Konkurs- och insolvensregister

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Vad innehåller konkursregistret?

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkursärenden i maltesiska domstolar som rör företag och fysiska personer samt uppgifter om den information som mottagits via företagsregistret angående konkursanmälningar från företags styrelseledamöter.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången är kostnadsfri. Registret kan nås via följande länk:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar kan göras antingen på gäldenärens namn eller id-kortnummer, eller på företagets registreringsnummer.

Konkursregistrets historik i Malta

Innan detta konkursregister skapades lagrades information om insolventa företag i företagsregistret, medan information om konkursärenden gällande företag och fysiska personer fanns hos domstolen. Den information som fanns hos domstolen offentliggjordes på en webbplats jämte information om ärenden i allmänhet. Konkursregistret blev tillgängligt för allmänheten i januari 2018 och innehåller uppgifter om konkurser från och med den 1 januari 2014.

Länkar

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.