Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till nederländska är dock redan färdig.

Konkursregister - Belgien

Här hittar du information om insolvensregistren i Belgien.

Vad gäller för insolvensregister i Belgien?

I Belgien finns det inget centralt nationellt insolvensregister. Det finns dock olika organ som samlar in information om företag och enskilda personer.

 • När det gäller företag och näringsidkare är Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen ett register som innehåller uppgifter om alla företag och fysiska personer som är näringsidkare och deras rättsliga ställning (särskilt vad gäller konkurs). Information om företagens rättsliga situation är för närvarande inte allmänt tillgänglig. Konkursbesluten och företagsrekonstruktionsbesluten publiceras dock i Länken öppnas i ett nytt fönsterMoniteur Belge/Belgisch Staatsblad som är tillgänglig på nätet.
 • När det gäller fysiska personer finns det en databas i Belgien med ett antal uppgifter om överskuldsatta personer som har valt att inleda ett förfarande för kollektiv skuldreglering. Databasen finns hos Belgiens centralbank, men den är inte offentlig.

Kostar det något att söka i de belgiska insolvensregistren?

Nej, tillgången till databasen till Moniteur belge/Belgisch Staatsblad är kostnadsfri.

Hur söker man i ett belgiskt insolvensregister?

Du kan söka efter konkursbeslut och beslut om företagsrekonstruktion i Moniteur belge/Belgisch Staatsblad.

Period som omfattas av de belgiska insolvensregistren

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad finns det uppgifter om företag från och med den 1 januari 1983, med en länk till de offentliggöranden som gjorts efter den 1 juni 1997.

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad finns även offentliggöranden om föreningar efter den 1 juli 2003.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBelgiska justitieministeriet

Senaste uppdatering: 10/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Bulgarien

På den här sidan finns en kortfattad översikt över det bulgariska konkursregistret.

Vad innehåller det bulgariska konkursregistret?

Bulgariens konkursregister omfattar följande av tre delar:

 1. Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckningen över förvaltare - finns på det bulgariska justitieministeriets webbplats.
 2. Meddelanden om försäljningar och auktioner – finns tillgänglig på det bulgariska ekonomiministeriets webbplats.
 3. Registret över insolvensförfaranden – som förs i en central databas.

Är tillgången till det bulgariska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i det bulgariska konkursregistret

Man kan söka efter en Länken öppnas i ett nytt fönsterförvaltare på namn via webbplatsen.

Hur man söker efter försäljningar

Meddelanden om försäljningar finns på ekonomiministeriets webbplats.

Bakgrunden till det bulgariska konkursregister

Systemet inrättades år 2009 som ett led av projektet ”Öppenhet och effektivitet i insolvensförfaranden”, underprioritering 1.5 ”Öppet och effektivt rättsväsen” inom det operativa programmet ”Administrativ kapacitet” (OPAC) som genomfördes inom ramen för bidragsavtal nr K09–15–5-C/9.10.2009.. Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden och bulgariska statsbudgeten.

Senaste uppdatering: 10/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Tjeckien

Här får du en kort introduktion till det tjeckiska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska konkursregistret ägs och administreras av det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska justitieministeriet.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

Med den avancerade sökmotorn får du tillgång till hela registrets dokumentinnehåll i pdf-format.

Konkursregistrets historia i Tjeckien

Registret innehåller information från och med den 1 januari 2008 och framåt.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Danmark

Danmark har inget konkursregister.

Senaste uppdatering: 07/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Tyskland

Här hittar du en kort översikt över det tyska konkursregistret.

Det tyska konkursregistret

Kungörelser från tyska konkursdomstolar offentliggörs i enlighet med § 9 insolvensordningen på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen. Kungörelserna är rättsligt bindande och offentliga.

Registret förvaltas av förbundsrepublikens och delstaternas gemensamma kommission för databehandling och rationalisering av domstolsväsendet och förs av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i konkursregistret?

Sökningar kan bara göras vis webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen. Hur man gör en sökning förklaras på webbplatsen. Informationen går bara att få på tyska. Obegränsad sökning i information från alla tyska konkursdomstolar är endast möjligt under de två första veckorna från dagen för offentliggörandet. Efter utgången av denna period måste du vid sökningen ange domstolens säte och åtminstone en av följande uppgifter: Gäldenärens namn, resp. firmanamn, hemvist resp. säte, förfarandets aktnummer eller registreringsdomstol, typ av register och registreringsnummer.

Historisk bakgrund

På webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen finns sedan den 1 april 2002 information om konkurser. Närmare upplysningar om hur länge information om ett visst förfarande är tillgänglig finns på webbplatsen.

Informationen rör konkursärenden som ännu inte har avslutats. Uppgifterna raderas senast sex månader efter det att förfarandet har avslutats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands konkursregister

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Estland

Denna sida innehåller en kort översikt över den information som tillhandahålls om konkurser av Estlands företagsregister och det officiella kungörelseorganet Ametlikud Teadaanded.

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inte något separat konkursregister, men information om juridiska och fysiska personers konkurs- och skuldsaneringsförfaranden finns tillgänglig i det officiella elektroniska kungörelseorganet Länken öppnas i ett nytt fönsterAmetlikud Teadaanded. Dessutom innehåller Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser information om juridiska personers konkurs och konkurser bland egenföretagare.

Nedan finns exempel på vad som kungörs i Ametlikud Teadaanded av domstolar och konkursförvaltare:

 • Tid och plats för prövning av konkursansökan samt meddelande om förbud mot avyttring av tillgångar.
 • Meddelanden om konkursansökningar.
 • Meddelanden om allmänt borgenärsmöte.
 • Meddelanden om godkännande av preliminära utdelningsförslag.
 • Meddelanden om avslutning av konkursförfaranden.
 • Meddelanden om godkännande av skuldsaneringsplan.

En fullständig förteckning över kungörelser som offentliggörs finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för Ametlikud Teadaanded.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter (på grundval av domstolsavgöranden) om följande:

 • Ett konkursförfarande avvisas utan konkursförklaring.
 • Inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • Avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • Avslutning av konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • Ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet. Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • Upphörande av ackord; beslut om att befria konkursförvaltaren från dennes förordnande.
 • Förordnande av förvaltare av säkerhetsmassan i enlighet med lagen om säkerställda obligationer, jämte namn och personliga identifieringskod samt en anteckning om att denne företräder kreditinstitutet i fråga om förvaltning och avyttring av portföljen med säkerställda obligationer.

Uppgifter om näringsförbud för en gäldenär eller dennes företrädare tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • Den juridiska personens namn.
 • Registreringskod.
 • Adress.
 • Uppgifter om konkursförvaltaren.
 • Uppgifter om styrelseledamöterna.
 • Uppgifter om förvaltaren av säkerhetsmassan.
 • Datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Uppgifterna finns tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet och Länken öppnas i ett nytt fönsternotariatkontor.

Tillgången till Länken öppnas i ett nytt fönsterAmetlikud Teadaanded är kostnadsfri.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort. Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökningar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att konsultera digitala uppgifter i registret fastställs i enLänken öppnas i ett nytt fönsterförordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas också ut för att konsultera registeruppgifter och registrerade handlingar via ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i lagen om Länken öppnas i ett nytt fönsternotariatsavgifter. I enlighet med lagen om notarier ska notariekammaren sörja för kostnadsfri tillgång till offentliga akter och företagsakter vid ett notariatkontor i länen Harju, Tartu, Pärnu och Ida-Viru.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet.

Sök information om konkurser

Man kan söka i Ametlikud Teadaanded efter information om konkursdrabbade juridiska eller fysiska personer på namn eller personlig identifieringskod/registreringskod, och på den allmänna söksidan kan man även söka på nyckelord. Med sökfunktionen är det enkelt att hitta alla offentliggjorda kungörelser om konkursförfaranden. När förfarandena avslutas arkiveras kungörelserna, med undantag för sådana som avser avslutade förfaranden, vilka förblir offentliga i tre år.

