Юридически писмени/устни преводачи

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

В Латвия няма база данни на писмените/устните преводачи.

Съдът осигурява правото на страните по граждански производства, които не говорят езика, на който се води производството, и които получават държавна правна помощ по делото или са освободени от плащане на разноските по делото, да се запознаят с преписката по делото и да участват в производството чрез устен преводач.

Съдът осигурява правото на страните по административни производства, които не говорят езика, на който се води производството — с изключение на представителите на юридически лица — да се запознаят с преписката по делото и да участват в производството чрез устен преводач.

Съдът може също така по своя преценка да назначи устен преводач за юридическо лице.

В наказателните производства лицата, които имат право на защита, жертвите и техните представители, свидетелите, специалистите, вещите лица, одиторите и другите лица, призовани да участват в производството от длъжностното лице, което ръководи производството, ако не говорят официалния език на държавата, имат право да ползват по време на производството език, който говорят, и безплатната помощ на устен преводач, чиито услуги се осигуряват от длъжностното лице, което ръководи производството. В досъдебното производство разследващите съдии или съдилищата осигуряват присъствието на устен преводач при решаването на въпроси, които са от компетентността на разследващите съдии или съдилищата.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.