Юридически писмени/устни преводачи

Унгария

Унгария не разполага с централна електронна база данни на заклети писмени преводачи и съдебни устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Как да намеря заклет писмен или устен унгарски преводач?

Извършването на специализирани преводи или устни преводи може да се практикува като форма на заетост или като друг вид платена работа само от квалифицирани писмени преводачи специалисти или устни преводачи.

Като се имат предвид изключенията, посочени по-долу, автентични преводи и заверка на преводи и копия на чуждоезикови документи могат да се извършват единствено от Националното бюро за преводи и заверка на преводи (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, ‘OFFI’).

Съгласно Закон № XLI от 1991 г. за нотариусите и нотариалната дейност (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), нотариусите, които са оправомощени да съставят документи на чужд език, могат да извършват автентични преводи на документи, попадащи в компетенцията на нотариусите, и могат да заверяват преводи на определен език. Нотариусите заверяват превода на даден оригинален документ, като добавят клауза за заверка в края на превода.

Дипломатическите мисии, включително консулствата, могат да извършват преводи и дейности по заверяване, както и да предоставят копия на документи, съставени на чужд език, както това е предвидено в закона и в международните договори.

Квалифицираните специализирани писмени преводачи и специализирани редактори също могат да извършват автентични писмени преводи на извлечения от търговския регистър и автентични преводи на всеки от официалните езици на ЕС (по избор на дружеството) на фирмени документи и данни, предназначени за вписване в търговския регистър.

Устните преводи в съдилищата, прокуратурата и полицията в Будапеща се извършват от OFFI. OFFI е задължено да предоставя устни преводи също и в съдилищата, прокуратурите и полицията извън Будапеща, ако тези структури не могат да си осигурят услугите на квалифицирани устни преводачи или други подходящи специалисти.

Връзки по темата

Национално бюро за преводи и заверка на преводи (OFFI) (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI))

Адрес: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.