Konkurs- och insolvensregister

Estland

Denna sida innehåller en kort översikt över den information som tillhandahålls om konkurser av Estlands företagsregister och det officiella kungörelseorganet Ametlikud Teadaanded.

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inte något separat konkursregister, men information om juridiska och fysiska personers konkurs- och skuldsaneringsförfaranden finns tillgänglig i det officiella elektroniska kungörelseorganet Ametlikud Teadaanded. Dessutom innehåller Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser information om juridiska personers konkurs och konkurser bland egenföretagare.

Nedan finns exempel på vad som kungörs i Ametlikud Teadaanded av domstolar och konkursförvaltare:

 • Tid och plats för prövning av konkursansökan samt meddelande om förbud mot avyttring av tillgångar.
 • Meddelanden om konkursansökningar.
 • Meddelanden om allmänt borgenärsmöte.
 • Meddelanden om godkännande av preliminära utdelningsförslag.
 • Meddelanden om avslutning av konkursförfaranden.
 • Meddelanden om godkännande av skuldsaneringsplan.

En fullständig förteckning över kungörelser som offentliggörs finns på webbplatsen för Ametlikud Teadaanded.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter (på grundval av domstolsavgöranden) om följande:

 • Ett konkursförfarande avvisas utan konkursförklaring.
 • Inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • Avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • Avslutning av konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • Ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet. Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • Upphörande av ackord; beslut om att befria konkursförvaltaren från dennes förordnande.
 • Förordnande av förvaltare av säkerhetsmassan i enlighet med lagen om säkerställda obligationer, jämte namn och personliga identifieringskod samt en anteckning om att denne företräder kreditinstitutet i fråga om förvaltning och avyttring av portföljen med säkerställda obligationer.

Uppgifter om näringsförbud för en gäldenär eller dennes företrädare tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • Den juridiska personens namn.
 • Registreringskod.
 • Adress.
 • Uppgifter om konkursförvaltaren.
 • Uppgifter om styrelseledamöterna.
 • Uppgifter om förvaltaren av säkerhetsmassan.
 • Datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Uppgifterna finns tillgängliga på nätet och notariatkontor.

Tillgången till Ametlikud Teadaanded är kostnadsfri.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort. Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökningar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att konsultera digitala uppgifter i registret fastställs i enförordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas också ut för att konsultera registeruppgifter och registrerade handlingar via ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i lagen om notariatsavgifter. I enlighet med lagen om notarier ska notariekammaren sörja för kostnadsfri tillgång till offentliga akter och företagsakter vid ett notariatkontor i länen Harju, Tartu, Pärnu och Ida-Viru.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis på nätet.

Sök information om konkurser

Man kan söka i Ametlikud Teadaanded efter information om konkursdrabbade juridiska eller fysiska personer på namn eller personlig identifieringskod/registreringskod, och på den allmänna söksidan kan man även söka på nyckelord. Med sökfunktionen är det enkelt att hitta alla offentliggjorda kungörelser om konkursförfaranden. När förfarandena avslutas arkiveras kungörelserna, med undantag för sådana som avser avslutade förfaranden, vilka förblir offentliga i tre år.

Man kan söka efter en juridisk person eller en egenföretagare på företagsnamn, namn eller registerkod. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Företagsregistret är kopplat till e-juridikportalens söksida för sammankopplade konkursregister, vilket innebär att företag, långivare och placerare som vill investera i ett annat medlemsland kan göra bakgrundskontroller direkt i detta lands konkursregister. Som en följd av det mångspråkiga upplägget är processen att skaffa konkursinformation över gränserna mer transparent och information är i sig själv lättare att komma åt. Information är kostnadsfri. Portalen har en bassökfunktion som medger sökningar i alla sammankopplade register på gäldenärens namn, och också en avancerad funktion, som gör att sökkriterierna beror på vilket lands register sökningen sker i. I framtiden (enligt planerna 2021) kommer Ametlikud Teadaanded att vara kopplat till e-juridikportalen, som innehåller all obligatorisk information om offentliggörande av insolvensförfaranden enligt artikel 24 i Europaparlamentets och råets förordning (EU) 2015/848.

För Estlands del går det att söka på gäldenärens namn och på personlig identifieringskod/registreringskod.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.

Senaste uppdatering: 06/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.