Konkurs- och insolvensregister

Österrike

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Österrikes konkursregister.

Innehåll inlagt av
Österrike

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Österrikes konkursregister sorterar under Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei (databas med bl.a. kungörelser på insolvensrättens område).

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i Österrikes konkursregister

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Ediktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Rättssystemets uppbyggnad – Österrike

Senaste uppdatering: 13/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.