Konkurs- och insolvensregister

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Det finns inget separat konkursregister i Litauen. Du kan kontrollera om ett bolag har begärts i konkurs på webbplatsen för registret över juridiska personer (företagsregistret, Juridinių asmenų registras). I detta register kan du gratis göra en förfrågan om ett bolags rättsliga ställning.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.