Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В Латвия няма база данни на писмените/устните преводачи.

Съдът осигурява правото на страните по граждански производства, които не говорят езика, на който се води производството, и които получават държавна правна помощ по делото или са освободени от плащане на разноските по делото, да се запознаят с преписката по делото и да участват в производството чрез устен преводач.

Съдът осигурява правото на страните по административни производства, които не говорят езика, на който се води производството — с изключение на представителите на юридически лица — да се запознаят с преписката по делото и да участват в производството чрез устен преводач.

Съдът може също така по своя преценка да назначи устен преводач за юридическо лице.

В наказателните производства лицата, които имат право на защита, жертвите и техните представители, свидетелите, специалистите, вещите лица, одиторите и другите лица, призовани да участват в производството от длъжностното лице, което ръководи производството, ако не говорят официалния език на държавата, имат право да ползват по време на производството език, който говорят, и безплатната помощ на устен преводач, чиито услуги се осигуряват от длъжностното лице, което ръководи производството. В досъдебното производство разследващите съдии или съдилищата осигуряват присъствието на устен преводач при решаването на въпроси, които са от компетентността на разследващите съдии или съдилищата.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.