Man kan söka efter en juridisk person eller en egenföretagare på företagsnamn, namn eller registerkod. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Företagsregistret är kopplat till e-juridikportalens söksida för sammankopplade konkursregister, vilket innebär att företag, långivare och placerare som vill investera i ett annat medlemsland kan göra bakgrundskontroller direkt i detta lands konkursregister. Som en följd av det mångspråkiga upplägget är processen att skaffa konkursinformation över gränserna mer transparent och information är i sig själv lättare att komma åt. Information är kostnadsfri. Portalen har en bassökfunktion som medger sökningar i alla sammankopplade register på gäldenärens namn, och också en avancerad funktion, som gör att sökkriterierna beror på vilket lands register sökningen sker i. I framtiden (enligt planerna 2021) kommer Ametlikud Teadaanded att vara kopplat till e-juridikportalen, som innehåller all obligatorisk information om offentliggörande av insolvensförfaranden enligt artikel 24 i Europaparlamentets och råets förordning (EU) 2015/848.

För Estlands del går det att söka på gäldenärens namn och på personlig identifieringskod/registreringskod.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.

Senaste uppdatering: 06/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Irland

I det här avsnittet hittar du information om konkursregistret i Irland.

Vad innehåller konkursregistret?

Irland har inget separat konkursregister. Information om företagskonkurser finns i posterna i företagsregistret hos Länken öppnas i ett nytt fönsterCompany Registration Office.

Registret över personliga konkurser, Personal Bankruptcy Register, är ett manuellt register som hålls på Examiner’s Office of the High Court. Det innehåller uppgifter om konkurser som har kungjorts av High Court of Ireland.

Även insolvensregistret, Register of Personal Insolvencies, är ett manuellt register. Det regleras av förordningen S.I. No. 334 från 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002, och innehåller uppgifter om personlig insolvens som har tillkännagivits av domstolarna i andra EU-medlemsstater (så som meddelats till Official assignee on bankruptcy).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Man betalar en avgift för varje sökning. Närmare uppgifter om avgiften finns i avsnittet om regler och avgifter, Länken öppnas i ett nytt fönsterRules & Fees, på domstolsverkets webbplats. Avgiften gäller även om sökningen ger ett negativt resultat – dvs. om det inte finns någon post i registren som överensstämmer med sökkriterierna.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar i konkursregistret kan genomföras endast av ansvarig person på Examiner’s Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller information som går tillbaka till 1922.

Senaste uppdatering: 08/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Grekland

Grekland har inga elektroniska konkursregister. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.

Vad innehåller konkursregistret?

I den grekiska lagstiftningen regleras följande insolvensförfaranden:

 • Konkurs (artiklarna 1–61 i lag 3588/2007, artikel 13.1–13.4 i lag 4013/2011, artikel 22.1 i lag 4055/2012, artiklarna 1–3 i lag 4446/2016 och artikel 14 i lag 4491/2017).
 • Likvidation (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (artikel 12 i lag 4013/2011 och artikel 6 i lag 4446/2016).
 • Rekonstruktionsförfarande (proptocheftikí diadikasía exygíansis (artiklarna 70–101 i lag 3588/2007, artikel 22.2 i lag 4055/2012, artiklarna 116.3 och 234.1–234.3 i lag 4072/2012 samt artikel 3 ff i lag 4446/2016).
 • Omstruktureringsplan (artiklarna 109–123 i lag 3588/2007 samt artikel 7 ff i lag 4446/2016).
 • Förenklat förfarande för mindre konkurser (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (artikel 9 i lag 4446/2016 och artikel 62 i lag 4472/2017).

Lokala fredsdomstolar (eirinodikeía) ansvarar för att handlägga ärenden och utfärda beslut om fysiska personers konkursansökningar.

Lokala förstainstansdomstolar (protodikeía) ansvarar för att handlägga ärenden och utfärda beslut om enkla bolags konkursansökningar (prosopikés etairíes), kommanditbolag (eterórrythmes etairíes), handelsbolag (omórrythmes etairíes), privata aktiebolag (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), privatbolag med begränsat ansvar (etairíes periorisménis efthýnis), börsnoterade aktiebolag (anónymes etairíes), europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

DetLänken öppnas i ett nytt fönsterallmänna handelsregistret (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) vid de lokala handelskamrarna ansvarar för att utfärda nödvändiga intyg om konkursförfaranden.

Finns det gratis tillgång till konkursregistret?

Nej.

Hur kan jag söka i konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Spanien

Det spanska konkursregistret

Offentlig information om konkurser och insolvensförfaranden är viktigt av öppenhets- och rättssäkerhetsskäl. I Spanien tillhandahålls denna information genom det offentliga konkursregistret (Registro Público Concursal), som regleras av artikel 198 i insolvenslagen. Denna lag genomfördes genom kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013, enligt vilket det offentliga konkursregistret förvaltas av den spanska registratorsammanslutningen (Colegio de Registradores), som är knutna till justitieministeriet.

Det offentliga konkursregistret har tre syften:

 • Spridning och offentliggörande av beslut och rättsakter som utfärdats enligt insolvenslagen, och av de registerposter som uppkommit till följd av insolvensförfaranden.
 • Samordning mellan olika offentliga register där konkursförklaringar och förfarandets gång ska registreras.
 • Upprättande av en förteckning över konkursförvaltare som uppfyller kraven i lagar och andra förordningar. Denna funktion har dock inte genomförts än.

Det offentliga konkursregistret finns på följande internetportal: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Syftet med konkursregistret är att samla all relevant information som har uppkommit under insolvensförfarandet, dock endast i informationssyfte och för att ge allmänheten tillgång till informationen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret är kostnadsfri.

Hur söker man i konkursregistret?

Det offentliga konkursregistret består av fyra delar. I varje del ordnas posterna efter den part som är föremål för insolvensförfarandet, eller gäldenären, i kronologisk ordning:

 1. Del 1 (insolvensmeddelanden): Denna del innehåller beslut som måste offentliggöras i enlighet med artikel 23 i insolvenslagen och beslut om inledande av förhandlingar i enlighet med artikel 5 bis i den lagen. Den innehåller även information om inledande av ett insolvensförfarande i en annan medlemsstat i enlighet med EU-lagstiftningen om insolvensförfaranden.
 2. Del 2 (information i offentliga register): Denna del innehåller kommentarer och poster som införts i något av de offentliga registren avseende personer som avses i artikel 24 i insolvenslagen.
 3. Del 3 (uppgörelser utanför domstol): Denna del innehåller information om de åtgärder som vidtagits för att nå uppgörelser utanför domstol om betalning enligt avdelning X i insolvenslagen och om domstolens godkännande av refinansieringsavtal enligt den fjärde tilläggsbestämmelsen i insolvenslagen.
 4. Del 4 (konkursförvaltare och deras assistenter – återstår att skapa och utveckla).

Vid sökningar kan konkursgäldenärens eller konkursförvaltarens namn anges. Sökningen resulterar då i att man får fram all information som finns om dessa, oavsett i vilken del informationen finns.

Konkursregistrets historia

I 2003 års insolvenslag föreskrevs inte att ett register skulle inrättas för att ge allmän information om insolvensförfaranden. Frågan omfattades av de publiceringsregler som vid den tidpunkten föreskrevs i den spanska bolagslagen. Dessa baserades på att meddelanden om insolvens skulle publiceras i dagstidningarna med de största upplagorna i den aktuella provinsen. Resultatet blev att förfarandena allt oftare stannade av. Konkursboet tvingades nämligen stå för publiceringskostnaderna och kunde inte alltid betala dessa.

