Юридически писмени/устни преводачи

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Италия не разполага с национална база данни за писмени или устни преводачи. Целта е италианската съдебна система да има свобода при избор на писмени и устни преводачи според предпочитанията.

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.