Konkurs- och insolvensregister

Bulgarien

På den här sidan finns en kortfattad översikt över det bulgariska konkursregistret.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vad innehåller det bulgariska konkursregistret?

Bulgariens konkursregister omfattar följande av tre delar:

  1. Förteckningen över förvaltare - finns på det bulgariska justitieministeriets webbplats.
  2. Meddelanden om försäljningar och auktioner – finns tillgänglig på det bulgariska ekonomiministeriets webbplats.
  3. Registret över insolvensförfaranden – som förs i en central databas.

Är tillgången till det bulgariska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i det bulgariska konkursregistret

Man kan söka efter en förvaltare på namn via webbplatsen.

Hur man söker efter försäljningar

Meddelanden om försäljningar finns på ekonomiministeriets webbplats.

Bakgrunden till det bulgariska konkursregister

Systemet inrättades år 2009 som ett led av projektet ”Öppenhet och effektivitet i insolvensförfaranden”, underprioritering 1.5 ”Öppet och effektivt rättsväsen” inom det operativa programmet ”Administrativ kapacitet” (OPAC) som genomfördes inom ramen för bidragsavtal nr K09–15–5-C/9.10.2009.. Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden och bulgariska statsbudgeten.

Senaste uppdatering: 29/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.