Konkurs- och insolvensregister

Finland

Finland har två offentliga konkursregister: konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Du kan söka i registren kostnadsfritt med hjälp av den informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Insolvensregistret är en informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.

Vad innehåller insolvensregistret?

Registret innehåller insolvensuppgifter som hämtas från konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret som gäller skulder som uppkommit i en privatpersons näringsverksamhet. Registret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och skuldsaneringar och till exempel tid och plats för borgenärssammanträdet, tidsfristen för att lämna in ansökningar och konkursförvaltarens uppgifter.

Skuldsaneringsuppgifter om skulder som uppkommit privat ska begäras direkt från Rättsregistercentralen, som lämnar ut uppgifterna utan kostnad.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i insolvensregistret

Du kan söka i insolvensregistret på gäldenärens namn, personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer) eller företags- och organisationsnummer, inom en viss tidsram, eller på boförvaltarens eller utredarens namn.

När du begär uppgifter från Rättsregistercentralen om skulder som uppkommit privat måste du ange följande:

  • Namnet på den person för vilken uppgifter begärs.
  • Personbeteckningen för den person för vilken uppgifter begärs.
  • Beställarens namn och telefonnummer samt den adress till vilken uppgifterna ska skickas.

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.

Länkar

Finska

Insolvensregistret

Rättsregistercentralen (Oikeusrekisterikeskus): register

Konkurs- och företagssaneringsregistret (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Skuldsaneringsregistret (velkajärjestelyrekisteri)

Engelska

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

Svenska

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Senaste uppdatering: 10/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.