I artikel 198 i insolvenslagen föreskrevs ett offentligt register för fall av straffbar insolvens och utnämning och diskvalificering av konkursförvaltare. Registret utökades och fick namnet ”Offentligt konkursregister” genom kungligt dekret 3/2009 av den 29 mars 2009 om brådskande åtgärder på skatte-, finans- och insolvensområdet för att hantera den förändrade ekonomiska situationen. Sedan dess har bestämmelsen ändrats flera gånger. Dessutom har ändringar gjorts som påverkar annan lagstiftning om publicering av vissa steg i förfarandet i registret. De nuvarande bestämmelserna om genomförande av artikel 198 i insolvenslagen anges i kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013 om det offentliga konkursregistret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.mjusticia.gob.es

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.publicidadconcursal.es/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.registradores.org

Senaste uppdatering: 06/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Frankrike

Vad innehåller det franska konkursregistret?

Frankrike har inte något särskilt konkursregister. Landet har flera register över beslut om gäldenärers konkurs. Dessa innefattar beslut om inledning eller förlängning av konkursförfaranden, förlängning av observationsperiod, omvandling av förfaranden, upphävande eller ändring av en rekonstruktionsplan eller avslutande av förfaranden, eller beslut om att en person ska försättas i konkurs eller att denne inte uppfyller kraven för att bedriva näringsverksamhet. Namnet på de av domstolen utsedda tvångsförvaltarna anges också.

För närvarande finns följande register:

 • Handels- och bolagsregistret (registre du commerce et des sociétés), för näringsidkare som är fysiska personer och för rörelseidkande bolag.
 • Yrkesregistret (répertoire des métiers) för hantverkare/yrkesverksamma inom handel som är fysiska eller juridiska personer.
 • Företagsregistret (répertoire des entreprises) i departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin och Moselle, för hantverksföretag som är etablerade där.
 • Jordbruksregistret (registre de l’agriculture) för jordbruksföretag.

Vissa av de beslut som avses ovan offentliggörs dessutom i det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) och i en tidskrift för rättsliga meddelanden.

Hur man söker i det franska konkursregistret

Informationen i tidskrifter för rättsliga meddelanden, det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser samt handels- och bolagsregistret centraliseras genom Publicité Légale des Entreprises, en offentlig portal där tillgång ges till juridisk företagsinformation och som finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.bodacc.fr/

Är det franska konkursregistret gratis?

Ovannämnda information är gratis.

Vilken period omfattar de franska konkursregistren?

Portalen kan användas för att få tillgång till rättsliga meddelanden som har offentliggjorts sedan den 1 januari 2010 och notiser som har publicerats i det officiella kungörelseorganet för civil- och handelsrättsliga kungörelser sedan den 1 januari 2008.

Handels- och bolagsregistrets webbplats finns här: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.infogreffe.fr/

Merparten av informationen på denna kan fås mot en avgift.

Senaste uppdatering: 30/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Kroatien

Det nationella konkursregistret är ett offentligt elektroniskt register som ger relevanta borgenärer och domstolar bättre information om pågående insolvensförfaranden och förhindrar att parallella insolvensförfaranden inleds.

Den 26 juni 2018 slutförde justitieministeriet den första fasen av ett projekt med namnet ”Sammanlänkning av konkursregister för Europa”, delvis finansierat av Europeiska kommissionens program för ett sammanlänkat Europa (Fonden för ett sammanlänkat Europa på området för transeuropeiska telekommunikationsnät: CEF-TC-2016-2: Europeiska e-juridikportalen). Kroatien ansökte om medel för projektet som en del av ett konsortium som även består av Tyskland, Frankrike, Italien och Rumänien.

Programmets främsta syfte är att finansiera och genomföra sådana e-tjänster som behövs för att kommunicera inom systemet för sammanlänkning av konkursregister.

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister

Konkursregistret upprättades i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Uppgifterna i konkursregistret uppdateras åtminstone en gång om dagen och omfattar

 • ackordsförfaranden och konkursförfaranden för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 september 2015,
 • konkursförfaranden för konsumenter, för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 januari 2016.

De domstolar som prövar ett ärende ansvarar för uppgifterna i registret.

I den andra fasen i projektet om sammanlänkning av Europas konkursregister kommer de nationella konkursregistren att sammanlänkas via den europeiska e-juridikportalen.

Senaste uppdatering: 14/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Italien

Italiens justitieministerium arbetar för närvarande med att inrätta ett nytt elektroniskt system för konkursuppgifter.

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Cypern

Denna del av webbplatsen består av en kort introduktion till Cyperns register över konkurser och likvidationer (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursenheten (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) har ansvar för att ta emot och förvalta insolventa fysiska och juridiska personers tillgångar. Enheten rapporterar till Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Enheten för ett arkiv över insolventa fysiska personer. Om ett företag avvecklas rapporteras det i företagsregistret. Kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren för mer information.

Vad innehåller konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ej tillämpligt.

Hur man söker i konkursregistret

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser från 1931 och fram till i dag.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Lettland

Det här avsnittet ger en överblick över Lettlands konkursregister.

Vad innehåller Lettlands konkursregister?

I det Länken öppnas i ett nytt fönsterlettiska konkursregistret finns information om

 • förvaltare,
 • konkursförfaranden mot enskilda och juridiska personer,
 • skyddsförfaranden,
 • skyddsförfaranden utanför domstol.

Konkursregistret är öppet för alla och registreringarna är pålitliga. Det sköts av Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister.

Är tillgången till det lettiska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, informationen i konkursregistret är tillgängligt utan kostnad, men en avgift tas ut om privatpersoner önskar få information i form av handlingar.

För utdrag eller andra handlingar som innehåller en gäldenärs (fysisk person) eller förvaltares personliga identifieringskod kan man vända sig direkt till företagsregistret med ansökan eller ansöka på elektronisk väg via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvija.lv.

Hur man söker i det lettiska konkursregistret

Förvaltare

Detta avsnitt innehåller följande information om förvaltare

 • Förnamn.
 • Efternamn.
 • Kontorsadress och kontaktuppgifter.
 • Certifikatets nummer.
 • Datum då certifikatets giltighet löper ut.

Information om förvaltare vars certifikat har löpt ut finns tillgänglig under Länken öppnas i ett nytt fönsterHistoric data/Vēsturiskie dati. Via Extract/Izziņa får man tillgång till all information som har registrerats i konkursregistret om varje enskild förvaltare.

Sökning

Använd sökfunktionen Search/Meklēt för att söka efter information om en särskild person (fysisk eller juridisk) i konkursregistret. Följande sökkriterier kan användas:

 • Gäldenärens registreringsnummer (för juridiska personer) eller personnummer (för fysiska personer).
 • Gäldenärens namn eller titel.
 • Period då förfarandet inleddes.
 • Ärendetyp (konkursförfaranden, skyddsförfaranden eller skyddsförfaranden utanför domstol).
 • Typ av förfarande (lokalt konkursförfarande, gränsöverskridande huvudkonkursförfarande, gränsöverskridande sekundärt konkursförfarande).
 • status (pågående förfarande, slutfört förfarande, alla förfaranden).

Sökresultaten visas med en länk till ett faktablad i företagsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa) där all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt finns tillgänglig, bl.a. inskannade handlingar med meddelanden från förvaltare om borgenärsmöten och dagordningen för dessa samt meddelanden till gäldenärer.

Diarium

Via Žurnāls/Journal ser man vilka registreringar som gjorts i konkursregistret ett visst datum. De uppgifter som visas är automatiskt de som gjorts den dagen. Använd kalendern för att se registreringar som gjorts på andra datum eller klicka på Monthly journal/Mēneša žurnāls för att se hela månadens registreringar. Varje registrering innehåller en länk – (Register of Enterprises reference/Uzņēmumu reģistra izziņu) – till närmare information om specifika konkursförfaranden.

Statistik

I detta avsnitt finns statistikuppgifter av olika slag med anknytning till konkursförfaranden och skyddsförfaranden. Via Extract/Izziņa får man fram all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt.

