Konkurs- och insolvensregister

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Vad innehåller det franska konkursregistret?

Frankrike har inte något särskilt konkursregister. Landet har flera register över beslut om gäldenärers konkurs. Dessa innefattar beslut om inledning eller förlängning av konkursförfaranden, förlängning av observationsperiod, omvandling av förfaranden, upphävande eller ändring av en rekonstruktionsplan eller avslutande av förfaranden, eller beslut om att en person ska försättas i konkurs eller att denne inte uppfyller kraven för att bedriva näringsverksamhet. Namnet på de av domstolen utsedda tvångsförvaltarna anges också.

För närvarande finns följande register:

  • Handels- och bolagsregistret (registre du commerce et des sociétés), för näringsidkare som är fysiska personer och för rörelseidkande bolag.
  • Yrkesregistret (répertoire des métiers) för hantverkare/yrkesverksamma inom handel som är fysiska eller juridiska personer.
  • Företagsregistret (répertoire des entreprises) i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle, för hantverksföretag som är etablerade där.
  • Jordbruksregistret (registre de l’agriculture) för jordbruksföretag.

Vissa av de beslut som avses ovan offentliggörs dessutom i det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) och i en tidskrift för rättsliga meddelanden.

Hur man söker i det franska konkursregistret

Informationen i tidskrifter för rättsliga meddelanden, det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser samt handels- och bolagsregistret centraliseras genom Publicité Légale des Entreprises, en offentlig portal där tillgång ges till juridisk företagsinformation och som finns på https://www.bodacc.fr/

Är det franska konkursregistret gratis?

Ovannämnda information är gratis.

Vilken period omfattar de franska konkursregistren?

Portalen kan användas för att få tillgång till rättsliga meddelanden som har offentliggjorts sedan den 1 januari 2010 och notiser som har publicerats i det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser sedan den 1 januari 2008.

Handels- och bolagsregistrets webbplats finns här: https://www.infogreffe.fr/

Merparten av informationen på denna kan fås mot en avgift.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.