insolventnosti v skladu s četrtim oddelkom tega zakona, s podatki o kraju, času in predmetu skupščine upnikov;
    17. razdelitev prihodkov;
    18. datum odločitve o odpustu obveznosti dolžnika, če je bil razglašen stečaj ali pa je bil določen načrt za odplačilo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona;
    19. informacije o imenovanju skrbnika z nadzorno funkcijo;
    20. informacije o rokih, v katerih morajo stranke v postopku opraviti procesna dejanja na podlagi tega zakona;
    21. informacije o tem, ali je zadevni postopek zaradi insolventnosti glavni postopek zaradi insolventnosti, sekundarni postopek zaradi insolventnosti ali teritorialni postopek zaradi insolventnosti v skladu s posebno zakonodajo;
    22. informacije o možnosti vložitve pritožbe v skladu s posebno zakonodajo;
    23. stopnja izterjave za zavarovane in nezavarovane upnike v postopkih, ki se vodijo v skladu z drugim in tretjim oddelkom tega zakona;
    24. stopnja izterjave za upnike v postopkih, ki se vodijo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona;
  2. seznam insolventnih strank v postopkih zaradi insolventnosti in seznam dolžnikov v postopkih prestrukturiranja, vključno s podatki iz točke (4)(a);
  3. seznam insolventnih strank v postopkih, ki se vodijo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona, vključno s podatki iz točke (4)(a);
  4. nadaljnje informacije o postopkih v skladu s tem zakonom, ki so objavljene v poslovnem uradnem listu (Obchodný vestník);
  5. informacije o storitvah, ki jih zagotavlja upravitelj.

Ali je dostop do slovaškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do registra plačilne nesposobnosti in iskanje v njem sta brezplačna.

Kako iskati po slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

Domača stran registra plačilne nesposobnosti vsebuje vrstico za iskanje, v katero se lahko vpiše iskano besedilo ali po potrebi določi, ali je treba iskanje omejiti na kategorije, kot so postopki, upravitelji, sredstva ali storitve.

Zgodovina slovaškega registra plačilne nesposobnosti

Sistem je začel polno delovati 7. decembra 2015.

Sorodne povezave

Register plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.