Historik över Lettlands konkursregister

Informationen i registret går tillbaka till den 1 januari 2008.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterYtterligare information om Lettlands konkursregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatens konkursförvaltningsmyndighet

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Litauen

Det finns inget separat konkursregister i Litauen. Du kan kontrollera om ett bolag har begärts i konkurs på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över juridiska personer (företagsregistret, Juridinių asmenų registras). I detta register kan du gratis göra en förfrågan om ett bolags rättsliga ställning.

Senaste uppdatering: 06/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Luxemburg

Luxemburg har inget konkursregister.

Vad gäller i fråga om konkursregister i Luxemburg?

Luxemburg har inget konkursregister. De domstolar som beslutar om konkurser anmäler dessa till företagsregistret (RCS) som lägger in informationen i sin databas.

Är tillgången till konkursregistret i Luxemburg kostnadsfri?

Förteckningen över konkurser publiceras varje månad i B-serien av den officiella tidningen Mémorial, Recueil administratif et économique, som finns kostnadsfritt på Luxemburgs rättsliga portal Länken öppnas i ett nytt fönsterLegilux.

Under rubriken ”Consultations – statistiques de dépot” på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen publicerar RCS kostnadsfritt statistik över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad. Informationen är tillgänglig i form av förteckningar över inlämnade uppgifter och kan även exporteras till en fil.s

Hur söker man information om konkurser i Luxemburg?

Metod 1: Det går att söka på företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats utifrån namn (eller del av namn) eller den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas lämnas kostnadsfritt följande grundläggande information:

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2003
 • samt information om personen är försatt i konkurs.

Metod 2:företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats går det att under rubriken ”Consultations - statistiques de dépôt”, söka i statistiken över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad.

Metod 3: På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund går det att under rubriken ”Faillites” söka på företagets namn, datum för konkursbeslutet eller konkursförvaltarens namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Ungern

Här hittar du en kort översikt över Ungerns konkursregister.

Vad innehåller det ungerska konkursregistret?

Den ungerska regeringen har utsett enheten för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) vid justitieministeriet till det organ som ansvarar för inrättande och drift av konkursregistret.

Detta organ använder sig av Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft. [Ungerns officiella publikationsbyrå] för databehandling, it-utveckling, teknisk drift samt tekniska arbetsuppgifter som avser databasens säkerhet.

Konkursregistret är tillgängligt på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Konkursregistret innehåller uppgifter om alla ekonomiska aktörer och civilsamhällesorganisationer mot vilka ett insolvensförfarande har inletts i Ungern.

Insolvensförfaranden i Ungern regleras genom lag XLIX från 1991 om konkurs- och likvidationsförfaranden. Lag CLXXV från 2011 om civilsamhällesorganisationer är tillämplig på konkurs- och likvidationsförfaranden mot civilsamhällesorganisationer (föreningar och stiftelser), men alla övriga aspekter regleras genom lag XLIX från 1991.

Är tillgången till Ungerns konkursregister kostnadsfri?

Inga avgifter tas ut för tillgång till uppgifterna i konkursregistret. Alla som gör sökningar i konkursregistret måste i förväg försäkra att de uppgifter som söks i registret inte ska användas för kommersiella ändamål eller för att skapa en databas som ska användas för sådana ändamål.

I enlighet med § 6/N i lag XLIX från 1991 innehåller registret följande information:

 • Dag då insolvensförfarandet inleddes.
 • Domstol vid vilken ett insolvensförfarande har inletts och ärendenummer.
 • Undertyp av insolvensförfarande som inletts – i Ungern: konkurs- eller likvidationsförfarande.
 • Behörighetsregler som möjliggör huvudförfarandets inledande (huvudinsolvensförfarande eller sekundärt insolvensförfarande).
 • Om gäldenären är ett företag eller en juridisk person, gäldenärens namn, registreringsnummer, säte, eller om detta avviker, postadress.
 • Namn på och postadress eller e-postadress till den förvaltare (konkursförvaltare eller likvidator) som har utsetts i förfarandet.
 • Eventuell tidsfrist för anmälan av fordringar eller hänvisning till kriterierna för hur denna tidsfrist beräknas.
 • Dag – i förekommande fall – för huvudinsolvensförfarandets avslutande.
 • Domstol - samt eventuell tidsfrist - till vilken överklagande av beslutet om att inleda insolvensförfarande ska inges i enlighet med artikel 5, eller en hänvisning till kriterierna för beräkningen av denna tidsfrist.
 • Inledande och avslutande av talan om återvinning gällande gäldenärens tillgångar, namn på aktuell domstol samt ärendenummer.
 • Inledande och avslutande av talan om fastställande av ansvar för gäldenärens vd, tidigare vd, den juridiska personens styrelseledamöter eller ägare, avseende verksamhet från deras sida som har skadat borgenärernas intressen - namn på aktuell domstol samt ärendenummer.
 • Huruvida förfarandena genomfördes som förenklade likvidationsförfaranden.

Hur man söker i det ungerska konkursregistret

Sökkriterierna kan väljas i en rullgardinsmeny. Med hjälp av rullgardinsmenyn gör man sökningar i konkursregistret på följande:

 • gäldenärens namn,
 • företagets eller civilsamhällesorganisationens registreringsnummer,
 • förfarandets ärendenummer.

Ingående sökningsinformation finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Direkta bulkdatasökningar eller dataöverföringar från konkursregistret är inte möjliga enligt nuvarande lagstiftning.

Senaste uppdatering: 09/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Malta

Vad innehåller konkursregistret?

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkursärenden i maltesiska domstolar som rör företag och fysiska personer samt uppgifter om den information som mottagits via företagsregistret angående konkursanmälningar från företags styrelseledamöter.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången är kostnadsfri. Registret kan nås via följande länk:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar kan göras antingen på gäldenärens namn eller id-kortnummer, eller på företagets registreringsnummer.

Konkursregistrets historik i Malta

Innan detta konkursregister skapades lagrades information om insolventa företag i företagsregistret, medan information om konkursärenden gällande företag och fysiska personer fanns hos domstolen. Den information som fanns hos domstolen offentliggjordes på en webbplats jämte information om ärenden i allmänhet. Konkursregistret blev tillgängligt för allmänheten i januari 2018 och innehåller uppgifter om konkurser från och med den 1 januari 2014.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Nederländerna

Här hittar du information om konkursregistret i Nederländerna.

Vad innehåller det nederländska konkursregistret?

I Nederländerna finns tre typer av insolvens:

 • Konkurs
 • Moratorium (inställning av betalningar)
 • Skuldsanering

Distriktsdomstolarna har ansvaret för att fatta beslut om samtliga dessa former av insolvens samt för att se till att deras egna register innehåller relevanta uppgifter. De är också ansvariga för (den automatiska) överföringen av insolvensanmälningar till rättsliga rådet (Raad voor de rechtspraak), som använder dessa anmälningar eller Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala insolvensregistret (CIR).

CIR innehåller uppgifter hämtade från publicerade insolvenskungörelser, bl.a.:

 • Personuppgifter
 • Bolagsnamn
 • Företagsregisternummer
 • Uppgifter om förvaltare
 • Alla tidigare anmälningar

Ansvarsfriskrivning för nederländska insolvensregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala insolvensregistret innehåller information från lokala register som förs av olika distriktsdomstolar över konkurser, moratorier och skuldavskrivningar som rör fysiska personer (privatpersoner).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Det finns inga begränsningar för att använda CIR online.

För yrkesmässiga användare finns en onlinetjänst som lämnar snabbare information om de senaste kungörelserna i registret.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar på fysiska personer kan endast göras på grundval av :

 • Namn och födelsedatum
 • Namn, postnummer och husnummer
 • Födelsedatum, postnummer och husnummer.

