Konkurs- och insolvensregister

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Det nationella konkursregistret är ett offentligt elektroniskt register som ger relevanta borgenärer och domstolar bättre information om pågående insolvensförfaranden och förhindrar att parallella insolvensförfaranden inleds.

Den 26 juni 2018 slutförde justitieministeriet den första fasen av ett projekt med namnet ”Sammanlänkning av konkursregister för Europa”, delvis finansierat av Europeiska kommissionens program för ett sammanlänkat Europa (Fonden för ett sammanlänkat Europa på området för transeuropeiska telekommunikationsnät: CEF-TC-2016-2: Europeiska e-juridikportalen). Kroatien ansökte om medel för projektet som en del av ett konsortium som även består av Tyskland, Frankrike, Italien och Rumänien.

Programmets främsta syfte är att finansiera och genomföra sådana e-tjänster som behövs för att kommunicera inom systemet för sammanlänkning av konkursregister.

Konkursregistret upprättades i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Uppgifterna i konkursregistret uppdateras åtminstone en gång om dagen och omfattar

  • ackordsförfaranden och konkursförfaranden för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 september 2015,
  • konkursförfaranden för konsumenter, för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 januari 2016.

De domstolar som prövar ett ärende ansvarar för uppgifterna i registret.

I den andra fasen i projektet om sammanlänkning av Europas konkursregister sammanlänkades de nationella konkursregistren via den europeiska e-juridikportalen.

Senaste uppdatering: 04/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.