Konkurs- och insolvensregister

Luxemburg

Luxemburg har inget konkursregister.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Vad gäller i fråga om konkursregister i Luxemburg?

Luxemburg har inget konkursregister. De domstolar som beslutar om konkurser anmäler dessa till företagsregistret (RCS) som lägger in informationen i sin databas.

Är tillgången till konkursregistret i Luxemburg kostnadsfri?

Förteckningen över konkurser publiceras varje månad i B-serien av den officiella tidningen Mémorial, Recueil administratif et économique, som finns kostnadsfritt på Luxemburgs rättsliga portal Legilux.

Under rubriken ”Consultations – statistiques de dépot” på webbplatsen publicerar RCS kostnadsfritt statistik över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad. Informationen är tillgänglig i form av förteckningar över inlämnade uppgifter och kan även exporteras till en fil.s

Hur söker man information om konkurser i Luxemburg?

Metod 1: Det går att söka på företagsregistrets (RCS) webbplats utifrån namn (eller del av namn) eller den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas lämnas kostnadsfritt följande grundläggande information:

  • RCS-nummer
  • datum för registrering
  • bolagsnamn
  • juridisk form
  • huvudkontorets adress
  • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2003
  • samt information om personen är försatt i konkurs.

Metod 2:företagsregistrets (RCS) webbplats går det att under rubriken ”Consultations - statistiques de dépôt”, söka i statistiken över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad.

Metod 3: På webbplatsen för Luxemburgs advokatsamfund går det att under rubriken ”Faillites” söka på företagets namn, datum för konkursbeslutet eller konkursförvaltarens namn.

Länkar

Företagsregistret

Luxemburgs advokatsamfund

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.