Det går att söka på juridiska personers/företags namn genom:

 • Den juridiska personens namn/företagsnamn
 • Kommerskammarnummer
 • Postnummer och husnummer

Det går också att söka på datum, distriktsdomstol, typ av publicering, publiceringsreferens eller insolvensnummer.

Konkursregistrets historia

CIR har funnits sedan den 1 januari 2005. Alla ärenden som har inletts eller anmälts efter detta datum finns därför med i CIR.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala insolvensregistret i Nederländerna

Senaste uppdatering: 12/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Österrike

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Österrikes konkursregister.

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes konkursregister sorterar under Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei (databas med bl.a. kungörelser på insolvensrättens område).

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i Österrikes konkursregister

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Länken öppnas i ett nytt fönsterEdiktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Rättssystemets uppbyggnad – Österrike

Senaste uppdatering: 13/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Polen

Här hittar du en kort översikt över Polens konkursregister.

Vad innehåller det polska konkursregistret?

Webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterpolska konkursregistret (rejestr podmiotów w upadłości) utgör en del av det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy). Konkursregistret innehåller samma typ av information om företag som brukar ingå i det nationella domstolsregistret, plus detaljer om

 • företag
 • stiftelser
 • föreningar
 • andra ekonomiska enheter som har gått i konkurs.

Information om uppgifterna och innehållet i förklaringen om insolvens är också tillgängligt i registret.

Konkursregistret ägs och förvaltas av Länken öppnas i ett nytt fönsterPolens justitieministerium, och informationen är bara tillgänglig på polska, och till viss del på engelska.

Är tillgången till det polska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur söker man i det polska konkursregistret?

Det polska konkursregistret har sedan den 1 april 2009 ett nytt sökverktyg som gör det möjligt att söka på ekonomiska enheter som har gått i konkurs och andra sökbegrepp.

Senaste uppdatering: 10/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Portugal

I det här avsnittet hittar du en kort introduktion till det portugisiska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Portugals Länken öppnas i ett nytt fönsterelektroniska konkursregister innehåller uppgifter om

 • konkursärendets nummer,
 • vilken domstol som handlade eller handlägger ett konkursärende,
 • den konkursdrabbades identitet,
 • konkursförvaltarens identitet,
 • slutdatum för inlämning av fordringar,
 • datum för konkursförklaringen

Det elektroniska konkursregistret innehåller närmare uppgifter om konkursärenden (se nedan).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Lagstiftning om konkursregistret

Det portugisiska konkursregistret regleras av artikel 38 i insolvens- och rekonstruktionsordningen för företag (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), godkänd genom lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars, i ändrad lydelse.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletinen för insolvensförfaranden – Rumäniens konkursregister, som drivs av det rumänska bolagsverket.

Vad innehåller konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

I Länken öppnas i ett nytt fönsterBulletinen för insolvensförfaranden (BPI), som offentliggörs elektroniskt av det rumänska bolagsverket, registreras stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av handlingar som utfärdas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer i samband med insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.

”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” är en avdelning i Bulletinen för insolvensförfaranden, som offentliggörs elektroniskt av det rumänska bolagsverket. Dess syfte är att i enlighet med lagstiftningen om skydd av personuppgifter offentliggöra insolvenskommitténs beslut och domstolens domar samt andra handlingar vars offentliggörande föreskrivs i lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Det allmänna insolvensförfarandet gäller för

1. företagare (alla som driver ett företag), med undantag av fria yrkesutövare och personer som omfattas av särskilda insolvensbestämmelser.

Det förenklade insolvensförfarandet gäller för

1. företagare:

 • enskilda näringsidkare,
 • enmansbolag och familjeföretag,

2. gäldenärer som uppfyller vissa kriterier, nämligen att

 • de saknar tillgångar,
 • deras registreringshandlingar eller bokföring inte kan påträffas,
 • de saknar konkursförvaltare,
 • deras säte inte finns längre eller överensstämmer inte längre med noteringen i bolagsregistret, eller att de inte har lämnat in de handlingar som krävs enligt lagen,
 • de avvecklades innan konkursansökan ingavs,
 • de har meddelat att de har för avsikt att träda i frivillig likvidation eller inte har rätt till företagsrekonstruktion.

Sedan slutet av juni 2014 regleras insolvensförfaranden för juridiska personer av lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden. Bestämmelserna i den lagen gäller för rättsprocesser som inletts efter lagens ikraftträdande. Rättsprocesser som inleddes före ikraftträdandet av lag nr 85/2014 omfattas fortfarande av lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Insolvensförfarandet för fysiska personer, som regleras i lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens, som gäller sedan den 1 januari 2018, ska tillämpas på fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet och som

 • har varit bosatta i Rumänien i minst sex månader innan ansökan lämnades in,
 • är insolventa,
 • har utestående skyldigheter till ett sammanlagt belopp som minst motsvarar tröskelvärdet (15 gånger den nationella minimilönen).

Insolvensförfarandet för fysiska personer kan vara

 • ett förfarande på grundval av en avbetalningsplan,
 • ett rättsligt insolvensförfarande genom försäljning av tillgångar,
 • ett förenklat insolvensförfarande.

Bulletinen för insolvensförfaranden

Vilken information innehåller den?

Bulletinen för insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer upprättar efter det att insolvensförfaranden har inletts, dvs.

 • stämningar,
 • meddelanden,
 • kallelser,
 • kallelser till sammanträden,
 • domar,
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter från konkursförvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, kungörelser).

Avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” i Bulletinen för insolvensförfaranden innehåller handlingar som ska offentliggöras enligt lag nr 151/2015 om fysiska personers insolvens.

Hur är webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden strukturerad?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information,
 • information om hur bolagsverkets direktorat för Bulletinen för insolvensförfaranden är organiserat,
 • särskild lagstiftning, bulletinens formulär och processuella handlingar.

Webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden (BPI) har följande delar:

 • Information om bulletinen.
 • Lagstiftning.
 • Organisationsstrukturen för bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna och bulletinen.
 • En juridisk ordlista (konkurs).
 • BPI-statistik.
 • Avgifter.
 • Kontaktinformation.

Formulären för Bulletinen för insolvensförfaranden finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterbolagsverkets portal för e-tjänster, i avdelningen om Bulletinen för insolvensförfaranden, som är indelad på följande sätt:

1. Bulletinens tjänster:

 • ”Bulletin för insolvensförfaranden online” (mot avgift).
 • ”Sammanfattning av BPI-nummer” (kostnadsfri information).
 • ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” (kostnadsfri information).

2. Formulär som rör offentliggöranden i bulletinen:

 • Onlineformulär för offentliggörande i bulletinen.
 • Nedladdningsbara formulär för offentliggörande i bulletinen.

3. Formulär som rör bulletinens informationsverksamhet:

 • Onlineformulär för information till bulletinen.
 • Nedladdningsbara formulär för information till bulletinen.

4. Statistik

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletinen för insolvensförfaranden offentliggörs i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen kan hämtas via

Tillgången till bulletinens tjänster är differentierad:

 • Tillgången till den officiella webbplatsen för Bulletinen för insolvensförfaranden är kostnadsfri och ingen registrering krävs.
 • För tillgång till bolagsverkets portal för e-tjänster krävs registrering.
 • För tillgång till tjänsten ”Bulletin för insolvensförfaranden online” krävs registrering och betalning av ett abonnemang.
 • Tillgången till tjänsterna ”Sammanfattning av BPI-nummer” och ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” är kostnadsfri, men registrering krävs.
 • Tillgång till tjänster: Tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” och avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” kräver autentisering och är kostnadsfria för gäldenärer, borgenärer, konkursförvaltare och likvidatorer (i varje insolvensfall där de har en sådan ställning). För insolvenskommittéer och domstolar är tillgången till alla insolvensärenden kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

I ”Bulletinen för insolvensförfaranden online” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, namnet på den person som har offentliggjorts i bulletinen, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer eller publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Abonnenter som betalat sitt abonnemang får tillgång till gamla BPI-nummer med handlingarnas fullständiga lydelse.

