Registri stečajev in insolventnosti

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Španski register plačilne nesposobnosti

Javne informacije o insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti so bistveni element preglednosti in pravne varnosti. V Španiji se to zagotavlja z javnim registrom plačilne nesposobnosti (Registro Público Concursal), ki ga ureja člen 198 zakona o insolventnosti. Ta zakon je bil izveden s kraljevim odlokom št. 892/2013 z dne 15. novembra 2013, v skladu s katerim register plačilne nesposobnosti upravlja združenje uradnikov za vpise v register (Colegio de Registradores) pri ministrstvu za pravosodje.

Javni register plačilne nesposobnosti ima trojni namen:

  • razširjanje in objava odločb in aktov, izdanih na podlagi zakona o insolventnosti, ter vpisov v register, ki izhajajo iz postopkov zaradi insolventnosti;
  • usklajevanje med različnimi javnimi registri, v katerih je treba evidentirati razglasitev insolventnosti in potek postopka;
  • oblikovanje seznama upraviteljev v postopku zaradi insolventnosti, ki izpolnjujejo pravne in regulativne zahteve; vendar ta funkcija še ni uvedena.

Javni register plačilne nesposobnosti je dostopen na spletnem portalu: http://www.publicidadconcursal.es/.

Namen javnega registra plačilne nesposobnosti je združiti relevantne informacije, ki izhajajo iz postopka zaradi insolventnosti, izključno za namene informiranja in javnega razkritja.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do javnega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen.

Iskanje po registru plačilne nesposobnosti

Javni register plačilne nesposobnosti je sestavljen iz štirih oddelkov, v katerih so vpisi razvrščeni po stranki v postopku zaradi insolventnosti ali dolžniku po kronološkem vrstnem redu:

  1. Oddelek 1 (obvestila o plačilni nesposobnosti) vsebuje odločbe, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 23 zakona o insolventnosti, in odločbe o beleženju začetka pogajanj v skladu s členom 5a navedenega zakona. Vsebuje tudi informacije o uvedbi postopkov zaradi insolventnosti, ki se začnejo v drugi državi članici v skladu s pravom EU o postopkih zaradi insolventnosti.
  2. Oddelek 2 (informacije v javnih registrih) vsebuje zaznamke in vpise iz javnih registrov oseb iz člena 24 zakona o insolventnosti.
  3. Oddelek 3 (izvensodni sporazumi) vsebuje informacije o ukrepih, sprejetih za sklenitev izvensodnih sporazumov o plačilih v skladu z naslovom X zakona o insolventnosti, in informacije o sodni odobritvi sporazumov o refinanciranju v skladu s četrto dodatno določbo zakona o insolventnosti.
  4. Oddelek 4 (upravitelji v postopku zaradi insolventnosti in njihovi pooblaščeni pomočniki) je še v razvojni fazi.

Pri iskanju se lahko vnese ime insolventnega dolžnika ali upravitelja v postopku zaradi insolventnosti. Tako se najdejo informacije, ki so o zadevni osebi na voljo v katerem koli oddelku.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Z zakonom o insolventnosti iz leta 2003 ni bil predviden register, ki bi zagotavljal informacije o postopkih zaradi insolventnosti na splošno. To vprašanje je bilo zajeto z mehanizmi za objavo, ki so bili v tem času določeni v španskem pravu družb, temeljili pa so na objavi obvestil v dnevnih časopisih z največjo naklado v zadevni pokrajini. To je vse pogosteje pomenilo, da je bil postopek ustavljen, ker so se morali stroški objave kriti iz stečajne mase, ki ni vedno zadoščala za njihovo kritje.

S členom 198 zakona o insolventnosti je bil predviden javni register za vpis primerov krivdne insolventnosti in imenovanj ali razrešitev upraviteljev v postopku zaradi insolventnosti. S kraljevim zakonskim odlokom št. 3/2009 z dne 29. marca 2009 o nujnih ukrepih na področju obdavčitve, finančnih zadev in insolventnosti je bil ta register zaradi spreminjajočih se gospodarskih razmer razširjen in poimenovan „javni register plačilne nesposobnosti“. Od takrat je bila določba večkrat spremenjena, spremembe pa so vplivale tudi na drugo zakonodajo, ki določa objavo nekaterih postopkovnih korakov v registru. Veljavna pravila za izvajanje člena 198 zakona o insolventnosti so določena v kraljevem odloku št. 892/2013 z dne 15. novembra 2013 o javnem registru plačilne nesposobnosti.

Sorodne povezave

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.