Konkurs- och insolvensregister

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletinen för insolvensförfaranden – Rumäniens konkursregister, som drivs av det rumänska bolagsverket.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Vad innehåller konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

I Bulletinen för insolvensförfaranden (BPI), som offentliggörs elektroniskt av det rumänska bolagsverket, registreras stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer i samband med insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.

”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” är en avdelning i Bulletinen för insolvensförfaranden, som offentliggörs elektroniskt av det rumänska bolagsverket. Dess syfte är att i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter offentliggöra insolvenskommitténs beslut och domstolens domar samt andra handlingar vars offentliggörande föreskrivs i lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Det allmänna insolvensförfarandet gäller för

1. företagare (alla som driver ett företag), med undantag av fria yrkesutövare och personer som omfattas av särskilda insolvensbestämmelser.

Det förenklade insolvensförfarandet gäller för

1. företagare:

 • enskilda näringsidkare,
 • enmansbolag och familjeföretag,

2. gäldenärer som uppfyller vissa kriterier, nämligen att

 • de saknar tillgångar,
 • deras registreringshandlingar eller bokföring inte kan påträffas,
 • de saknar konkursförvaltare,
 • deras säte inte finns längre eller överensstämmer inte längre med noteringen i bolagsregistret, eller att de inte har lämnat in de handlingar som krävs enligt lagen,
 • de avvecklades innan konkursansökan ingavs,
 • de har meddelat att de har för avsikt att träda i frivillig likvidation eller inte har rätt till företagsrekonstruktion.

Sedan slutet av juni 2014 regleras insolvensförfaranden för juridiska personer av lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden. Bestämmelserna i den lagen gäller för rättsprocesser som inletts efter lagens ikraftträdande. Rättsprocesser som inleddes före ikraftträdandet av lag nr 85/2014 omfattas fortfarande av lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Insolvensförfarandet för fysiska personer, som regleras i lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens, som gäller sedan den 1 januari 2018, ska tillämpas på fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet och som

 • har varit bosatta i Rumänien i minst sex månader innan ansökan lämnades in,
 • är insolventa,
 • har utestående skyldigheter till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar tröskelvärdet (15 gånger den nationella minimilönen).

Insolvensförfarandet för fysiska personer kan vara

 • ett förfarande på grundval av en avbetalningsplan,
 • ett rättsligt insolvensförfarande genom försäljning av tillgångar,
 • ett förenklat insolvensförfarande.

Bulletinen för insolvensförfaranden

Vilken information innehåller den?

Bulletinen för insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer upprättar efter det att insolvensförfaranden har inletts, dvs.

 • stämningar,
 • meddelanden,
 • kallelser,
 • kallelser till sammanträden,
 • domar,
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter från konkursförvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, kungörelser).

Avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” i Bulletinen för insolvensförfaranden innehåller handlingar som ska offentliggöras enligt lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens.

Hur är webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden strukturerad?

Webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information,
 • information om hur bolagsverkets direktorat för Bulletinen för insolvensförfaranden är organiserat,
 • särskild lagstiftning, bulletinens formulär och processuella handlingar.

Webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden (BPI) har följande delar:

 • Information om bulletinen.
 • Lagstiftning.
 • Organisationsstrukturen för bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna och bulletinen.
 • En juridisk ordlista (konkurs).
 • BPI-statistik.
 • Avgifter.
 • Kontaktinformation.

Formulären för Bulletinen för insolvensförfaranden finns på bolagsverkets portal för e-tjänster, i avdelningen om Bulletinen för insolvensförfaranden, som är indelad på följande sätt:

1. Bulletinens tjänster:

 • ”Bulletin för insolvensförfaranden online” (mot avgift).
 • ”Sammanfattning av BPI-nummer” (kostnadsfri information).
 • ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” (kostnadsfri information).

2. Formulär som rör offentliggöranden i bulletinen:

 • Onlineformulär för offentliggörande i bulletinen.
 • Nedladdningsbara formulär för offentliggörande i bulletinen.

3. Formulär som rör bulletinens informationsverksamhet:

 • Onlineformulär för information till bulletinen.
 • Nedladdningsbara formulär för information till bulletinen.

