Konkurs- och insolvensregister

Polen

Här hittar du en kort översikt över Polens konkursregister.

Innehåll inlagt av
Polen

Vad innehåller det polska konkursregistret?

Webbplatsen för det polska konkursregistret (rejestr podmiotów w upadłości) utgör en del av det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy). Konkursregistret innehåller samma typ av information om företag som brukar ingå i det nationella domstolsregistret, plus detaljer om

  • företag
  • stiftelser
  • föreningar
  • andra ekonomiska enheter som har gått i konkurs.

Information om uppgifterna och innehållet i förklaringen om insolvens är också tillgängligt i registret.

Konkursregistret ägs och förvaltas av Polens justitieministerium, och informationen är bara tillgänglig på polska, och till viss del på engelska.

Är tillgången till det polska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur söker man i det polska konkursregistret?

Det polska konkursregistret har sedan den 1 april 2009 ett nytt sökverktyg som gör det möjligt att söka på ekonomiska enheter som har gått i konkurs och andra sökbegrepp.

Senaste uppdatering: 10/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.