Konkurs- och insolvensregister

Alla EU-länder har register över insolvens- och konkursförfaranden som det går att hitta information om. Dessa register håller på att kopplas samman och bli sökbara från en central plats.

I registren registreras, granskas och lagras insolvensrelaterade uppgifter som därigenom blir tillgängliga för allmänheten, om än i olika former, beroende på land:

  • länder med särskilda register – offentliggör uppgifter om alla etapper av insolvensförfarandena och parterna i förfarandena.
  • länder med andra register – situationen är olika i olika länder. Vissa länder offentliggör endast företagets namn och status, medan andra tar med uppgifter om alla steg i förfarandena.
Uppgifter i nationella register

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

En enda sökning

Använd länken nedan för att – på önskat officiellt EU-språk – söka i de nationella registren över insolvensförfaranden efter:

  • information och dokumentation om insolvensförfaranden
  • handlingar som rör gäldenärer

Sök i nationella register

De uppgifter och handlingar som finns i dessa register bör vara tillgängliga utan kostnad.

För närvarande erbjuds inte uppgifter från alla EU-länder via den här tjänsten. Systemet för harmoniserad sammankoppling innehåller en fördefinierad uppsättning uppgifter (”obligatoriska uppgifter”) om insolvensförfaranden oavsett var i EU de inleds.

Länkar

Insolvens/konkurs

Senaste uppdatering: 26/03/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.