Юридически писмени/устни преводачи

Финландия

Тази страница предоставя насоки как да се намери юридически устен преводач или заклет писмен преводач във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Националният съвет по образованието поддържа регистър на юридическите устни преводачи, в който са вписани юридическите устни преводачи, одобрени от съвета на регистъра на юридическите устни преводачи. Публичният регистър съдържа само информация за устни преводачи, които са дали съгласието си за публикуването на техните данни.

Комисията на заклетите писмени преводачи поддържа регистър на заклетите писмени преводачи.

Каква информация е достъпна от финландските бази данни с устни и писмени преводачи?

В регистъра на юридическите устни преводачи се посочват името, езиковата комбинация и географската област на дейност на устния преводач. Публичният регистър на юридическите устни преводачи съдържа само информация за устни преводачи, които са дали съгласието си за публикуването на техните данни в интернет.

В регистъра на заклетите писмени преводачи се посочват името на преводача, общината по пребиваване и езиците, от които и на който може да се превежда като заклет писмен преводач.

Безплатен ли е достъпът до финландски бази данни с устни и писмени преводачи?

Да, достъпът до регистъра на юридическите устни преводачи и до регистъра на заклетите писмени преводачи е безплатен.

Как да търсите юридически устни преводачи и заклети писмени преводачи във Финландия?

Можете да търсите устни и писмени преводачи в регистрите, като използвате следните критерии за търсене:

  • езикова комбинация
  • име на писмения или устния преводач

Можете също така да търсите по община в регистъра на юридическите устни преводачи.

Връзки

Регистър на юридическите устни преводачи: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Регистър на заклетите писмени преводачи: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.