På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

England och Wales

Här hittar du information om registret över personliga konkurser för England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad gör konkursmyndigheten (Insovency Service) för England och Wales?

Konkursmyndigheten för England och Wales har enligt lag i uppgift att föra register över personliga konkurser, begränsningar vid konkurs respektive begränsningar vid skuldsanering. Registret över personliga konkurser (Individual Insolvency Register), som samlar alla dessa tre register, innehåller uppgifter om

 • konkurser som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • skuldsanering som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående individuella frivilliga överenskommelser och påskyndade förfaranden för frivilliga överenskommelser, inklusive sådana som har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående beslut om begränsningar vid konkurs (bankruptcy restrictions orders) eller åtaganden från konkursgäldenärens sida om detta samt interimistiska beslut om begränsningar vid konkurs,
 • pågående skuldsaneringsbeslut eller åtaganden från den som är föremål för skuldsanering samt interimistiska skuldsaneringsbeslut.

Är tillgången till konkursregistret i England och Wales kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis.

Hur söker man i registret över personliga konkurser för England och Wales?

Registret finns på konkursmyndighetens webbplats under rubriken ”Find someone”. Klicka på länken för registret över personliga konkurser för att söka på namn i registret.

Konkursmyndighetens historia i England och Wales

Konkursmyndigheten är en verkställande myndighet under ministeriet för näringsliv, innovation och yrkeskompetens. Den har till uppgift att genom konkursförvaltaren

 • förvalta och utreda förhållandena för konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering och företag och partnerskap som likviderats genom domstolsavgörande, och fastställa varför de drabbades av insolvens,
 • fungera som förvaltare/likvidator i fall där man inte har utsett någon sådan från den privata sektorn,
 • fungera som ställföreträdare och övervakare i s.k. påskyndade förfaranden för individuella frivilliga överenskommelser (fast-track individual voluntary arrangements).

Dessutom har myndigheten till uppgift att

 • rapportera om otillbörligt handlande från konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering samt styrelseledamöter,
 • handlägga frågor om avsättning (disqualification) av olämpliga styrelseledamöter i samband med företagskonkurser,
 • handlägga konkursbeslut och konkursgäldenärers åtaganden, samt skuldsaneringsbeslut och åtaganden från den som är föremål för beslutet,
 • ge tillstånd för och reglera yrkesutövning på insolvensområdet,
 • bedöma och betala ut lagstadgade avgångsvederlag när en arbetsgivare har försatts i konkurs,
 • erbjuda bank- och investeringstjänster för konkurs- och likvidationsbon,
 • göra sekretessbelagda utredningar av företag när det ligger i det allmännas intresse,
 • ge råd till ministrar och ministerier om konkurs, friställanden till följd av konkurs och därtill knutna frågor,
 • informera allmänheten om konkurs, friställanden till följd av konkurs och utredningsfrågor via sin webbplats, sina publikationer och informationstjänsten för frågor om konkurs (Insolvency Enquiry Line).

Ansvarsfriskrivning för det engelska och walesiska konkursregistret

Webbplatsen innehåller följande ansvarsfriskrivning:

”Vi gör allt för att se till att den information som lämnas är korrekt, men ibland kan det uppstå felaktigheter. Om du upptäcker något som verkar vara felaktigt eller som saknas, kontakta oss via länkarna här på webbplatsen så att vi kan titta närmare på saken och göra eventuella korrigeringar i databasen.

Konkursmyndigheten tar inte ansvar för eventuella fel eller brister till följd av försumlighet eller andra anledningar. Observera att konkursmyndigheten och konkursförvaltare inte kan erbjuda rättslig eller ekonomisk rådgivning. För den typen av tjänster bör du vända dig till en medborgarrådgivning (Citizen's Advice Bureau), en solicitor eller en kvalificerad revisor, en auktoriserad konkursförvaltare, en välrenommerad ekonomisk rådgivare eller ett centrum för ekonomisk rådgivning.

Registret över personliga konkurser är ett offentligt register, och konkursmyndigheten godkänner inte och gör inte heller några påpekanden när det gäller tredjeparts användning av uppgifterna i registret.”

Länkar

Konkursmyndigheten

Registret över personliga konkurser

Senaste uppdatering: 04/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.