Konkurs- och insolvensregister

Tyskland

Här hittar du en kort översikt över det tyska konkursregistret.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Det tyska konkursregistret

Kungörelser från tyska konkursdomstolar offentliggörs i enlighet med § 9 insolvensordningen på webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen. Kungörelserna är rättsligt bindande och offentliga.

Registret förvaltas av förbundsrepublikens och delstaternas gemensamma kommission för databehandling och rationalisering av domstolsväsendet och förs av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i konkursregistret?

Sökningar kan bara göras vis webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen. Hur man gör en sökning förklaras på webbplatsen. Informationen går bara att få på tyska. Obegränsad sökning i information från alla tyska konkursdomstolar är endast möjligt under de två första veckorna från dagen för offentliggörandet. Efter utgången av denna period måste du vid sökningen ange domstolens säte och åtminstone en av följande uppgifter: Gäldenärens namn, resp. firmanamn, hemvist resp. säte, förfarandets aktnummer eller registreringsdomstol, typ av register och registreringsnummer.

Historisk bakgrund

På webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen finns sedan den 1 april 2002 information om konkurser. Närmare upplysningar om hur länge information om ett visst förfarande är tillgänglig finns på webbplatsen.

Informationen rör konkursärenden som ännu inte har avslutats. Uppgifterna raderas senast sex månader efter det att förfarandet har avslutats.

Länkar

Tysklands konkursregister

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.