Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Франция

Тук ще намерите информация как да намерите устни преводачи, които могат да участват в съдебното производство, или при необходимост писмени преводачи чрез официален сайт.

Съдържание, предоставено от
Франция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря писмен преводач във Франция?

Службата за документация и проучвания (service de documentation et d’études) към Касационния съд публикува на своя уебсайт следната информация:

  • Списък в PDF формат на вещите лица, утвърдени от Касационния съд. Там също така могат да се намерят връзки към интернет сайтовете на някои апелативни съдилища. Списъкът с вещите лица, утвърдени от Касационния съд, се изготвя ежегодно от канцеларията (bureau) на съда.
  • Списъци с вещи лица, изготвени от всяко от апелативни съдилища, в това число вещите лица, включени в рубриките за устен и писмен превод. Апелативните съдилища сами актуализират и предават на Касационния съд изготвените от тях списъци с вещи лица, като това се извършва на различни периоди от време.

Касационният съд не разполага в тесния смисъл на думата с база данни, включваща всички устни и писмени преводачи.

Предоставен е достъп до списъци на 35 апелативни съдилища, като те съдържат имена, информация за контакт, година на раждане и специалност на вещите лица.

Платена услуга ли е търсенето на писмен или устен преводач?

Не, няма ограничения за достъпа до тези уебсайтове.

Регистри на съдебните преводачи във Франция

История

Първите списъци с вещи лица, са били въведени официално във френската съдебна система във връзка с наказателните дела, като това е направено със закон от 30 ноември 1892 г.

Едновременно с това е имало неофициални списъци на хора с технически познания, които най-често са били назначавани по граждански дела.

Със Закон (loi) № 71‑498 от 29 юни 1971 г. и Наредба (décret) № 74‑1184 от 31 декември 1974 г. за юрисдикциите, попадащи в системата на общите съдилища, са въведени единни списъци, водени във всяко от апелативните съдилища, валидни както за гражданските, така и за наказателните дела, като включените в тях вещи лица са подредени по специалности. Списъците са били актуализирани и изменяни всяка година. Вписването е трябвало да се възобновява ежегодно, но на практика е било продължавано за вещите лица, по отношение на които не е имало сериозни критики. Също така е бил въведен национален списък на вещите лица, изготвян от канцеларията на Касационния съд, по отношение на който са се прилагали подобни условия.

Условия за вписване

Вписването в списъците на вещите лица към съдилищата бе сериозно изменено със Закон № 2004‑130 от 11 февруари 2004 г. и с Наредба № 2004‑1463 от 23 декември 2004 г. Що се отнася до списъците към апелативните съдилища заявленията за вписване трябва да бъдат подадени до окръжния прокурор (procureur de la République) към окръжния съд (tribunal de grande instance), който ги разглежда, след което ги предава на генералния прокурор (procureur général), който ги представя на председателя на апелативния съд.

Списъците се утвърждават ежегодно от общото събрание на съдиите (assemblée générale des magistrats du siège) към апелативния съд.

Първоначалното вписване в списъците към апелативните съдилища се извършва при изпитателен срок от три години, в края на който се прави оценка на опита на лицето и придобиването на необходимите юридически знания за успешното изпълнение на задачите му с оглед на подаване на ново заявление и ново вписване. Вещото лице се вписва повторно за срок от пет години след преразглеждане на досието му и след получаване на становище, изготвено от комисия, съставена от вещи лица и съдии.

Критериите за вписване бяха уточнени с Наредба № 2012‑1451 от 24 декември 2012 г. Кандидатурите следва да се разглеждат като се държи сметка за квалификациите и професионалния опит на кандидата, включително евентуалните познания, придобити в държава — членка на ЕС, различна от Франция, и проявения от страна на кандидата интерес да работи към съдебната система. Също така може да се вземат предвид и конкретните нужди на съда.

В националния списък могат да бъдат вписани единствено вещи лица, които фигурират в списък към апелативен съд най-малко от пет години. Заявленията за вписване или за повторно вписване в националния списък се подават до генералния прокурор към Касационния съд, който провежда консултации с председателя и генералния прокурор на апелативния съд, към който е вписано лицето. Впоследствие канцеларията (bureau) на Касационния съд оформя окончателно националния списък, като кабинетът на генералния прокурор не взима участие.

Номенклатура на рубриките в списъците с вещи лица

С наредба (arrêté) на министъра на правосъдието от 10 юни 2005 г. на територията на цялата страна се установява хармонизирана номенклатура на рубриките в списъците на вещите лица. Списъкът е разделен по отрасли (branches, които са икономически сектори, напр. селско стопанство, здравеопазване, промишленост и т.н.), рубрики (rubriques, съответстващи на отделни дисциплини, напр. медицина или хирургия) и специалности (spécialités, посочващи още по-конкретно дисциплините, напр. алергология, коремна хирургия и т.н.). Въведен е отрасъл „Устни и писмени преводи“(Interprétariat - traduction), съдържащ рубрика „Писмени преводи“, разделена на специалности по групи езици (романски, германски, славянски езици и т.н.). По този начин специалностите са дефинирани достатъчно широко, за да включват всеки говорим или писмен език.

При изготвяне на новата хармонизирана номенклатура на специалностите на вещите лица, писмените и устните преводачи са останали в общите списъци на вещи лица, като все пак им е посветена отделна рубрика. Независимо че основната задача на тези професионалисти не е да извършват експертизи в тесния смисъл на думата, по подобие на другите вещи лица те са сътрудници на съдилищата по конкретен повод и при необходимост могат да бъдат назначавани в качеството си на технически специалисти по член 232 от новия Граждански процесуален кодекс, за да участват, при поискване от страна на юрисдикциите, във вземането на показания, например като предоставят професионално мнение.

С оглед на всички тези съображения при осъществяване на реформата от 2004 г. не е било счетено за уместно устните и писмени преводачи да подлежат на отделни договорености и да се вписват в отделни списъци.

Последна актуализация: 07/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.