I ”Sammanfattning av BPI-nummer” kan du söka på nummer och datum för bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Typ av handling som har offentliggjorts i bulletinen (t.ex. stämningar, beslut om inledande av insolvensförfarande, tillkännagivande om inledande av insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, beslut om inledande av konkursförfarande, tillkännagivande om inledande av konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport, beslut om avslutande av insolvensförfaranden osv.).
 • Namnet på den person som har offentliggjorts i bulletinen.
 • Det distrikt där den juridiska person som har offentliggjorts i bulletinen har sitt säte.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnummer i registret.

I tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregistret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • Namn.
 • Skatteregistreringsnummer.
 • Registreringsnumret för personer som har offentliggjorts i bulletinen.
 • Det distrikt där den juridiska person som har offentliggjorts i bulletinen har sitt säte.
 • Insolvensärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat.
 • Nummer eller publikationsår för de bulletiner där handlingarna offentliggjordes.
 • Typ av insolvensförfarande.
 • I förekommande fall, den första beslutsfristen efter det att insolvensförfarandet har inletts.

I tjänsten ”Namn på personer som har offentliggjorts i bulletinen” i avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från affärsverksamhet” kan man söka på gäldenärens namn, förnamn, personnummer, födelsedatum och födelseort, bulletinens nummer och publikationsår, insolvensärendenummer eller publikationsintervall. Följande information är tillgänglig:

 • Den fysiska personens för- och efternamn.
 • Gäldenärens personnummer.
 • Gäldenärens adress.
 • Id-uppgifter om och adress till konkursförvaltare/likvidator.
 • Offentliggjorda processuella handlingar – namn, nummer och datum, domstol/insolvenskommitté, bulletinens nummer och datum, typ av insolvensförfarande.

I bulletinens avdelning ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” kan man söka på gäldenärens namn, förnamn, personnummer, födelsedatum och födelseort, bulletinens nummer och publikationsår, insolvensärendenummer eller publikationsintervall. I den avdelningen är handlingarnas nummer tillgängliga.

Konkursregistrets historia i Rumänien

Bulletinen för insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Avdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” har ingått i bulletinen sedan 2018.

Huvudsyftet med Bulletinen för insolvensförfaranden är att kontinuerligt förbättra det elektroniska systemet för stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av offentliggjorda processuella handlingar.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Bulletinen för insolvensförfaranden har uppenbara fördelar:

 • Den bidrar till att påskynda insolvensförfarandet och förenklar offentliggörandet av stämningar, kallelser, tillkännagivanden, domstolsavgöranden och andra handlingar från domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer. Därigenom etableras ett elektroniskt förfarande för sådana ärenden.
 • Genom bulletinen standardiseras de handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer så att de blir enhetliga.
 • Den bidrar till utvecklingen av en nationell databas över handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer (dvs. stämningar, meddelanden, domstolsavgöranden, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner).
 • Den möjliggör snabb registrering i bolagsregistret/andra register för tillkännagivanden som krävs enligt lag nr 85/2014 om förfaranden för att undvika insolvens och insolvensförfaranden.
 • Den ger intresserade personer tillgång till de handlingar som upprättas av domstolar och konkursförvaltare/likvidatorer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för Rumäniens bulletin för insolvensförfaranden

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen ”Gäldenärer – fysiska personer vars skyldigheter inte härrör från företagsverksamhet” i Bulletinen för insolvensförfaranden

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsverkets portal för e-tjänster

Senaste uppdatering: 15/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Slovenien

Här får du en kort introduktion till det slovenska konkursregistret. Information om prövning och offentliggörande av slovenska insolvensförfaranden finns tillgänglig på nätet.

Vad innehåller konkursregistret?

Databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-INSOLV innehåller information om prövningen av insolvensförfaranden. Där finns även följande uppgifter om insolvensförfaranden:

 • Vissa identifieringsuppgifter om den insolventa gäldenären.
 • Domstol som handlägger förfarandet samt förfarandets registreringsnummer.
 • Vissa identifieringsuppgifter om insolvensförfarandets förvaltare.
 • Tidpunkt då förfarandet inleds, tidsfrist för att inkomma med anspråk samt uppgifter om andra förfarandeåtgärder.
 • Vid konkursförfaranden även uppgifter om konkursboets värde och utdelningen till borgenärerna.

Genom databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-Objave får man tillgång till följande:

 • Samtliga domstolsbeslut (sklep) och handlingar som rör insolvensförfaranden, med undantag av beslut om utmätning av regelbundna inkomster eller upphörande av sådan, beslut om utmätning av ekonomiska tillgångar eller upphörande av sådan.
 • Tillkännagivanden om inledande av förfarandet, möteskallelser samt andra tillkännagivanden eller kallelser till omröstning som domstolen utfärdar enligt lag.
 • Samtliga protokoll från borgenärskommitténs möten och sammanträden.
 • Förvaltarens rapporter samt bifogade handlingar.
 • För obligatoriska ackordsuppgörelser även den insolventa gäldenärens rapporter samt bifogade handlingar.
 • Förteckningar över prövade fordringar.
 • Parternas inlämnade handlingar samt andra domstolshandlingar som måste offentliggöras.
 • Vid konkursförfaranden även samtliga kallelser till offentlig auktion samt uppmaningar att lägga bud vid försäljning av konkursbo.

I databasen finns även en förteckning över samtliga förvaltare (seznam upraviteljev) och vilka insolvensförfaranden som de handlägger. Dessa förteckningar uppdateras dagligen.

Båda databaserna ägs och administreras av AJPES, Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens byrå för offentliga rättsliga register och relaterade tjänster (Agencija za javnopravne evidence in storitve).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Men för att få tillgång till registret måste man registrera sig som användare på AJPES-webbplatsen och få användarnamn och lösenord.

Hur man söker i konkursregistret

Båda databaserna, inklusive sökmotorerna, är helt och hållet på slovenska. Sökning på uppgifter och handlingar om insolvensförfaranden som gäller juridiska personer och privatföretag är möjlig med godtyckliga sökkriterier. Däremot är sökning på uppgifter och handlingar om konsumenter (fysiska personer som inte är företagare) bara möjlig med vissa fastställda uppgiftskombinationer, vilket beror på skyddet av personuppgifter.

I databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-Objave är det möjligt att söka efter handlingar som har offentliggjorts i samband med insolvensförfaranden. För de offentliggjorda handlingarna kan sökningar göras på:

 • Typ av gäldenär (juridisk person, fysisk person osv.).
 • Typ av förfarande (konkurs, obligatorisk ackordsuppgörelse osv.).
 • Typ av handling.
 • Gäldenär (sök på företagsnamn, skattenummer eller registernummer).
 • Företagets juridiska form (publikt aktiebolag, privat aktiebolag osv.).
 • Registreringsnummer.
 • Domstol.
 • Datum för handlingen eller dess offentliggörande. Sökresultaten sorteras efter publiceringsdatum.

I databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-INSOLV kan uppgifter om insolvensförfaranden sökas med hjälp av

 • referensnummer,
 • gäldenären (för- och efternamn eller företagsnamn, identifieringsnummer, adress, födelsedatum).

Konkursregistrets historia i Slovenien

Uppgifterna i registret har varit tillgängliga sedan den 1 oktober 2008. Innan dess offentliggjordes viss information i landets officiella tidning, t.ex. offentliga tillkännagivanden i början av insolvensförfarandet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens konkursregister.

Vad innehåller konkursregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregistret (Register úpadcov) är ett informationssystem som tillhandahålls av statsförvaltningen. Registret är tillgängligt på slovakiska justitieministeriets webbplats och förvaltas och förs av justitieministeriet. Konkursregistret innehåller information om insolvensförfaranden, rekonstruktionsförfaranden och skuldsaneringsförfaranden enligt § 10a.2 i lag nr 7/2005 om konkurs och rekonstruktion och om ändring av vissa andra lagar, i dess ändrade lydelse.

