Konkurs- och insolvensregister

Belgien

Här hittar du information om insolvensregistren i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien

Vad gäller för insolvensregister i Belgien?

I Belgien måste åtskillnad göras mellan företag, som kan vara juridiska personer eller fysiska personer, och fysiska personer som inte är företag (enskilda personer).

 • När det gäller företag finns det ett centralt nationellt insolvensregister, det centrala solvensregistret (Registre Central de la Solvabilité/Centraal Register Solvabiliteit), för företag som är föremål för insolvensförfaranden, nämligen företagsrekonstruktion (réorganisation judiciaire/gerechtelijke reorganisatie) eller konkursförfaranden https://www.regsol.be/.
 • När det gäller fysiska personer finns det en databas i Belgien med vissa uppgifter om överskuldsatta personer som har valt att inleda ett förfarande för kollektiv skuldreglering. Databasen finns hos Belgiens centralbank, men den är inte offentlig.

Kostar det något att söka i de belgiska insolvensregistren?

Nej, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Ja, det tas ut en avgift för inlämning av vissa dokument och hantering av ärendeakter.

Se följande länk: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Hur söker man i ett belgiskt insolvensregister?

Första steget är att skapa ett konto.

Vem som helst kan begära att få ta del av en oavslutad ärendeakt. Du söker efter den genom att klicka på ”Request access to an open file” på startsidan. Begäran granskas av

 • konkursförvaltaren (curateur/curator) – för konkurser före den 1 maj 2018,
 • konkursdomaren (juge-commissaire/rechter-commissaris) – för konkurser efter den 1 maj 2018,
 • den förordnade domaren (juge délégué/gedelegeerd rechter) – för företagsrekonstruktioner där en annan part än en borgenär begär tillgång,
 • gäldenären (eller dennes ombud) – för företagsrekonstruktioner där en annan part än en borgenär begär tillgång,
 • gäldenären vid företagsrekonstruktion eller konkursförfaranden, men endast när
  • gäldenärens ombud begär tillgång,
  • gäldenären faktiskt är knuten till ärendeakten i fråga.

   Om ingen gäldenär är knuten till ärendeakten behandlas begäran om tillgång från gäldenärens ombud av följande personer (se även ovan):
  • Den förordnade domaren (vid företagsrekonstruktion).
  • Konkursdomaren (för konkurser med dom efter den 1 maj 2018).
  • Konkursförvaltaren (för konkurser med dom före den 1 maj 2018).

Du får ett e-postmeddelande och en underrättelse så snart du har beviljats åtkomst. Om du nekas åtkomst anges orsaken i underrättelsen och e-postmeddelandet.

Om du har tillgång till en ärendeakt och ärendet avslutas kan du ha fortsatt tillgång i RegSol-arkivet.

Om du inte hinner få tillgång till ett ärende som avslutas går begäran till kansliet vid den berörda handelsdomstolen (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank), som sedan kan ge dig tillgång till den avslutade ärendeakten i arkivet.

Period som omfattas av de belgiska insolvensregistren

Registret innehåller all information och alla handlingar som rör insolvensärenden, dvs. alla oavslutade konkurser och företagsrekonstruktioner som inletts den 1 maj 2018 eller senare.

Länkar

RegSol

Senaste uppdatering: 04/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.