Konkurs- och insolvensregister

Sverige

Här hittar du information om det svenska konkursregistret.

Innehåll inlagt av
Sverige

Vad innehåller konkursregistret?

Bolagsverket administrerar flera olika register som innehåller information om registrerade företag. Bolagsverket har inte ett enhetligt register över fysiska och juridiska personer som har gått i konkurs. Däremot administrerar Bolagsverket ett register över fysiska personer och dödsbon som har gått i konkurs. Information om vilka företag som har gått i konkurs finns emellertid registrerad i flera olika företagsregister som administreras av Bolagsverket. Information om fysiska personer, dödsbon och företag från de register som administreras av Bolagsverket är tillgänglig via en sökmotor på Internet.

Här nedan omnämns den information som finns i Bolagsverkets olika register om företags-, person- och dödsbokonkurser som det svenska konkursregistret (vilket inbegriper både sådan information som är tillgänglig via sökmotorn på Internet och genom direktkontakt med Bolagsverket).

Registret innehåller uppgifter om företag, fysiska personer och dödsbon i olika faser av en konkurs. Generellt sett innehåller registret detta:

  • datum då konkursförfarandet inleddes
  • namn på behörig domstol
  • namn, adress och organisationsnummer/personnummer
  • förfarandestatus
  • konkursförvaltarens namn och adress.

Registret ägs och administreras av Bolagsverket.

Endast den information som domstolarna har lämnat förs in i registret. Informationen förs in samma dag som Bolagsverket får informationen från domstolen. Om en fysisk person går i konkurs, förs informationen in i de företagsregister där denna fysiska person kan vara registrerad.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Informationen i det svenska konkursregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Om man begär skriftliga registerutdrag, tas det för det mesta ut en avgift.

Information om företagens konkursstatus är tillgänglig kostnadsfritt via sökmotorn på Internet. Ytterligare information är endast tillgänglig för registrerade och betalande användare.

Hur man söker i konkursregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon. Med sökmotorn på Internet kan man göra sökningar i registret på företagsnamn, person, organisationsnummer eller personnummer. 

Konkursregistrets historia i Sverige

Informationen i registret ligger kvar under en femårsperiod.

Senaste uppdatering: 15/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.