Konkurs- och insolvensregister

Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens konkursregister.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vad innehåller konkursregistret?

Konkursregistret (Register úpadcov) är ett informationssystem som tillhandahålls av statsförvaltningen. Registret är tillgängligt på slovakiska justitieministeriets webbplats och förvaltas och förs av justitieministeriet. Konkursregistret innehåller information om insolvensförfaranden, rekonstruktionsförfaranden och skuldsaneringsförfaranden enligt § 10a.2 i lag nr 7/2005 om konkurs och rekonstruktion och om ändring av vissa andra lagar, i dess ändrade lydelse.

Konkursregistret innehåller följande uppgifter:

 1. Information om förfaranden enligt lag nr 7/2005 med uppgift om följande:
  1. Domstolens namn.
  2. Ärendets aktnummer.
  3. Ansvarig domares för- och efternamn.
  4. Sökandens och gäldenärens namn, för
   4.1 en fysisk person, förnamn, efternamn, födelsedatum, adress,
   4.2 en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, firmanamn, förnamn, efternamn (om detta skiljer sig från firmanamnet), organisationsnummer eller annat identifikationsnummer, verksamhetsort,
   4.3 en juridisk person, firmanamn, organisationsnummer eller annat identifikationsnummer och säte.
  5. Utsedd förvaltares namn.
  6. Utsedd förvaltares kontorsadress.
  7. Datum för inledande av insolvensförfarandet eller rekonstruktionsförfarandet eller datum för beviljande av skydd mot borgenärer.
  8. Datum för konkursförklaringen, godkännande av rekonstruktion eller fastställande av en återbetalningsplan.
  9. Datum för avslutande av insolvensförfarandet eller rekonstruktionsförfarandet.
  10. Information om huruvida den aktuella konkursen är en liten konkurs.
  11. Information om de fordringar som anmälts enligt kraven på vad en förteckning över fordringar ska innehålla.
  12. Information om de fordringar som anmälts i efterhand, enligt kraven på vad en förteckning över fordringar som anmälts i efterhand ska innehålla.
  13. Information om det förslag till betalningsplan som förvaltaren upprättat.
  14. Information om gäldenärens tillgångar, enligt kraven på vad en förteckning över gäldenärens tillgångar ska innehålla.
  15. Information om borgenärssammanträdet och borgenärskommitténs sammanträde, med uppgift om tid, plats och föremål för borgenärssammanträdet, borgenärernas för- och efternamn om borgenärerna är fysiska personer, eller borgenärernas firmanamn om borgenärerna är juridiska personer, information om hur många rösträtter varje borgenär har och protokollet från borgenärskommitténs sammanträde.
  16. Information om borgenärssammanträdet vid insolvensförfaranden enligt avdelning fyra i denna lag, med uppgift om tid, plats och föremål för borgenärssammanträdet.
  17. Utdelning av intäkterna.
  18. Datum för beslut om skuldsanering för gäldenären om konkurs förklarats eller en betalningsplan fastställts enligt avdelning fyra i denna lag.
  19. Information om utnämning av en övervakningsförvaltare.
  20. Information om vilka frister parterna i förfarandet enligt denna lag måste iaktta för att vidta åtgärder inom ramen för förfarandet.
  21. Information om det aktuella insolvensförfarandet är ett huvudinsolvensförfarande, ett sekundärt insolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande enligt särskild lagstiftning.
  22. Information om möjligheten att inge ett överklagande enligt särskild lagstiftning.
  23. Återbetalningsgraden för borgenärer med och utan säkerhetsrätt i förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning två och tre i denna lag.
  24. Återbetalningsgraden för borgenärer i förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning fyra i denna lag.
 2. En förteckning över parter i konkursen vid ett konkursförfarande och en förteckning över gäldenärer vid ett rekonstruktionsförfarande, med de uppgifter som krävs enligt punkt 4 a.
 3. En förteckning över parter i konkursen vid ett förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning fyra i denna lag, med de uppgifter som krävs enligt punkt 4 a.
 4. Ytterligare information om förfarandet enligt denna lag som offentliggörs i handelstidningen (Obchodný vestník).
 5. Information om de tjänster som förvaltaren tillhandahåller.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgång till och sökningar i konkursregistret är gratis.

Hur söker man i konkursregistret?

På ingångssidan till konkursregistrets webbplats finns en sökruta. I denna kan du skriva in söktext direkt eller begränsa sökningen till kategorier som förfaranden, förvaltare, tillgångar och tjänster.

Konkursregistrets historia i Slovakien

Systemet togs i bruk den 7 december 2015.

Länkar

Konkursregister

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.