Konkurs- och insolvensregister

Österrike

I denna del av portalen ges en kort introduktion till det Österrikiska konkursregistret.

Innehåll inlagt av
Österrike

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Österrikes konkursregister (Insolvenzdatei) som sorterar under och upprätthålls av Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Sökning i konkursregistret

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Ediktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Domstolarnas organisation – Österrike

Senaste uppdatering: 08/09/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.