Юридически писмени/устни преводачи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Статутът на постоянните съдебни преводачи (stalni sudski tumači)като цяло се урежда от Закона за съдилищата (Zakon o sudovima) (Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия)бр. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 и 67/18) и от Правилата за постоянните съдебни преводачи (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima)(NN бр. 88/08 и 119/08), докато техните права и задължения в отделните производства се уреждат от специални процесуални закони (Закон за гражданското съдопроизводство (Zakon o parničnom postupku), Наказателно-процесуален закон (Zakon o kaznenom postupku)).

За да има право да бъде постоянен съдебен преводач, кандидатът трябва да отговаря на общите условия за допускане до държавната администрация, както и на следните специфични условия:

  • освен владеенето на хърватски език, той трябва да владее много добре един чужд език, а когато, освен хърватския, езикът на етническа или национална общност или малцинство е официален език в юрисдикцията на съда, той трябва също така да владее изцяло и този език;
  • той трябва да е запознат с организацията на съдебната власт, държавната администрация и правната терминология;
  • трябва да е получил университетска диплома.

За постоянен съдебен преводач не може да бъде назначено лице, което е не може да бъде допуснато до служба в държавната администрация съгласно член 49, буква а) от Закона за държавния служител(Zakon o državnim službenicima), нито лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, което го прави негодно да изпълнява функциите на постоянен съдебен преводач, докато продължават правните последици от присъдата, или на което е забранено да упражнява професията към момента, в който иска да бъде назначен като постоянен съдебен преводач.

Гражданин на държава — членка на ЕС, или чужд гражданин може също да бъде назначен за постоянен съдебен преводач, ако е запознато с организацията на съдебната власт, държавната администрация и правната терминология и е получил университетска диплома и ако, освен владеенето на езика на родната си държава, владее изцяло хърватски език или език на етническа или национална общност или малцинство.

Постоянни съдебни преводачи

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Асоциация на съдебните устни и писмени преводачи)

Асоциацията е създадена през 2000 г. с цел насърчаване, развитие и защита на работата и професията на съдебните устни и писмени преводачи и активно допринасяне за функционирането на върховенството на закона и защитата на правата на човека.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Тел.: +385 95 5654350

Електронна поща: info@ustip.hr

Асоциации на постоянните съдебни преводачи (Udruge stalnih sudskih tumača)

В Хърватия съществуват шест асоциации на постоянните съдебни преводачи, чиито програми за обучение на кандидати, желаещи да станат постоянни съдебни преводачи, са одобрени от Министерството на правосъдието.

Hrvatska Strukovna udruga sudskih tumača (Хърватска професионална асоциация на съдебните преводачи, HSUST)

Асоциацията е създадена през 2007 г. и е една от шестте професионални асоциации в Хърватия, акредитирани за обучение на бъдещи постоянни съдебни преводачи. В допълнение към обучението на бъдещи съдебни преводачи, асоциацията помага на съдебните преводачи в Република Хърватия и в цяла Европа да се свързват помежду си.

Обучителите са постоянни съдебни преводачи, които са също така адвокати и професори на конкретния език на кандидата.

Hrvatska Strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Загреб

Тел.: +385 99 502 19 26

Електронна поща: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Асоциация на постоянните съдебни преводачи, USST)

Асоциацията е създадена на 19 февруари 2010 г. и е със седалище в Загреб. Представлява професионално сдружение с нестопанска цел, което приема само постоянни съдебни устни преводачи като обикновени членове, което го отличава сред подобни на него еквивалентни асоциации.

Основните дейности на асоциацията включват изграждане на професионални мрежи и професионално развитие на членовете; организиране на конференции, лекции, семинари, конгреси, срещи и други професионални събирания по въпроси в тази област; сътрудничество с други еквивалентни и подобни асоциации и организации в чужбина, както и с всички организации, подкрепящи работата на асоциацията.

На 8 юни 2012 г. USST беше приета за член на EULITA (Европейска асоциация на правните устни и писмени преводачи) — международна асоциация на съдебните преводачи с нестопанска цел, и стана пълноправен член на 1 август 2013 г. с единодушно решение.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Загреб

Тел./факс: +385 1 386 40 43

Електронна поща: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Дружество на съдебните устни и писмени преводачи)

Дружеството на съдебните устни и писмени преводачи е професионална организация, създадена през 1989 г., със статут на юридическо лице и регистрирана в регистъра на сдруженията на Република Хърватия.

Дружеството съсредоточава дейностите си върху популяризирането и подобряването на професията на преводачите, организирането на конференции, лекции, семинари, конгреси, срещи и други събирания по въпроси в тази област; работа в мрежа и професионално развитие на членовете; активно участие в изготвянето на правни актове, свързани с профила на писмените/съдебните устни преводачи.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Загреб

Тел.: + 385 98 454007
Teл./факс: +385 1 615 33 85

Електронна поща: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Асоциация на съдебните преводачи TEMPUS)

Тази организация има статут на юридическо лице и е регистрирана в регистъра на сдруженията на Република Хърватия.

TEMPUS работи за подобряване на условията на професията на писмените преводачи, организиране на конференции, лекции, семинари, конгреси, както и професионално обучение и работа в мрежа на писмени и постоянни правни устни преводачи.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Загреб

Тел.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

Електронна поща: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Асоциация на съдебните устни и писмени преводачи, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Сплит

Тел.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

Електронна поща: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Риека

Тел.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

Електронна поща: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Професионална асоциация на постоянните съдебни устни преводачи)

Čučerska cesta 11
10 000 Загреб

Тел.: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Асоциация на съдебните устни и писмени преводачи)

Асоциацията е създадена през 2000 г. с цел насърчаване, развитие и защита на работата и професията на съдебните устни и писмени преводачи и активно допринасяне за функционирането на върховенството на закона и защитата на правата на човека.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Тел.: +385 95 5654350

Електронна поща: info@ustip.hr

Последна актуализация: 18/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.