Konkurs- och insolvensregister

Irland

I det här avsnittet hittar du information om konkursregistret i Irland.

Innehåll inlagt av
Irland

Den irländska insolvensmyndigheten (ISI) är en oberoende tillsynsmyndighet som bildades den 1 mars 2013.  Den har som mål att återställa insolventa gäldenärers solvens.

ISI:s uppdrag utförs inom ett antal verksamhetsområden, nämligen följande:

 • Ärendehantering.
 • Konkurs.
 • Lagstiftning och politik.
 • Rättsliga frågor.
 • Företagsfrågor.

ISI offentliggör följande uppgifter via sina register enligt lagen om personlig insolvens. (Observera att det inte går att få åtkomst till ISI:s register med webbläsarna Internet Explorer och Edge.  Vi rekommenderar Chrome, Firefox eller Safari.)

Skyddsintyg

Om ett skyddsintyg utfärdas enligt artikel 61 i 2012 års lag om personlig insolvens (lagen) ska den irländska insolvensmyndigheten utöver de uppgifter som fastställs i 2012 års lag om personlig insolvens (ytterligare uppgifter som ska ingå i registren) 2012 års förordningar (S.I. 356 från 2013) även notera följande uppgifter:

 • Gäldenärens namn och adress samt datum för utfärdande av skyddsintyget.
 • I tillämpliga fall: förlängning av skyddsintyget enligt artikel 61 i lagen.
 • I tillämpliga fall: domstolens beslut enligt artikel 63 i lagen och den gäldenär som beslutet avser.
 • Datum då skyddsintyget upphör att gälla enligt kapitel 3 i lagen.
 • Register över skyddsintyg.

Register över skuldsaneringsavtal

Enligt artikel 33.4 i 2012 års lag om personlig insolvens ska ISI notera följande i registret över skuldsaneringsavtal:

 • Det faktum att ett skuldsaneringsavtal har upprättats.
 • Skuldsaneringsavtalets utfärdandedatum.
 • Den berörda gäldenärens namn och adress.
 • Annan information som föreskrivs enligt artikel 133.3 b.
 • Register över skuldsaneringsavtal.

Register över skuldavvecklingsuppgörelser

Enligt artikel 76.1 i 2012 års lag om personlig insolvens ska ISI notera följande i registret över skuldavvecklingsuppgörelser:

 • Uppgifter där resultatet av omröstningen vid borgenärssammanträdet framgår.
 • Det faktum att en skuldavvecklingsuppgörelse har gjorts.
 • I tillämpliga fall: ändringar i skuldavvecklingsuppgörelsen.
 • I tillämpliga fall: meddelanden till ISI om att skyldigheter enligt uppgörelsen inte fullgörs.
 • Godkänt slutförande av uppgörelsen.
 • Register över skuldavvecklingsuppgörelser.

Register över ackordsuppgörelser vid personlig insolvens

Enligt artikel 113.1 i 2012 års lag om personlig insolvens ska ISI för att uppfylla sina skyldigheter notera följande i registret över ackordsuppgörelser vid personlig insolvens:

 • Det faktum att en ackordsuppgörelse vid personlig insolvens har gjorts.
 • Uppgifter där resultatet av omröstningen vid borgenärssammanträdet framgår.
 • I tillämpliga fall: ändringar i ackordsuppgörelsen vid personlig insolvens.
 • I tillämpliga fall: meddelanden till ISI om att skyldigheter enligt uppgörelsen inte fullgörs.
 • Godkänt slutförande av uppgörelsen.
 • Register över ackordsuppgörelser vid personlig insolvens.
Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.