Юридически писмени/устни преводачи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Считано от 1 юли 2019 г. заверените преводи в Кипър са обект на правилата, установени със Закон 45(I)/2019 относно регистрацията и регламентирането на услугите, предоставяни от заклети преводачи.

В съответствие с този закон, всеки публичен или частен орган, който се нуждае от заверен превод, следва да се обърне направо към заклет преводач, фигуриращ в Регистъра на заклетите преводачи на Съвета на заклетите преводачи.

Съгласно закона „заверен превод“ означава валиден и точен превод на писмен текст или документ от чужд език на гръцки или турски език и обратно, както и от гръцки на турски и обратно, който е надлежно подпечатан и носи официалния печат на Република Кипър.

Заклетите преводачи превеждат документи, предназначени за официално публично ползване в Кипър и в чужбина, като например сертификати за образование, актове за сключен брак, раждане и смърт, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти, банкови сметки, нотариални актове, фирмени документи, медицински доклади и правни документи.

Предлагани езици: английски, арабски, арменски, босненски, български, грузински, датски, естонски, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски, македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, румънски, руски, словашки, турски, сръбски, украински, френски, хърватски, чешки и шведски към гръцки и обратно.

ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРЕВОД

  1. Всички документи, представени за превод, трябва да бъдат автентични и надлежно легализирани с апостил или с печат на Министерството на външните работи (дипломатическа заверка). Документите трябва да бъдат легализирани, преди да бъдат преведени. По отношение на държавите от ЕС, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/1191, лицето, представящо документа, решава дали да постави апостил или не. В бюлетина на Министерството на правосъдието и обществения ред се предоставя допълнителна информация относно заверяването на документи и са изброени държавите — страни по Хагската конвенция за апостила.
  2. Що се отнася до документи, за които не се изисква апостил, но които трябва да бъдат легализирани чрез дипломатически печат, лицето, представящо документа за превод, следва да поиска допълнителна информация от компетентната служба на съответното министерството на външните работи.
  3. Информация за превода на дипломи за завършен гимназиален етап на средното образование можете да намерите тук.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Пресцентъра и информационното бюро на Кипър на телефон +35722801105 или +35722801133, или по електронната поща на адрес: translations@pio.moi.gov.cy

Информация за приложимите такси ще намерите тук.

Законът от 2019 г. относно регистрацията и регламентирането на услугите, предоставяни от заклети преводачи, е достъпен тук.

Информация за Съвета на заклетите преводачи можете да намерите тук.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.