4. Statistik

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletinen för insolvensförfaranden offentliggörs i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen kan hämtas via

Tillgången till bulletinens tjänster är differentierad:

 • Tillgången till den officiella webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden är kostnadsfri och ingen registrering krävs.
 • För tillgång till bolagsverkets portal för e-tjänster krävs registrering.
 • För tillgång till tjänsten ”Bulletin för insolvensförfaranden online” krävs registrering och betalning av ett abonnemang.
 • Tillgången till tjänsterna ”Sammanfattning av BPI-nummer” och ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” är kostnadsfri, men registrering krävs.
 • Tillgång till tjänster: Tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” och avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” kräver autentisering och är kostnadsfria för gäldenärer, borgenärer, konkursförvaltare och likvidatorer (i varje insolvensfall där de har en sådan ställning). För insolvenskommittéer och domstolar är tillgången till alla insolvensärenden kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

I ”Bulletinen för insolvensförfaranden online” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, namnet på den person som har offentliggjorts i bulletinen, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer eller publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Abonnenter som betalat sitt abonnemang får tillgång till gamla BPI-nummer med handlingarnas fullständiga lydelse.

I ”Sammanfattning av BPI-nummer” kan du söka på nummer och datum för bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Typ av handling som har offentliggjorts i bulletinen (t.ex. stämningar, beslut om inledande av insolvensförfarande, tillkännagivande om inledande av insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, beslut om inledande av konkursförfarande, tillkännagivande om inledande av konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport, beslut om avslutande av insolvensförfaranden osv.).
 • Namnet på den person som har offentliggjorts i bulletinen.
 • Det distrikt där den juridiska person som har offentliggjorts i bulletinen har sitt säte.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnummer i registret.

I tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Namn.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnumret för personer som har offentliggjorts i bulletinen.
 • Det distrikt där den juridiska person som har offentliggjorts i bulletinen har sitt säte.
 • Insolvensärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat.
 • Nummer eller publikationsår för de bulletiner där handlingarna offentliggjordes.
 • Typ av insolvensförfarande.
 • I förekommande fall, den första beslutsfristen efter det att insolvensförfarandet har inletts.

I tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” i avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från affärsverksamhet” kan man söka på gäldenärens namn, förnamn, personnummer, födelsedatum och födelseort, bulletinens nummer och publikationsår, insolvensärendenummer eller publikationsintervall. Följande information är tillgänglig:

 • Den fysiska personens för- och efternamn.
 • Gäldenärens personnummer.
 • Gäldenärens adress.
 • Id-uppgifter om och adress till konkursförvaltare/likvidator.
 • Offentliggjorda processuella handlingar – namn, nummer och datum, domstol/insolvenskommitté, bulletinens nummer och datum, typ av insolvensförfarande.

I bulletinens avdelning ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” kan man söka på gäldenärens namn, förnamn, personnummer, födelsedatum och födelseort, bulletinens nummer och publikationsår, insolvensärendenummer eller publikationsintervall. I den avdelningen är handlingarnas nummer tillgängliga.

Konkursregistrets historia i Rumänien

Bulletinen för insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” har ingått i bulletinen sedan 2018.

Huvudsyftet med Bulletinen för insolvensförfaranden är att kontinuerligt förbättra det elektroniska systemet för stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av offentliggjorda processuella handlingar.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Bulletinen för insolvensförfaranden har uppenbara fördelar:

 • Den bidrar till att påskynda insolvensförfarandet och förenklar offentliggörandet av stämningar, kallelser, tillkännagivanden, domstolsavgöranden och andra handlingar från domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer. Därigenom etableras ett elektroniskt förfarande för sådana ärenden.
 • Genom bulletinen standardiseras de handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer så att de blir enhetliga.
 • Den bidrar till utvecklingen av en nationell databas över handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer (dvs. stämningar, meddelanden, domstolsavgöranden, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner).
 • Den möjliggör snabb registrering i bolagsregistret/andra register för tillkännagivanden som krävs enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.
 • Den ger intresserade personer tillgång till de handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer.

Länkar

Den officiella webbplatsen för Rumäniens bulletin för insolvensförfaranden

Det rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” i Bulletinen för insolvensförfaranden

Det rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster

Senaste uppdatering: 25/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.