Konkursregistret innehåller följande uppgifter:

 1. Information om förfaranden enligt lag nr 7/2005 med uppgift om följande:
  1. Domstolens namn.
  2. Ärendets aktnummer.
  3. Ansvarig domares för- och efternamn.
  4. Sökandens och gäldenärens namn, för
   4.1 en fysisk person, förnamn, efternamn, födelsedatum, adress,
   4.2 en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, firmanamn, förnamn, efternamn (om detta skiljer sig från firmanamnet), organisationsnummer eller annat identifikationsnummer, verksamhetsort,
   4.3 en juridisk person, firmanamn, organisationsnummer eller annat identifikationsnummer och säte.
  5. Utsedd förvaltares namn.
  6. Utsedd förvaltares kontorsadress.
  7. Datum för inledande av insolvensförfarandet eller rekonstruktionsförfarandet eller datum för beviljande av skydd mot borgenärer.
  8. Datum för konkursförklaringen, godkännande av rekonstruktion eller fastställande av en återbetalningsplan.
  9. Datum för avslutande av insolvensförfarandet eller rekonstruktionsförfarandet.
  10. Information om huruvida den aktuella konkursen är en liten konkurs.
  11. Information om de fordringar som anmälts enligt kraven på vad en förteckning över fordringar ska innehålla.
  12. Information om de fordringar som anmälts i efterhand, enligt kraven på vad en förteckning över fordringar som anmälts i efterhand ska innehålla.
  13. Information om det förslag till betalningsplan som förvaltaren upprättat.
  14. Information om gäldenärens tillgångar, enligt kraven på vad en förteckning över gäldenärens tillgångar ska innehålla.
  15. Information om borgenärssammanträdet och borgenärskommitténs sammanträde, med uppgift om tid, plats och föremål för borgenärssammanträdet, borgenärernas för- och efternamn om borgenärerna är fysiska personer, eller borgenärernas firmanamn om borgenärerna är juridiska personer, information om hur många rösträtter varje borgenär har och protokollet från borgenärskommitténs sammanträde.
  16. Information om borgenärssammanträdet vid insolvensförfaranden enligt avdelning fyra i denna lag, med uppgift om tid, plats och föremål för borgenärssammanträdet.
  17. Utdelning av intäkterna.
  18. Datum för beslut om skuldsanering för gäldenären om konkurs förklarats eller en betalningsplan fastställts enligt avdelning fyra i denna lag.
  19. Information om utnämning av en övervakningsförvaltare.
  20. Information om vilka frister parterna i förfarandet enligt denna lag måste iaktta för att vidta åtgärder inom ramen för förfarandet.
  21. Information om det aktuella insolvensförfarandet är ett huvudinsolvensförfarande, ett sekundärt insolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande enligt särskild lagstiftning.
  22. Information om möjligheten att inge ett överklagande enligt särskild lagstiftning.
  23. Återbetalningsgraden för borgenärer med och utan säkerhetsrätt i förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning två och tre i denna lag.
  24. Återbetalningsgraden för borgenärer i förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning fyra i denna lag.
 2. En förteckning över parter i konkursen vid ett konkursförfarande och en förteckning över gäldenärer vid ett rekonstruktionsförfarande, med de uppgifter som krävs enligt punkt 4 a.
 3. En förteckning över parter i konkursen vid ett förfaranden som genomförs i enlighet med avdelning fyra i denna lag, med de uppgifter som krävs enligt punkt 4 a.
 4. Ytterligare information om förfarandet enligt denna lag som offentliggörs i handelstidningen (Obchodný vestník).
 5. Information om de tjänster som förvaltaren tillhandahåller.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgång till och sökningar i konkursregistret är gratis.

Hur söker man i konkursregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterPå ingångssidan till konkursregistrets webbplats finns en sökruta. I denna kan du skriva in söktext direkt eller begränsa sökningen till kategorier som förfaranden, förvaltare, tillgångar och tjänster.

Konkursregistrets historia i Slovakien

Systemet togs i bruk den 7 december 2015.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister

Senaste uppdatering: 09/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Finland

Finland har två offentliga konkursregister: konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Du kan söka i registren kostnadsfritt med hjälp av den informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.

Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvensregistret är en informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.

Vad innehåller insolvensregistret?

Registret innehåller insolvensuppgifter som hämtas från Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkurs- och företagssaneringsregistret och Länken öppnas i ett nytt fönsterskuldsaneringsregistret som gäller skulder som uppkommit i en privatpersons näringsverksamhet. Registret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och skuldsaneringar och till exempel tid och plats för borgenärssammanträdet, tidsfristen för att lämna in ansökningar och konkursförvaltarens uppgifter.

Skuldsaneringsuppgifter om skulder som uppkommit privat ska begäras direkt från Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen, som lämnar ut uppgifterna utan kostnad.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i insolvensregistret

Du kan söka i insolvensregistret på gäldenärens namn, personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer) eller företags- och organisationsnummer, inom en viss tidsram, eller på boförvaltarens eller utredarens namn.

När du begär uppgifter från Rättsregistercentralen om skulder som uppkommit privat måste du ange följande:

 • Namnet på den person för vilken uppgifter begärs.
 • Personbeteckningen för den person för vilken uppgifter begärs.
 • Beställarens namn och telefonnummer samt den adress till vilken uppgifterna ska skickas.

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.

Länkar

Finska

Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvensregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen (Oikeusrekisterikeskus): register

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkurs- och företagssaneringsregistret (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkuldsaneringsregistret (velkajärjestelyrekisteri)

Engelska

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegal Register Centre: Registers

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of bankruptcies and restructurings

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of debt adjustments

Svenska

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen: register

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkurs- och företagssaneringsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkuldsaneringsregistret

Senaste uppdatering: 10/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Sverige

Här hittar du information om det svenska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Bolagsverket administrerar flera olika register som innehåller information om registrerade företag. Bolagsverket har inte ett enhetligt register över fysiska och juridiska personer som har gått i konkurs. Däremot administrerar Bolagsverket ett register över fysiska personer och dödsbon som har gått i konkurs. Information om vilka företag som har gått i konkurs finns emellertid registrerad i flera olika företagsregister som administreras av Bolagsverket. Information om fysiska personer, dödsbon och företag från de register som administreras av Bolagsverket är tillgänglig via en sökmotor på Internet.

Här nedan omnämns den information som finns i Bolagsverkets olika register om företags-, person- och dödsbokonkurser som det svenska konkursregistret (vilket inbegriper både sådan information som är tillgänglig via Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotorn på Internet och genom direktkontakt med Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket).

Registret innehåller uppgifter om företag, fysiska personer och dödsbon i olika faser av en konkurs. Generellt sett innehåller registret detta:

 • datum då konkursförfarandet inleddes
 • namn på behörig domstol
 • namn, adress och organisationsnummer/personnummer
 • förfarandestatus
 • konkursförvaltarens namn och adress.

Registret ägs och administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

Endast den information som domstolarna har lämnat förs in i registret. Informationen förs in samma dag som Bolagsverket får informationen från domstolen. Om en fysisk person går i konkurs, förs informationen in i de företagsregister där denna fysiska person kan vara registrerad.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Informationen i det svenska konkursregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Om man begär skriftliga registerutdrag, tas det för det mesta ut en avgift.

Information om företagens konkursstatus är tillgänglig kostnadsfritt via sökmotorn på Internet. Ytterligare information är endast tillgänglig för registrerade och betalande användare.

Hur man söker i konkursregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon. Med sökmotorn på Internet kan man göra sökningar i registret på företagsnamn, person, organisationsnummer eller personnummer. 

