Юридически писмени/устни преводачи

Франция

Тук ще намерите информация за това как да намерите устен преводач, който да участва в съдебно производство, или писмен преводач, ако е необходимо, чрез официален уебсайт.

Съдържание, предоставено от
Франция

Как да намеря писмен преводач във Франция?

Службата за документация и проучвания (service de documentation et d’études) към Касационния съд публикува на своя уебсайт следната информация:

  • списък в PDF формат с вещите лица, одобрени от Касационния съд. Там също така могат да се намерят връзки към уебсайтовете на някои апелативни съдилища. Списъкът с вещите лица, одобрени от Касационния съд, се изготвя ежегодно от канцеларията (bureau) на съда;
  • списъци с вещи лица, изготвени от всяко от апелативните съдилища, включващи вещите лица, регистрирани в рубриките за писмен и устен превод. Апелативните съдилища сами актуализират и предават на Касационния съд изготвените от тях списъци с вещи лица, като това се извършва на различни периоди от време.

Касационният съд не разполага с база данни в тесния смисъл на думата, която да включва всички писмени и устни преводачи.

Достъп до списъци, съдържащи имената, координатите за връзка, датата на раждане и специалността на вещите лица, е предоставен на 36 апелативни съдилища.

Платена услуга ли е търсенето на писмен или устен преводач?

Не, няма ограничения за достъпа до тези уебсайтове.

Контекст и исторически преглед на регистрите на писмените преводачи във Франция

Исторически преглед

Първите официални списъци с вещи лица по наказателни дела са въведени във френската съдебна система с акт от 30 ноември 1892 г.

Имало е също така неофициални списъци на хора с технически познания, които най-често са били назначавани по граждански дела.

Със Закон (loi) № 71-498 от 29 юни 1971 г. за всеки апелативен съд, попадащ в системата на общите съдилища, е въведен единен списък, валиден както за гражданските, така и за наказателните дела, като включените в него вещи лица са подредени според своите специалности. Списъкът е бил актуализиран и изменян ежегодно. Вписването е трябвало да се възобновява всяка година, но на практика е било подновявано автоматично за вещите лица, по отношение на които не е имало сериозни критики. Също така е въведен национален списък с вещи лица, изготвян от канцеларията на Касационния съд, по отношение на който са се прилагали подобни условия.

Условия за вписване

Вписването в списъците с вещите лица към съдилищата бе предмет на задълбочена реформа съгласно Закон № 2004-130 от 11 февруари 2004 г. и Наредба № 2004-1463 от 23 декември 2004 г. Заявленията за вписване в списъците към апелативните съдилища се подават преди 1 март всяка година до прокурора (procureur général) към окръжния съд в района на апелативния съд. Окръжният прокурор разглежда заявленията и ги препраща на главния прокурор (procureur général), който ги представя на първия председател на апелативния съд.

Списъците се изготвят ежегодно през първата половина на месец ноември от общото събрание на съдиите(assemblée générale des magistrats du siège) към апелативния съд, което отчита потребностите на съда в областите на неговата компетентност.

Първоначалното вписване в списъците към апелативните съдилища се извършва при изпитателен срок от три години, в края на който се прави оценка на опита на лицето и на това дали то притежава необходимите юридически познания за успешното изпълнение на задачите му, с оглед на евентуално ново вписване чрез подаване на ново заявление. Вещото лице може да бъде вписано повторно за срок от пет години след преразглеждане на досието му и след получаване на становище, изготвено от комисия от вещи лица и съдии.

С Наредба № 2012-1451 от 24 декември 2012 г. бяха уточнени критериите, които вече се споменават в Наредба № 2004-1463 от 23 декември 2004 г. Заявленията се разглеждат с оглед на квалификациите и професионалния опит на заявителя, които може да са придобити и в държава — членка на ЕС, различна от Франция, и проявения от страна на заявителя интерес към работата в съдебната система.

В националния списък могат да бъдат вписвани единствено вещи лица, които или са били вписани в списък към апелативен съд в продължение на пет последователни години, или могат да докажат, че квалификациите им са признати в държава — членка на Европейския съюз, различна от Франция, и са придобити по-специално чрез извършване в тази държава в продължение на поне пет години на дейности по предоставяне на съдилищата на техническа информация в хода на тяхната съдебна дейност.

Вписването в националния списък е за седемгодишен период.

Що се отнася до процедурата по вписване и повторно вписване в този списък, прокурорът към Касационния съд получава тези заявления, които трябва да бъдат изпратени преди 1 март, разглежда ги и търси становището на първия председател и прокурора към апелативния съд, към който е вписано съответното лице. След това, през първата половина на декември канцеларията на Касационния съд изготвя националния списък без намеса от страна на прокуратурата.

Номенклатура на рубриките в списъците с вещи лица

Съгласно член 1 от Наредба № 2004-1463 от 23 декември 2004 г., с наредба (arrêté) на министъра на правосъдието от 10 юни 2005 г. на територията на цяла Франция се установява хармонизирана номенклатура на рубриките в списъците с вещи лица. Списъкът е разделен по отрасли (branches, които са икономически сектори, напр. селско стопанство, здравеопазване, промишленост и т.н.), рубрики (rubriques, съответстващи на отделни професионални дисциплини, напр. медицина и хирургия) и специалности (spécialités, посочващи още по-конкретно професионалните дисциплини, напр. алергология, коремна хирургия и т.н.). Въведен е отрасъл „Н“ за устни и писмени преводи, който обхваща рубрика за устен превод („Н1“) и рубрика за писмен превод („Н2“), като те са подразделени на специалности по групи езици (романски, германски, славянски езици и т.н.). Специалностите са определени достатъчно широко, така че да включват всеки говорим или писмен език. Съществува и рубрика („Н3“) за език на знаците и жестов език.

Следователно при тази нова хармонизирана номенклатура на специалностите на вещите лица писмените и устните преводачи остават в общите списъци с вещите лица към съдилищата, като същевременно им е посветена отделна рубрика. Независимо че основната задача на писмените и устните преводачи не е да дават експертни становища в тесния смисъл на думата, по подобие на другите вещи лица те сътрудничат на съдилищата по конкретен повод и при необходимост могат да бъдат назначавани в качеството си на технически специалисти, за да участват при събирането на доказателства по член 232 от новия Граждански процесуален кодекс, например като дават професионално становище.

С оглед на тези съображения при осъществяване на реформата от 2004 г. не е било счетено за необходимо да се предвиждат отделни договорености за устните и писмените преводачи и те да се вписват в отделни списъци.

Последна актуализация: 08/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.