Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franskanederländska är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Belgien

Här hittar du information om insolvensregistren i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien

Vad gäller för insolvensregister i Belgien?

I Belgien finns det inget centralt nationellt insolvensregister. Det finns dock olika organ som samlar in information om företag och enskilda personer.

  • När det gäller företag och näringsidkare är Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen ett register som innehåller uppgifter om alla företag och fysiska personer som är näringsidkare och deras rättsliga ställning (särskilt vad gäller konkurs). Information om företagens rättsliga situation är för närvarande inte allmänt tillgänglig. Konkursbesluten och företagsrekonstruktionsbesluten publiceras dock i Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad som är tillgänglig på nätet.
  • När det gäller fysiska personer finns det en databas i Belgien med ett antal uppgifter om överskuldsatta personer som har valt att inleda ett förfarande för kollektiv skuldreglering. Databasen finns hos Belgiens centralbank, men den är inte offentlig.

Kostar det något att söka i de belgiska insolvensregistren?

Nej, tillgången till databasen till Moniteur belge/Belgisch Staatsblad är kostnadsfri.

Hur söker man i ett belgiskt insolvensregister?

Du kan söka efter konkursbeslut och beslut om företagsrekonstruktion i Moniteur belge/Belgisch Staatsblad.

Period som omfattas av de belgiska insolvensregistren

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad finns det uppgifter om företag från och med den 1 januari 1983, med en länk till de offentliggöranden som gjorts efter den 1 juni 1997.

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad finns även offentliggöranden om föreningar efter den 1 juli 2003.

Länkar

Belgiska justitieministeriet

Senaste uppdatering: 10/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.