Konkurs- och insolvensregister

Portugal

I det här avsnittet hittar du en kort introduktion till det portugisiska konkursregistret.

Innehåll inlagt av
Portugal

Vad innehåller konkursregistret?

Portugals elektroniska konkursregister innehåller uppgifter om

  • konkursärendets nummer,
  • vilken domstol som handlade eller handlägger ett konkursärende,
  • den konkursdrabbades identitet,
  • konkursförvaltarens identitet,
  • slutdatum för inlämning av fordringar,
  • datum för konkursförklaringen

Det elektroniska konkursregistret innehåller närmare uppgifter om konkursärenden (se nedan).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Lagstiftning om konkursregistret

Det portugisiska konkursregistret regleras av artikel 38 i insolvens- och rekonstruktionsordningen för företag (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), godkänd genom lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars, i ändrad lydelse.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.