Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици чешкианглийскифренски вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Кипър

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Служба „Преса и информация“ (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) и се заверяват от заклети преводачи. Служба „Преса и информация“ (СПИ) е отдел на Министерство на вътрешните работи (Υπουργείο Εσωτερικών). Целта на СПО е да предоставя непрекъсната и обективна информация на международните медии и гражданите на Кипър по въпроси, касаещи Кипър и кипърския проблем, като използва всички нови форми на информационни технологии в стремежа си успешно да представи правителството и неговата работа и да предоставя обща информация на гражданите по въпроси, свързани с интегрирането на Кипър в Европейския съюз. СПИ също така отговаря и за изготвянето на информационни материали като брошури, филми и компактдискове. Някои отдели на СПИ работят пряко с обществеността и ѝ предоставят информационно обслужване. Един от тези отдели е Отделът за преводи (Κλάδος Μεταφράσεων).

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

ОТДЕЛ ЗА ПРЕВОДИ

Отделът за преводи към СПИ извършва преводачески услуги от 1990 г., когато е създаден с решение на Министерския съвет, за да се отговори на потребността от преводи както в частния, така и в публичния сектор.

Служителите, които работят в отдела, винаги изпълняват своите задължения в съответствие със законовите и подзаконовите актове, безпристрастно и недискриминационно, и полагат максимални усилия, за да осигурят бързо обслужване.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Отделът за преводи извършва преводи на документи/ текстове, които обикновено е необходимо да бъдат заверени официално. Заверени преводи се предлагат на следните езици:

 • гръцки език
 • английски език
 • френски език
 • руски език
 • немски език
 • италиански език
 • арабски език
 • полски език
 • румънски език
 • сръбски език
 • български език
 • унгарски език
 • нидерландски език
 • испански език
 • китайски език
 • шведски език
 • чешки език
 • словашки език
 • турски език
 • португалски език
 • японски език
 • арменски език
 • украински език
 • албански език
 • грузински език и
 • фарси

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Служба „Преса и информация“ и се заверяват от заклети преводачи.

Документите, които е необходимо да бъдат превеждани, се разделят на две категории и цените за преводите от съответните категории са различни. Документите от категория Α са обикновени (неспециализирани) документи, а документите от категория Б са специализирани документи.

Повече информация относно цените на заверените преводи, времето на приемане и предаване на поръчките, работното време и пр. е достъпна на Информация относно заверени преводи.

ИНФОРМАЦИЯ/КОМЕНТАРИ

Членовете на обществеността имат право да изискват информация и разяснение във връзка с услуги, предоставяни от Отдела за преводи.

Те също така имат право да представят коментари в писмена форма или да подават жалби. Отделът за преводи отговаря на всички подписани писма в срок от един месец.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Телефонни номера за връзка с преводачи:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Телефонен номер за връзка с ръководителя на отдела: +357 22801131.

Служба „Преса и информация“ (СПО)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: communications@pio.moi.gov.cy

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.