På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Konkurs- och insolvensregister

Skottland

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.

Innehåll inlagt av
Skottland

Vad innehåller konkursregistret i Skottland?

På webbplatsen Accountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland. Den tillhandahåller följande:

 • Tillgång till lagstiftning
 • En länk till konkursregistret, som innehåller följande uppgifter:
  • Konkurser
  • Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer
  • Skyddade trust deeds (avtal om skuldsanering)
  • Likvidation och konkursförvaltning av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).
  • Moratorier.

Konkursregistret i Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.

På webbplatsen DAS Scotland finns upplysningar om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare, information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från skuldindrivning).

Det skotska konkursregistret ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.

Skottlands DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Skottlands DAS-register innehåller information om godkända skuldsaneringsprogram och ansökningar om skuldsanering som är under prövning. Det innehåller även information om pågående ärenden som rör moratorier. DAS-registret ägs och drivs av Accountant in Bankrupcty som en del av dess roll som DAS-förvaltare.

Är tillgången till konkursregistret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Det finns även ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning av uppgifter. Om du behöver mer information kan du kontakta: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till DAS-registret är gratis.

Hur man söker i konkursregistret i Skottland

Det skotska konkursregistret finns tillgängligt via internet.

Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via internet.

Konkursregistrets historia i Skottland

Sökningar i konkursregistret ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under de senaste två åren. I fråga om avtal om skuldsanering innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.

Sökningar på moratorier visar alla pågående moratorieärenden. Moratorieärenden stryks ur registret efter sex veckor eller till följd av beslut om konkurs, avtal om skuldsanering eller godkännande av ett skuldsaneringsprogram inom DAS.

DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående ansökningar om skuldsanering som är under prövning. Det innehåller även information om pågående ärenden som rör moratorier.

Länkar

Accountant in Bankruptcy

Register of Insolvencies

DAS Register

Senaste uppdatering: 14/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.