Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Гърция

Гърция няма уебсайт, който да предоставя списък на заклети писмени и устни преводачи. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как може да се намери заклет писмен или устен преводач в Гърция?

Правната уредба относно писмените и устните преводи пред гръцките съдилища се съдържа в членове 233—238 от Наказателно-процесуалния кодекс на Гърция. Писмените и устните преводачи се избират от компетентния съд въз основа на таблицата, изготвяна всяка година от първоинстанционния съд и финализирана от апелативния съд. При извънредно спешни случаи могат да се назначават устни преводачи, които не са включени във въпросната таблица.

В гражданското производство, член 252 от Гражданско-процесуалния кодекс гласи, че ако свидетел, вещо лице или страна по делото не говори гръцки, съдът назначава устен преводач. Подобна разпоредба се съдържа в член 137 от Административно-процесуалния кодекс.

Следва също така да се отбележи, че Министерството на външните работи поддържа преводаческа служба, която според правната уредба в сила отговаря за официалните писмени преводи на публични и частни документи.

На чуждестранните официални документи се прави само превод, ако са снабдени с апостил (удостоверение) съгласно предвиденото в Хагската конвенция от 1961 г., когато документите са изготвени в държава, която е страна по конвенцията, ратифицирана в Гърция със Закон 1497/1984 (Държавен вестник, том І, № 188). Всички останали чуждестранни документи трябва да бъдат легализирани от консулските органи на Гърция в страната, от която произхожда документа, или от консулския орган на тази страна в Гърция.

Преводът не е безплатен. Цената му се определя от заместник-министъра на външните работи.

Освен това в съответствие с Кодекса на адвокатите (член 36 Закон № 4194/2013 Държавен вестник, том I, № 208) работата на адвоката включва превода на документи, изготвени на чужди езици и превода на гръцки документи на чужди езици. Преводът може да има правна сила пред съда или друг орган, ако се придружава от заверено копие на преведения документ и адвокатът декларира, че има задоволителни познания по езика, на който/от който е преведен.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, съдържащи информация за писмените преводачи?

Гърция не разполага с централизирана база данни за устни и писмени преводачи.

При все това съществува базата данни на членовете на Общогръцката асоциация на преводачите (членове на Международната федерация на преводачите - ФИТ), които са професионални преводачи (някои от тях са и устни преводачи). В тази база данни може да се търсят устни/писмени преводачи по език и регион.

Освен това за всеки един регион в Гърция може да се търси информация за професионалните преводачи посредством базата данни на Общогръцката асоциация на професионалните преводачи, завършили Йонийския университет (членове на ФИТ), чиито членове са специализирани в два от следните три езика: английски, френски и немски (информация относно специализацията по езици на членовете на асоциацията може да бъде получена от самата организация).

Как да намерите заклет преводач в Гърция?

Вж. по-горе.

Връзки по темата

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.