Юридически писмени/устни преводачи

Гърция

Гърция няма уебсайт, на който да се публикува списък на заклети писмени или устни преводачи. В момента се подготвяме да цифровизираме нашите бази данни и техните електронни интерфейси.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как може да се намери заклет писмен или устен преводач в Гърция?

Правната уредба относно устните и писмените преводи в рамките на наказателните производства пред гръцките съдилища се съдържа в членове 233—238 от Наказателно-процесуалния кодекс на Гърция. Устните и писмените преводачи се назначават от компетентния съд въз основа на съответната таблица, изготвяна всяка година от Съдебния съвет на Наказателния съд за леки престъпления и окончателно оформяна от Съвета на апелативния съд. При изключително спешни случаи могат да бъдат назначени устни преводачи, които не са включени в горните таблици.

В гражданското производство, съгласно член 252 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че ако свидетел, вещо лице или страна по делото не говори гръцки език, съдът назначава устен преводач. Подобна разпоредба се съдържа в член 137 от Административнопроцесуалния кодекс.

Следва също така да се отбележи, че съществува Регистър на преводачите, сертифицирани от Министерството на външните работи. Този регистър съдържа преводачи, които изготвят преводи на публични и частни документи в съответствие с новата законодателна рамка.

Чуждестранни официални документи от държави, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г., ратифицирана в Гърция със Закон 1497/1984 (Държавен вестник, серия I, № 188), се превеждат само ако имат апостил, както е предвидено в посочената конвенция. Всички останали чуждестранни документи трябва да бъдат заверени от консулския орган на Гърция в държавата, от която произхожда документът, или от консулския орган на тази държава в Гърция.

Преводът не е безплатен. Цената му се определя от заместник-министъра на външните работи.

Освен това в съответствие с Кодекса на адвокатите (член 36 от Закон № 4194/2013, Държавен вестник, серия I, № 208) работата на адвоката включва превода на документи, изготвени на чужди езици, и превода на гръцки документи на чужди езици. Преводът може да има правна сила пред съда или друг орган, ако се придружава от заверено копие на оригиналния документ и адвокатът декларира, че има задоволителни познания по езика, на който/от който е преведен.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, съдържащи информация за писмените преводачи?

Гърция не разполага с централизирана база данни на заклети гръцки устни и писмени преводачи.

При все това съществува базата данни на членовете на Общогръцката асоциация на преводачите (членове на Международната федерация на преводачите — МФП), които са професионални преводачи (някои от тях са и устни преводачи). В тази база данни може да се търсят устни/писмени преводачи по език и регион.

Освен това информация за професионалните преводачи по региони на Гърция може да бъде намерена в базата данни на Общогръцката асоциация на професионалните преводачи от Йонийския университет (член на FIT), чиито членове са специализирани на два от следните три езика: английски, френски или немски (за информация относно езиковите специализации на членовете на асоциацията, моля, свържете се със самата асоциация).

Как да намерите заклет преводач в Гърция?

Вж. по-горе

Връзки по темата

Регистър на преводачите, сертифицирани от Министерството на външните работи

Общогръцка асоциация на преводачите

Общогръцка асоциация на професионалните преводачи, завършили Йонийския университет

Министерство на правосъдието (където могат да бъдат намерени координатите за връзка с гръцките прокуратури и съдилища)

Последна актуализация: 14/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.