Юридически писмени/устни преводачи

България

България не разполага с база данни на писмени и устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
България

Понастоящем не съществува електронна база данни за съдебни преводачи.

На основание § 6, т. 4 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, където са уредени изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, в чл. 403 е съзадена нова ал. 2, съгласно която министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет следва да издаде наредба за реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи; условията на които трябва да отговарят, както и за условията и реда за определяне на техните възнаграждения. В изпълнение на законовата делегация е издадена Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи /Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г./. За всеки съдебен район на окръжен или административен съд и за специализирания наказателен съд се водят регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и кандидатите за съдебни преводачи. Предложенията за включване в списъците  се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд или до председателя на специализирания наказателен съд.

Материята относно легализацията и преводите на документи е уредена в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г.

Наредба № 1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е отменена от Върховния административен съд. Изготвен е проект на нова наредба, който е публикуван на страницата на МП за обществено обсъждане съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Проектът е изпратен за съгласуване на Висшия съдебен съвет и Министерството на вътрешните работи.

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.