Konkurs- och insolvensregister

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Det spanska konkursregistret

Offentlig information om konkurser och insolvensförfaranden är viktigt av öppenhets- och rättssäkerhetsskäl. I Spanien tillhandahålls denna information genom det offentliga konkursregistret (Registro Público Concursal), som regleras av artikel 198 i insolvenslagen. Denna lag genomfördes genom kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013, enligt vilket det offentliga konkursregistret förvaltas av den spanska registratorsammanslutningen (Colegio de Registradores), som är knutna till justitieministeriet.

Det offentliga konkursregistret har tre syften:

  • Spridning och offentliggörande av beslut och rättsakter som utfärdats enligt insolvenslagen, och av de registerposter som uppkommit till följd av insolvensförfaranden.
  • Samordning mellan olika offentliga register där konkursförklaringar och förfarandets gång ska registreras.
  • Upprättande av en förteckning över konkursförvaltare som uppfyller kraven i lagar och andra förordningar. Denna funktion har dock inte genomförts än.

Det offentliga konkursregistret finns på följande internetportal: http://www.publicidadconcursal.es/.

Syftet med konkursregistret är att samla all relevant information som har uppkommit under insolvensförfarandet, dock endast i informationssyfte och för att ge allmänheten tillgång till informationen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret är kostnadsfri.

Hur söker man i konkursregistret?

Det offentliga konkursregistret består av fyra delar. I varje del ordnas posterna efter den part som är föremål för insolvensförfarandet, eller gäldenären, i kronologisk ordning:

  1. Del 1 (insolvensmeddelanden): Denna del innehåller beslut som måste offentliggöras i enlighet med artikel 23 i insolvenslagen och beslut om inledande av förhandlingar i enlighet med artikel 5 bis i den lagen. Den innehåller även information om inledande av ett insolvensförfarande i en annan medlemsstat i enlighet med EU-lagstiftningen om insolvensförfaranden.
  2. Del 2 (information i offentliga register): Denna del innehåller kommentarer och poster som införts i något av de offentliga registren avseende personer som avses i artikel 24 i insolvenslagen.
  3. Del 3 (uppgörelser utanför domstol): Denna del innehåller information om de åtgärder som vidtagits för att nå uppgörelser utanför domstol om betalning enligt avdelning X i insolvenslagen och om domstolens godkännande av refinansieringsavtal enligt den fjärde tilläggsbestämmelsen i insolvenslagen.
  4. Del 4 (konkursförvaltare och deras assistenter – återstår att skapa och utveckla).

Vid sökningar kan konkursgäldenärens eller konkursförvaltarens namn anges. Sökningen resulterar då i att man får fram all information som finns om dessa, oavsett i vilken del informationen finns.

Konkursregistrets historia

I 2003 års insolvenslag föreskrevs inte att ett register skulle inrättas för att ge allmän information om insolvensförfaranden. Frågan omfattades av de publiceringsregler som vid den tidpunkten föreskrevs i den spanska bolagslagen. Dessa baserades på att meddelanden om insolvens skulle publiceras i dagstidningarna med de största upplagorna i den aktuella provinsen. Resultatet blev att förfarandena allt oftare stannade av. Konkursboet tvingades nämligen stå för publiceringskostnaderna och kunde inte alltid betala dessa.

I artikel 198 i insolvenslagen föreskrevs ett offentligt register för fall av straffbar insolvens och utnämning och diskvalificering av konkursförvaltare. Registret utökades och fick namnet ”Offentligt konkursregister” genom kungligt dekret 3/2009 av den 29 mars 2009 om brådskande åtgärder på skatte-, finans- och insolvensområdet för att hantera den förändrade ekonomiska situationen. Sedan dess har bestämmelsen ändrats flera gånger. Dessutom har ändringar gjorts som påverkar annan lagstiftning om publicering av vissa steg i förfarandet i registret. De nuvarande bestämmelserna om genomförande av artikel 198 i insolvenslagen anges i kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013 om det offentliga konkursregistret.

Länkar

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.