Konkursregistrets historia i Sverige

Informationen i registret ligger kvar under en femårsperiod.

Senaste uppdatering: 15/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - England och Wales

Här hittar du information om registret över personliga konkurser för England och Wales.

Vad gör konkursmyndigheten (Insovency Service) för England och Wales?

Konkursmyndigheten för England och Wales har enligt lag i uppgift att föra register över personliga konkurser, begränsningar vid konkurs respektive begränsningar vid skuldsanering. Registret över personliga konkurser (Individual Insolvency Register), som samlar alla dessa tre register, innehåller uppgifter om

 • konkurser som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • skuldsanering som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående individuella frivilliga överenskommelser och påskyndade förfaranden för frivilliga överenskommelser, inklusive sådana som har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående beslut om begränsningar vid konkurs (bankruptcy restrictions orders) eller åtaganden från konkursgäldenärens sida om detta samt interimistiska beslut om begränsningar vid konkurs,
 • pågående skuldsaneringsbeslut eller åtaganden från den som är föremål för skuldsanering samt interimistiska skuldsaneringsbeslut.

Är tillgången till konkursregistret i England och Wales kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis.

Hur söker man i registret över personliga konkurser för England och Wales?

Registret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursmyndighetens webbplats under rubriken ”Find someone”. Klicka på länken för Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över personliga konkurser för att söka på namn i registret.

Konkursmyndighetens historia i England och Wales

Konkursmyndigheten är en verkställande myndighet under ministeriet för näringsliv, innovation och yrkeskompetens. Den har till uppgift att genom konkursförvaltaren

 • förvalta och utreda förhållandena för konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering och företag och partnerskap som likviderats genom domstolsavgörande, och fastställa varför de drabbades av insolvens,
 • fungera som förvaltare/likvidator i fall där man inte har utsett någon sådan från den privata sektorn,
 • fungera som ställföreträdare och övervakare i s.k. påskyndade förfaranden för individuella frivilliga överenskommelser (fast-track individual voluntary arrangements).

Dessutom har myndigheten till uppgift att

 • rapportera om otillbörligt handlande från konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering samt styrelseledamöter,
 • handlägga frågor om avsättning (disqualification) av olämpliga styrelseledamöter i samband med företagskonkurser,
 • handlägga konkursbeslut och konkursgäldenärers åtaganden, samt skuldsaneringsbeslut och åtaganden från den som är föremål för beslutet,
 • ge tillstånd för och reglera yrkesutövning på insolvensområdet,
 • bedöma och betala ut lagstadgade avgångsvederlag när en arbetsgivare har försatts i konkurs,
 • erbjuda bank- och investeringstjänster för konkurs- och likvidationsbon,
 • göra sekretessbelagda utredningar av företag när det ligger i det allmännas intresse,
 • ge råd till ministrar och ministerier om konkurs, friställanden till följd av konkurs och därtill knutna frågor,
 • informera allmänheten om konkurs, friställanden till följd av konkurs och utredningsfrågor via sin webbplats, sina publikationer och informationstjänsten för frågor om konkurs (Insolvency Enquiry Line).

Ansvarsfriskrivning för det engelska och walesiska konkursregistret

Webbplatsen innehåller följande ansvarsfriskrivning:

”Vi gör allt för att se till att den information som lämnas är korrekt, men ibland kan det uppstå felaktigheter. Om du upptäcker något som verkar vara felaktigt eller som saknas, kontakta oss via länkarna här på webbplatsen så att vi kan titta närmare på saken och göra eventuella korrigeringar i databasen.

Konkursmyndigheten tar inte ansvar för eventuella fel eller brister till följd av försumlighet eller andra anledningar. Observera att konkursmyndigheten och konkursförvaltare inte kan erbjuda rättslig eller ekonomisk rådgivning. För den typen av tjänster bör du vända dig till en medborgarrådgivning (Citizen's Advice Bureau), en solicitor eller en kvalificerad revisor, en auktoriserad konkursförvaltare, en välrenommerad ekonomisk rådgivare eller ett centrum för ekonomisk rådgivning.

Registret över personliga konkurser är ett offentligt register, och konkursmyndigheten godkänner inte och gör inte heller några påpekanden när det gäller tredjeparts användning av uppgifterna i registret.”

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursmyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över personliga konkurser

Senaste uppdatering: 04/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Nordirland

Här hittar du information om konkursregistret i Nordirland.

Vad innehåller konkursregistret i Nordirland?

I Nordirland finns inte enbart ett konkursregister. Domstolsverket (Norther Ireland Courts and Tribunals Service) innehar uppgifter om personer som har försatts i konkurs under de senaste tio åren. Dessa uppgifter finns i en onlinedatabas som allmänheten kan göra sökningar i mot en avgift.

Mer information om denna sökningsmöjlighet rörande konkurser finns på domstolsverkets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Insolvenstjänsten på ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Länken öppnas i ett nytt fönsterDepartment of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI), ansvarar för frågor rörande insolvensförfaranden.

Insolvenstjänsten har följande syfte och roll:

 • Förvalta och utreda verksamheten hos företag som gått i konkurs eller tvångslikvideras.
 • Fastställa orsakerna till konkursen.
 • Handlägga diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser.
 • Handlägga eventuella bedrägerier vid förvaltningen av insolventa företag.
 • Reglera konkursförvaltaryrket.
 • Förvalta konkurskontot.
 • Utforma specific konkurslagstiftning och konkurspolitik för Nordirland.

Online DETI ägs och förvaltas av ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Department of Enterprise, Trade and Investment.

Är tillgången till Online DETI i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i Online DETI

Insolvenstjänsten för för närvarande uppdaterade register över individuella frivilliga överenskommelser (Individual Voluntary Arrangements, IVA), påskyndade frivilliga överenskommeler (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid konkurser (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), skuldsanering (Debt Relief Orders, DRO) och avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid skuldsanering (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO / DRRU).

Det går att göra onlinesökningar på enskilda personer i Länken öppnas i ett nytt fönsterIVA-, DRO- samt DRRO- och DRRU-registren.

Närmare upplysningar om insolvensregistren hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOnline DETI

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 14/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Skottland

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.

Vad innehåller konkursregistret i Skottland?

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland. Den tillhandahåller följande:

 • Tillgång till lagstiftning
 • En länk till Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursregistret, som innehåller följande uppgifter:
  • Konkurser
  • Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer
  • Skyddade trust deeds (avtal om skuldsanering)
  • Likvidation och konkursförvaltning av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).
  • Moratorier.

Konkursregistret i Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDAS Scotland finns upplysningar om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare, information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från skuldindrivning).

Det skotska konkursregistret ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.

Skottlands DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkottlands DAS-register innehåller information om godkända skuldsaneringsprogram och ansökningar om skuldsanering som är under prövning. Det innehåller även information om pågående ärenden som rör moratorier. DAS-registret ägs och drivs av Accountant in Bankrupcty som en del av dess roll som DAS-förvaltare.

Är tillgången till konkursregistret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Det finns även ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning av uppgifter. Om du behöver mer information kan du kontakta: Länken öppnas i ett nytt fönsterroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till DAS-registret är gratis.

Hur man söker i konkursregistret i Skottland

Det skotska konkursregistret finns tillgängligt via internet.

Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via internet.

Konkursregistrets historia i Skottland

Sökningar i konkursregistret ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under de senaste två åren. I fråga om avtal om skuldsanering innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.

Sökningar på moratorier visar alla pågående moratorieärenden. Moratorieärenden stryks ur registret efter sex veckor eller till följd av beslut om konkurs, avtal om skuldsanering eller godkännande av ett skuldsaneringsprogram inom DAS.

DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående ansökningar om skuldsanering som är under prövning. Det innehåller även information om pågående ärenden som rör moratorier.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of Insolvencies

Länken öppnas i ett nytt fönsterDAS Register

Senaste uppdatering: 14/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.