Юридически писмени/устни преводачи

Чехия

Този раздел ще ви помогне  да намерите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото в Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чехия

Каква информация може да бъде намерена в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

В базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република може да търсите лица, посочени като вещи лица и преводачи, т.е. оправомощени да осъществяват дейност като вещи лица и преводачи. Списъците с вещи лица и преводачи, поддържани от отделните окръжни съдилища, имат раздел за вещи лица и раздел за преводачи. Всеки преводач в списъка с вещи лица и преводачи е оправомощен да извършва устен и писмен превод на съответния език, посочен в списъка.

Базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република е собственост и се поддържа от >МинистерствотонаправосъдиетонаЧешката република. Но за правилността на информацията отговарят съответните окръжни съдилища.

Безплатен ли е достъпът до базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Достъпът до базата данни е безплатен.

Как да потърся юридически преводач в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Чрез инструмента за обикновено търсене може да търсите онлайн данните за връзка (или други данни) на вещите лица и преводачите. Може да търсите устни преводачи по езиците, на които са оправомощени да превеждат, по района на компетентност на окръжния съд, в който живеят, или по име и фамилия.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.