Юридически писмени/устни преводачи

Белгия

Тук ще намерите информация за това как да намерите устен или писмен преводач, който да ви съдейства при съдебно производство, ако е необходимо, чрез официален уебсайт.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Как мога да намеря преводач в Белгия?

Към днешна дата Белгия разполага с две официални централни бази данни — една за вещи лица и друга за писмени и устни преводачи.

Те са създадени със закон от 10 април 2014 г.

Официалните им имена са следните:

  • Национален регистър на съдебните експерти (Registre national des experts judiciaires)
  • Национален регистър на писмените и устните преводачи (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Законът влезе в сила на 1 май 2016 г.

От 15 юни 2017 г. тези регистри са достъпни за съдебните органи. Това означава, че секретариатите на съдилищата и прокуратурите вече няма да водят списъци на вещи лица или писмени/устни преводачи.

На по-късен етап полицията също ще има достъп до тези регистри.

В дългосрочен план всички ще могат свободно да правят справки в регистъра на уебсайта на Федералната публична служба „Правосъдие“.

Връзки по темата

Национални регистри за писмени/устни преводачи и съдебни експерти

Последна актуализация: 03/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.