Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Гърция

Гърция няма уебсайт, който да предоставя списък на заклети писмени и устни преводачи. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как може да се намери заклет писмен или устен преводач в Гърция?

Правната уредба относно писмените и устните преводи пред гръцките съдилища се съдържа в членове 233—238 от Наказателно-процесуалния кодекс на Гърция. Писмените и устните преводачи се избират от компетентния съд въз основа на таблицата, изготвяна всяка година от първоинстанционния съд и финализирана от апелативния съд. При извънредно спешни случаи могат да се назначават устни преводачи, които не са включени във въпросната таблица.

В гражданското производство, член 252 от Гражданско-процесуалния кодекс гласи, че ако свидетел, вещо лице или страна по делото не говори гръцки, съдът назначава устен преводач. Подобна разпоредба се съдържа в член 137 от Административно-процесуалния кодекс.

Следва също така да се отбележи, че Министерството на външните работи поддържа преводаческа служба, която според правната уредба в сила отговаря за официалните писмени преводи на публични и частни документи.

На чуждестранните официални документи се прави само превод, ако са снабдени с апостил (удостоверение) съгласно предвиденото в Хагската конвенция от 1961 г., когато документите са изготвени в държава, която е страна по конвенцията, ратифицирана в Гърция със Закон 1497/1984 (Държавен вестник, том І, № 188). Всички останали чуждестранни документи трябва да бъдат легализирани от консулските органи на Гърция в страната, от която произхожда документа, или от консулския орган на тази страна в Гърция.

Преводът не е безплатен. Цената му се определя от заместник-министъра на външните работи.

Освен това в съответствие с Кодекса на адвокатите (член 36 Закон № 4194/2013 Държавен вестник, том I, № 208) работата на адвоката включва превода на документи, изготвени на чужди езици и превода на гръцки документи на чужди езици. Преводът може да има правна сила пред съда или друг орган, ако се придружава от заверено копие на преведения документ и адвокатът декларира, че има задоволителни познания по езика, на който/от който е преведен.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, съдържащи информация за писмените преводачи?

Гърция не разполага с централизирана база данни за устни и писмени преводачи.

При все това съществува базата данни на членовете на Общогръцката асоциация на преводачите (членове на Международната федерация на преводачите - ФИТ), които са професионални преводачи (някои от тях са и устни преводачи). В тази база данни може да се търсят устни/писмени преводачи по език и регион.

Освен това за всеки един регион в Гърция може да се търси информация за професионалните преводачи посредством базата данни на Общогръцката асоциация на професионалните преводачи, завършили Йонийския университет (членове на ФИТ), чиито членове са специализирани в два от следните три езика: английски, френски и немски (информация относно специализацията по езици на членовете на асоциацията може да бъде получена от самата организация).

Как да намерите заклет преводач в Гърция?

Вж. по-горе.

Връзки по темата

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.