Konkurs- och insolvensregister

Slovenien

Här får du en kort introduktion till det slovenska konkursregistret. Information om prövning och offentliggörande av slovenska insolvensförfaranden finns tillgänglig på nätet.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vad innehåller konkursregistret?

Databasen e-INSOLV innehåller information om prövningen av insolvensförfaranden. Där finns även följande uppgifter om insolvensförfaranden:

 • Vissa identifieringsuppgifter om den insolventa gäldenären.
 • Domstol som handlägger förfarandet samt förfarandets registreringsnummer.
 • Vissa identifieringsuppgifter om insolvensförfarandets förvaltare.
 • Tidpunkt då förfarandet inleds, tidsfrist för att inkomma med anspråk samt uppgifter om andra förfarandeåtgärder.
 • Vid konkursförfaranden även uppgifter om konkursboets värde och utdelningen till borgenärerna.

Genom databasen e-Objave får man tillgång till följande:

 • Samtliga domstolsbeslut (sklep) och handlingar som rör insolvensförfaranden, med undantag av beslut om utmätning av regelbundna inkomster eller upphörande av sådan, beslut om utmätning av ekonomiska tillgångar eller upphörande av sådan.
 • Tillkännagivanden om inledande av förfarandet, möteskallelser samt andra tillkännagivanden eller kallelser till omröstning som domstolen utfärdar enligt lag.
 • Samtliga protokoll från borgenärskommitténs möten och sammanträden.
 • Förvaltarens rapporter samt bifogade handlingar.
 • För obligatoriska ackordsuppgörelser även den insolventa gäldenärens rapporter samt bifogade handlingar.
 • Förteckningar över prövade fordringar.
 • Parternas inlämnade handlingar samt andra domstolshandlingar som måste offentliggöras.
 • Vid konkursförfaranden även samtliga kallelser till offentlig auktion samt uppmaningar att lägga bud vid försäljning av konkursbo.

I databasen finns även en förteckning över samtliga förvaltare (seznam upraviteljev) och vilka insolvensförfaranden som de handlägger. Dessa förteckningar uppdateras dagligen.

Båda databaserna ägs och administreras av AJPES, Sloveniens byrå för offentliga rättsliga register och relaterade tjänster (Agencija za javnopravne evidence in storitve).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Men för att få tillgång till registret måste man registrera sig som användare på AJPES-webbplatsen och få användarnamn och lösenord.

Hur man söker i konkursregistret

Båda databaserna, inklusive sökmotorerna, är helt och hållet på slovenska. Sökning på uppgifter och handlingar om insolvensförfaranden som gäller juridiska personer och privatföretag är möjlig med godtyckliga sökkriterier. Däremot är sökning på uppgifter och handlingar om konsumenter (fysiska personer som inte är företagare) bara möjlig med vissa fastställda uppgiftskombinationer, vilket beror på skyddet av personuppgifter.

I databasen e-Objave är det möjligt att söka efter handlingar som har offentliggjorts i samband med insolvensförfaranden. För de offentliggjorda handlingarna kan sökningar göras på:

 • Typ av gäldenär (juridisk person, fysisk person osv.).
 • Typ av förfarande (konkurs, obligatorisk ackordsuppgörelse osv.).
 • Typ av handling.
 • Gäldenär (sök på företagsnamn, skattenummer eller registernummer).
 • Företagets juridiska form (publikt aktiebolag, privat aktiebolag osv.).
 • Registreringsnummer.
 • Domstol.
 • Datum för handlingen eller dess offentliggörande. Sökresultaten sorteras efter publiceringsdatum.

I databasen e-INSOLV kan uppgifter om insolvensförfaranden sökas med hjälp av

 • referensnummer,
 • gäldenären (för- och efternamn eller företagsnamn, identifieringsnummer, adress, födelsedatum).

Konkursregistrets historia i Slovenien

Uppgifterna i registret har varit tillgängliga sedan den 1 oktober 2008. Innan dess offentliggjordes viss information i landets officiella tidning, t.ex. offentliga tillkännagivanden i början av insolvensförfarandet.

Länkar

Konkursregister

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.